A15:66


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar           Åhrligit                       Hoo2
                                                                                                                                                                                  uthsädhe                  sommar laß

        Nibble hafwer fordom bestådt af 3 hemman 2ne crone och ett frälse, som
        hafwer i bymåhl3        öresland, af hwilka hemman intet mehra än
        ett crone är bebygdt, och åbos af bonden Matz Giöranson,
        som nu för dijden4 brukar alla 3 deelarna i byn
A.    Hafwer uthsädhe ena åhret af leerjordh, där och war något löngrundt5                              18          20
B.    Andra åhret af leerjordh                                                                                                  13          16
C.    Löößlänna6 i samma giärde                                                                                               3          20 
                                                giör till hopa                                                                           17            4
D.    En wreet på skogen af skogzleera som är till en deel up kiördh och
        en deel i linda                                                                                                                   2               
                                            giör till hopa medh giärde                                                            19            4
                                            Åhrligit uthsäde                                                                                                                 18          28
E.    Engarna Stoorengen af måßbottn7 något dyugh                                                                                                                                           14
F.     Hårdhwall i samma eng                                                                                                                                                                                8 
                                                                giör till hopa                                                                                                                                      22
G.    Lillengen af hårdhwall något tufwog                                                                                                                                                            11
H.    Måßbottn7 effter prickningen                                                                                                                                                                        5 
                        giör till hopa begge engarna                                                                                                                                                       38
I.      Är en godh betz haga af hårdhwals marck, som ligger giärdzgårdarna
        för faldna kring. Der hoos är medh ungdt byske bewäxt
K.    Vthmarken till denna by består af tall och något granskogh,
        att dhe kunna hafwa wedebrandh och gierdzlefång8, medelmåttigt
        muhlbete af hårdhwalsbeet, lijtet fiske i siöön, derhoos kun-
        na dhe och hafwa något bladhwaß wijdh stranden.
L.    Liggiandes änu 3 stycken små hålmar som består af mäst
        bara berg, att det intet fins något beet mehra än på dhen
        största hålmen kan finnas lijtet; är och bewäxt medh
        lijtet ung biörcklöfskogh, inga flere lägenheeter9.
No 4.  Allenast är ett torp till frälsehemmanet, som hafwer åker
          af skogz leera a10 ena åhret 25: cappar b10 andra åhret 11: cappar åhr-
          ligit uthsäde 18: cappar c10 Hööslag i en lijten eng af måßbottn7
          3: sommar laß, hårdhwall i samma eng 1: laß, giör till hopa 4: laß
          Dhenne byn skall fuller effter ordres skifftas, men till dato har man
          intet funnit rätta öretalet, effter skiffterna äro rubbade och hemmanen
          sammanlagde.
          Anno 1690 den 9 Augusti berättades wijdh ransakni<n>gen i Boglösa so<c>hn, att frälsehemmanet
          skulle wara 1/3 i byn, men är ey uth skifftadt


1 Gällande A15:65, Nibble. Raderna 3–5 från slutet är skrivna med annat bläck än det övriga ovan, och de sista två raderna är som anges tillfogade vid ett något senare tillfälle.
2 Fel för Höö.
3 Därefter mellanrum för avsett ifyllande av antalet öresland. Jfr raderna 3–5 från slutet.
4 Fel för tijden. Otypiskt d i mitten, möjligen ändrat från t.
5 Saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst.
6 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE.
7 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
8 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG 2.
9 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
10 Med rött bläck.