A15:2


                               Notarum Explicatio1

                                                                                                                             Tunnor      Capar      Åhrligit      <Laß>2
                                                                                                                                                             vthsede

        Ekholmß gårdh hafwer fordom bestådt af 3 hemman och sedan bebygdt till
        säterij; hwarest och sedan 6 hemmans egor från Amnöby är
        till säterijet lagdt; hwilket nu af hans excellence grefwe
        Gustaf Dillagardie och deß grefwinna i lijfztijdh possideras

A.    Hafwer uthsädhe i trädesgerdet af lerjordh något löngrundt3
        på en ända                                                                                                        51            8
        Des föruthan hafwer några torpare åter i samma gärde som
        här nedan före skall specificeras                                                                          9             4
            giör tillhopa medh torparnas deelar                                                                60           12
B.    Sädesgärdet af leerjordh till                                                                                44            6
        Torparnas åker i Sädesgiärdet                                                                             9           12
                                  giör till hopa                                                                            53           18
        Åhrligit uthsäde medh altsammans som torpara häfda                                                                        56 31
C.    Engarna Kongz Engen af hårdhwall till                                                                                                                 160
D.    Ny Engen af hårdwall och en deel starrbottn                                                                                                         60
E.     Hörn Engen af hårdwall och en deel måßbottn4 neder wijdh åhn                                                                            70
F.     Hööslag i Häckelbo Engen af hårdhwall och en deel maß-5
        bottn4 neder wijdh siöön till                                                                                                                                 230
                                                                                                                               Summan                                      520
G.    En koohaga af godh beet
H.    En oxhaga af något muhlbete
I.     En medelmåtig hästhaga
K.    En öö som kallas hästöön af tämblig godh muhlbet
L.    Diurgården öfwerwäxt medh gran och en deel biörkskogh
M.   Lust trägårdhen
N.    Kiökz trägården
O.    Hummelgården
P.     Kalftäppa
Q.    Tegelbruket
R.    En liten skogh som kallas Allmenningen består
        af tall och gran men meste dels uthuggen, där å
        är och lijtet muhlbete.
S.    En skogh Söderskogen benämbd består af tall och gran-
        skogh, att dhe kunna hafwa wedebrandh och gerßle-
        fång; åfwan före moth udden finnes något timmer-
        skogh, den Häriarn och Österby will förswara;
        Nu willia Ekholmen och amnöborna hugga på
        samma trackt alt upp till Österbynäßet, men
        ingen weet hwarken råå heller skildnadt der6 emel-
        lan sigh7. Hwilket sees kan af nästfölliande bladh 8-Signo NB:-8
        som Söderskogen står aftagen på.
T.    4 stycken holmar som häfdas under gården, deß föruthan är
        der änu några hålmar som förr har legat under
        gården, och nu häfdas till Häriarn och Österby; dock
        icke på denne chartan obseruerade.
V.     En wäder quarn som står på Säby egor.
        Godt fiske wattn.

                                                                    9-A. 15. pag. 2.-9
                            Torparne

No 1.    Erich Larßon i Kongzengztorpet
     a.    Hafwer åker ena åhret i herrgårdz trädesgiärde, leera                                       1            2
     b.    Det andra åhret i Kongz Engen, swartmylla                                                      2          20
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                     1 27
     c.    Eng i Kongz Engen af hårdwall och en deel dya neder wijdh sjiöön                                                                      5
     2.    Johan Jakobson i gambla Diurgårdztorpet
     a.    Åker i trädesgerdet af sandblanda leera                                                           2          20
     b.    Det andra åhret i sädesgiärdet leerjordh                                                          1          28
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                     2   8
     c.    Eng i Kongz Engen af samma slagz wall som den föregående                                                                               5
     3.    Anders Michelson i Öfwerholms torpet.
     a.    Åker i trädesgärdet af sandblanda leera                                                           2            4
     b.    Det andra åhret i sädesgiärdet leerjordh                                                           2
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                     2   2
     c.    Eng i Kongz Engen på samma redd som de föregående                                                                                       5
     4.    Bengdt Staffanßon i Enkulla torpet
     a.    Åker i trädesgärdet det ena åhret af leera                                                         2            2
     b.    Det andra åhret i sädesgiärdet af dito jordhmon                                               2          14
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                     2  8
     c.    Eng i Kongz Engen af samma slagz wall som dhe föregående                                                                               5
     5.    Anders Matßon i Allmenningz torpet
     a.    Ena åhret af swartmylla hemma wijdh torpet                                                                26
     b.    Dett andra åhret af dito jordhmon                                                                               18
                                     Åhrligit uthsädhe                                                                                                  22  2210
     c.    Eng i Kongz Engen af hårdhwall till                                                                                                                      2
     6.    Johan Staffanßon i Portugals torpet
     a.    uthsädhe det ena åhret af swartmylla                                                                3          28
     b.    Det andra åhret af sandjordh                                                                           3          24
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      3 26
     c.    Eng nedan för Diurgården af dybottn11 till                                                                                                            4
     7.    Tohmmas Erichßon i Rättar torpet
     a.    Hafwer uthsädhe dett ena åhret wijdh torpet, swartmylla                                  1          12
     b.    Det andra åhret en weet12 af mojordh                                                                          31
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      1  51/2
     c.    Eng på Hästöön af måßbottn6 och litet hårdhwall                                                                                                 6
     8.    Michel Knutßon i Grimbo torpet
     a.    uthsäde det ena åhret af swartmylla och en deel leera                                       4            4
     b.    Det andra åhret swartmylla                                                                              2          24
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      3 14
     c.    Eng nedan för Diurgården, en deel hårdhwall o<c>h en deel dya                                                                          6
     9.    Johan Pärßon i Slachtar torpet
     a.    ena åhret af mojordh till                                                                                   1          16
     b.    Det andra åhret i herrgårdz sädesgiärde af leera                                               1            8
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      1 12
     c.    Eng i Kongz Engen af hårdhwall till                                                                                                                      2
   10.    Erich Anderßon i Skieppar torpet
     a.    Sår i en wreet af swartmylla, 13-den han häfdar åhrligen-13                                  1            2
            ingen eng mehr än härrgården will gifwa honom, när de slå
   11.    Anders Erichßon i Skinpijna torpet
     a.    uthsädhe i herrgårdz trädesgiärde af leerjordh                                                  1          16
     b.    Andra åhret i sädesgiärde                                                                                1            8
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      1 12
     c.    Eng åfwan för kiöcks trägården af hårdwall till                                                                                                     6
   12.    Jßrel Hanßon i Korpbo torpet
     a.    Ena åhret af mojordh något leerblanda                                                             2          20
     b.    Andra åhret af moblanda leera                                                                         1          28
     c.    En liten wreet af mojordh till                                                                                         10
                                     Åhrligit uthsäde medh wreetn                                                                                  2 13
     d.    Eng neder wijdh Hästöön af måßbotten4                                                                                                              4
   13.    Anders Göranßon i Korppbo torpet
     a.    uthsäde ena åhret i samma åhr medh den näst förrgående                                  2          20
     b.    Andra åhret                                                                                                     1          28
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                       2  8
     d.    Eng neder wijdh Hästöön af måßbotten4                                                                                                              4
   14.    Anders Erichßon i Ahlstättra14 torpet
     a.    Hafwer uthsädhe det ena ahret15 af moblanda leera                                           3          27
     b.    Andra åhret af dito jordhmon                                                                           3          16
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                      3  211/2
     c.    Eng af måßbotten4 till                                                                                                                                          4
   15.    Nilß Pärßon i Måhlar torpet
     a.    uthsäde ena åhret af swartmylla                                                                        2            6
     b.    Andra åhret sandblanda                                                                                   2            4
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                       2  5
     c.    Eng i Häckelbo eng af hårdhwall och en deel dya neder wijdh siöön                                                                     5
   16.    Olof Pärßon i Löthtorpet
     a.    en vret af moblanda leera                                                                                 3          24
                Sår halfparten om åhret                                                                                                                1 28
     b.    Hööslag i Häckelbo eng af hårdhwall och en deel dya                                                                                          6
   17.    Jachob Staffanßon i Törnbo torpet
     a.    uthsäde ena åhret af sandjordh                                                                         1            4
     b.    Andra åhret af dito jordhmon                                                                                       29
                                     Åhrligit uthsäde                                                                                                       1  1/2
     c.    Hööslag i Häckelbo eng neder på dyan till                                                                                                           8
   18.    Erich Olofson i Nya Diurgårdz torpet
     a.    uthsäde ena åhret i Sädesgiärdet                                                                                   18
     b.    Andra åhret i en wreet af mojordh                                                                    1
                                     Åhrligit uthsädhe                                                                                                  2516 25
            ingen eng mehr än härrgården will gee, när der slas17
   19.    Erich Michelßon i Tegelslagar torpet
     a.    uthsäde ena åhret af moblanda leera                                                                 2            8
     b.    Der samma städes är linda som lähre kiöras upp                                               2          10
                             blifwer åhrligit uthsädhe medh lindan                                                                                2  9
     c.    Hööslag i Häckelbo eng neder wijdh dyan till                                                                                                       8
   19.    Jsack Anderßon i Fiskar torpet
     a.    Hafwer uthsädhe i en wreet af sandblanda leera till                                                        18
            Dhen han sår åhrligen  ingen eng.

                                    18-Sam: torparens aker19 uthom gärdet 32 tunnor . 17..    höö. 65 laß.-18

20-Denne charta är intet iust effter skattläggnin<g>z metoden till
sinne gra??? uthsatt på marken af orsak metoden war då för-
tijden intet uthgången.-20


1 Gällande A15:1, Ekholms kungsgård.
2 Rubrikens text är dold av lagning.
3 Ett adjektiv som inte står i SAOB, men jfr substantivet LÖNN-GRUND i SAOB L 1856.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Fel för måß-.
6 Över raden med införingslinje.
7 Något otydligt. Skrivet på radering.
8-8 Tillfogat med rött bläck. Möjligen var avsikten att också fylla i ett nummer.
9-9 Tillfogat i senare tid.
10 Med mörkare bläck, troligen på radering. Möjligen är det strax föregående likalydande talet 22 felaktigt och av misstag ej ändrat eller struket. Jfr not 18.
11 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
12 Fel för wreet (eller wret). Högra delen av w är skriven så att den påminner om ett r, men ordet kan knappast läsas vreet.
13-13 Skrivet (inklusive föregående kommatecken) efter att platshållarlinjen dragits.
14 Troligen felskrivet, syftande på Alsätra.
15 Fel för å-.
16 Brett streck (med blyerts?) över nedre delen av sifforna, möjligen att betrakta som en strykning av talet. Jfr not 10.
17 Fel för slås?
18-18 Längst ner på sidan med mörkare bläck, troligen av annan hand än sidans övriga text.
19 Fel för åker.
20-20 Skrivet med en troligen något senare handstil på baksidan av Notarum Explicatio. Längst ner står, något snett, med annan stil "alting ???".