A15:68


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                                    Tunnor  Cappar        Tunnor  Cappar        Tunnor  Cappar          Höö sommar laß
                                                                                                                                 Hårdhbruka               Skogzleera                  Sijdländ                  Hårdh       Måß
                                                                                                                            och moblanda leera                                             leera                      wall          bottn3
        Hacksta består af ett enstaka cronehemman a 16: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af hårdhbrukat, sampt en deel moblanda
        leera, som alt kan räcknas till andra graden3                                                        15          26
        Skogzjordh i samma gierde                                                                                                                    1          11
        Sijdländ leerjordh                                                                                                                                                                                   9
                                                    Summa summarum 17: tunnor 14: cappar
B.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af hårdhbruka leera, medh en
        deel mooblanda under backarna                                                                         15          27
        Grundjordh i samma gierde                                                                                                                                16
                                                    Summa summarum 16: tunnor 11: cappar
                                            Åhrligit uthsädhe                                                             15          26 1/2                        29 1/2                            4 1/2
                                                    Summa summarum 16: tunnor 28 1/2: cappa
C.    Engarna Stoorengen af hårdhwall till 4 1/2 tunlandz widd a 1 laß på tunlandet                                                                                                               4 1/2
D.    Måßbottn2 i samma eng till 5: tunland a 1 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                                                      7 1/2
E.    Lillengen af måßbottn2 till 3 1/8 tunland a 1 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                                                    4 5/8 
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum  4 1/2       12 1/8
F.     Är en lijten tompt Koohagen kallat, hwilken består af lijtet hårdh-
        walls beet.
G.    Vthmarken här till består af en lijten skogzpark, och är medh gran
        och tall skogh bewäxt, hwarest kan finnas lijtet wedh och gierdzle4,
        der hoos och muhlbete af hårdhwall; dock icke att dhet kan finnas
        hwarken skogh heller muhlbete till nödhtorfften. Kåhl och kalf-
        täppa . inga flere lägenheeter5.


1 Gällande A15:67, Hacksta.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2 b.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.