A15:1


(Rubrik:)1

Trögd häradh Weekholms sochn och Ekholms kongz
                              gårdh(Karttext:)

dya
Grysta egor mötha här
Öfverholms Wijk2
Säby egor mötha på denna sijdan
Gambla Diurgården som är lagd till oxhaga medh gammal ekskogh öfuer växdt.

Mölnar stuga
Kåltäppa
Ekhol-ms gård
Stall
Trägårdz stuga
Ladugård
Ödes åker som intet kan brukas för sijdlandigheet3
linda
linda
Lusthus
Denne udd hörer till Nybo

Ahl kiärr
Dam
ijsgrufua4
Torp till Nybo
Siööbo till Ekholmen
Skiär

Hällsta egor mötha
Flasta egor mötha
Prostens egor i Weckholms sochn mötha
Denne platz är torparen till deel till åker.
Linda som kan giöras åker af
Knarsta wijk5

betzhaga No 8
betzhaga

Siöön Häcklan6
In om denne krets begrijper Amnö egor, huilka hafua för
varit 147 hemman, men nu är intet mer än 8 liggiandes desse
under Ekholms gårdh.
Ryttar stuga till gården
betzhaga No 7
Kåltäpa
Biörckfiärden
Nybo cauallerije hemman
På denne trackt begrijper sigh Nybo egor.

Padd wijken
Sohlbergz wijken
Effter denne bruna iluminerade linien gränßar
utmarken till Ekholmen som inte kunde
på detta bladh rymmes, uthan är till finna
wijdh nest in till liggande bladh.
Nybo torp

Scala ulnarum
Afmätt in Junijo et Julijo Anno 1688
af Hans Barckhus


1 Längst upp till höger på rubriksidan står siffran 2, men kartan gäller registrets nummer 1. I senare tid har A 15 skrivits två gånger, och B 74 Veckholms sn påförts med stämpel.
2 Den nutida Grystavik.
3 Fel för -länd-? Jfr SAOB S 2120 SID-LAND resp. sidländighet.
4 Troligen något slags iskällare. Jfr SAOB G 1068 GRUVA sbst.¹
5 (Inre delen av) den nutida Häcklebergsviken.
6 Senare en äng, som invallades och uppodlades i slutet av 1800-talet.
7 Siffran 4 är osäker pga pappersslitage i ett veck. (e i denne på raden ovan är egentligen helt bortnött men det kan inte ha stått något annat där.)