A14:175              Notarum explicatio.                     Ler och. Ler-.   Mojord. Öhr-.    Hård-. Starr-.
                                                                      swart-.   jordh.   tunor.   jordh.    wall.    wall.
                                                                      mylla.    tunor.                tunor.   somer1-
                                                                      cappar. cappar. cappar. cappar. lass.
   Forneboda, Rimstaholm och Fantebohlet hafwa
   hwar sin åker för sig sielfwa, nembligen.
No.                           Först.
1. Forneboda hafwer åker dhet ena åhret, lit a,                                       3.  24.
   dhet åndra åhrs uthsäde, lit b,                        4.
   Ängh widh Kåhlsta,                                                                                                      12.
   Åhrlig uthsäde,                                              2.                                    1.  28.              12.
   En betes haga sönnan for2 torpet består af
   medelmåttigt bete,
2. Rimstaholm hafwer åker dhet ena åhret, ab,             4. 26.    1. 28.
   Andra åhrs uthsäde, ac,                                            2.  6.     5. 12.
ad. Ängh till,                                                                                                           9.
   Åhrliget uthsäde,                                                      3. 16.     3. 20.                     9.
3. Fantebohlet hafwer åker dhet ena åhret, ae,             1. 22.
   Dhet andra åhrs uthsäde, af,                                         28.         28.
   Höö uti skogzängiar,                                                                                            3.     15.
   Åhrliget uthsäde,                                                      1.   9.         14.                     3.     15.

   Desse tree torp hafwa skogh på herregårdz-
   skogh, nödtorfftigt till gärdzel och wedebran,
   sampt muhlbete medelmåtigt.
   Hafwer och så en siöö, Rimsta siön kallat,
   af ringa fiske, inga andra lägenheter.


________________
1Fel för sommarlass.
2Fel för för.