A15:64


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar           Åhrligit                       Höö
                                                                                                                                                                                   uthsäde                  sommar laß

        Ryswij består af ett enstacka cronehemman 1: a 6 öresland som bonden
        Johan Seffredßon åbor.
A.    Hafwer uthsädhe ena åhret af mojordh                                                                             17            2
B.    Andra åhret af dito jordhmon                                                                                           12          10
C.    En wreet af mojordh till                                                                                                                  10
                        giör till hopa andra åhret medh wreetn                                                              12          20
                        Åhrligit uthsade2                                                                                                                                    14          27
D.    Är dhes uthan ett sijdländigt åkerstycke i B3 åhrs uthsäde beläget, som ligger
        i fast linda, och sades icke kan kiöras up för wattns öfwerflödande
        Höst och wåhr . till        25: cappar
E.    Norrengen af måßbottn4                                                                                                                                                                             17
        Hårdhwall up wijdh giärdz gården                                                                                                                                                                1
        Giärdz höö på linder och dijkzreenar                                                                                                                                                            2 
                                            giör till hopa                                                                                                                                                          20
F.     En koohaga medh tall och gran skogh bewäxt, hwarest är medel-
        måttigt beet af hårdhwall, att där finnes en deel mark som är
        duglig till åker.
        Vthmarken till denna gårdh består af tall och granskogh att han
        kan hafwa wedebrand och giärdzlefång5; medelmåtigt muhl-
        bete på södra6 sijdan i skogen af hårdhwall; lijtet fiske i siöön,
        der hoos kan han och hafwa något bladhwaß neder wijdh
        stranden, inga flere hägenheeter7.


1 Gällande A15:63, Ryssvi.
2 Fel för -säde.
3 Med rött bläck.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG 2.
6 Över raden.
7 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.