A14:184(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Risböhle uthi Frästa sochn,
Wallentuna härad1.
Efter jordboken i Täby sochn.


             Descriptio.                                          Åker.     Ängh.
                                                                          tunland. Winter lass.
A. Rijsböhle, 1/4 frelse afgiärda på Skåhlhambra
              ägor.
B. Åkeren beståår af sandh, leer och moojordh,
   in alles till,                                                         8 1/2.
C. Ängen af starr och hårdhwall, till                                    9.
   Åboen Tommas Masson såår åhrligen 4 1/4 tunnor,
   ängh 9 winter lass.

   Ingen skogh eller muhlbeete uthan allenast
   innom hanck och stöör, dhet öfriga moste
   han som Skåhlhambra borna tillijta grannar-
   na. Lijtet fiske i Rysbyhle wijken och inga
   andra lägenheeter.


(Karttext:)
Rysböhle.
Rysböhle vijken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.


________________
1Ändrat från Dannerydh skepslagh.