A15:70


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                     Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Höö Sommar laß
                                                                                                                    Godh leer-          Hårdhbruka              Grund                 Sijdländ och         Hårdh-   Måß-
                                                                                                                       jordh              sampt sand och           jordh                     blåleera              wall       bottn2
                                                                                                                                           steenörblanda lera

        Wåhlhammar består af 3: hemman a 18: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh, medh en deel
        sand och steenörblanda, sampt hårdhbrukat leera                                 8          21              4          22
        Mooblanda leera i samma gierde                                                                                        1            1
        Noch grund och sijdländjordh i samma gierde                                                                                                   3          16                          26
                                    Summa summarum 18: tunnor 22: cappar
B:    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leerjordh medh en deel
        hårdhbrukat och moblanda leera                                                        16          18               7            7
        grund och sijdländjordh i samma gierde                                                                                                             1          22              2
                                    Summa summarum 27: tunnor 15: cappar
C.    Engarna Stoorengen af hårdhwall till 14: tunlandz widd a 2: laß
        på tunlandet giör                                                                                                                                                                                                         28
D.    Skarp hårdhwall i samma eng till 4 1/2: tunland a 1: laß på tunlandet                                                                                                                              4 1/2
E.    Lillengen af måßbottn2 till 5 1/4: tunland a 3: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                          15 3/4
        Hårdhwall i samma eng till 2 1/4 tunland a 3: laß på tunlandet                                                                                                                                         6 3/4     15 3/4
        Elliest äro 43stycken wreetar till denne by, hwilka nedan-                                                                                                            Summa summarum  39 1/4     15 3/4
        före på grannarna äro observerade.
F.     Vthmarken till denne by består uthaf en lijten skogzpark som
        är till haga instängdt, hwarest är lijtet hårdhwals och kierrbeet,
        medh granbyske4 öfwerwäxt, dock icke till denne by, skogh heller
        muhlbete af något wärde . undantagandes deeras hagar som
        nedanföre af grannarna sees kan. Hummelgårdh kåhl och
        kalftompter. Lijtet fiske i siöön  inga flere lägenheeter5.

                            Grannarna.
No 1.  Iean Iermunson cronehemman 1 a 6: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af jordhmon som åfwan sagt är      2          28 1/3          1          29              1            5 1/3                       8 2/3
     a.  Är ett åkerstycke till samma åhr i gierdet belägit som består
          af öhrjordh till                                                                                                                                                               76
     b.  En wreet till samma åhr af skogzjordh till 3 tunnor 20: cappar
          hwarest alla 3: grannarna äga uthi, löper då på denne                                                                                       1            6 2/3
     c.  Äro och 2ne wreetar till byn af löösjordh, som äre af Stooren-
          gen tagne till 3: tunnor 28: cappar, som icke äre inräknat för
          den orsaak skull dhe äre af engen tagne. blefuo elliest der
          af  på denne bonde 1: tuna 9 1/3: cappa
    B.  Uthsädhe i sädesgierdet                                                                     5          16 2/3         2          13                            18                         21 1/3
                                            Åhrligit uthsädhe                                             4            6 1/2         2            5                1          18 1/2                    15
                                        Summa summarum 8: tunnor 13: cappar
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                               13 1/12      5 1/4
    G.  En betz haga af något beet, men skogen mäst uthuggen.
No 2:  Bengdt Erson frälsehemman 1: under Eka a 6: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet                                                      2          28 1/3          1          29              1            5 1/3                       8 2/3
     d.  Ett åkerstycke i samma gierde af hårdhbruka leera                                                                         19
     b.  I wreetn som dhe andra 2ne grannarna äga af skogzleera                                                                                  1            6 2/3
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                   5          16 2/3         2          13                            18                         21 1/3
                                            Åhrligit uthsädhe                                             4            6 1/2         2          14 1/2           1          15                        15
                                        Summa summarum 8: tunnor 19: cappar.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                               13 1/12      5 1/4
    B.  En betz haga af något beet medh medelmåtig tall och gran-
          skogh öfwerwäxt.
No 3:  Enkan hustru Carin Andersdotter, frälsehemman 1:
          under Skiäär a 6: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                   2          28 1/3          1          29              1            5 1/3                       8 2/3
     b.  I wreetn skogz leera                                                                                                                                       1            6 2/3
     e.  Noch en wreet till samma åhr af löösländjordh7                                                                                                                             2            4
    B.  Åhrs uthsädhe                                                                                   5          16 2/3         2          13                            18                         21 1/3
                                            Åhrligit uthsädhe                                             4            6 1/2         2            5               1           15             1          16
                                        Summa summarum 9: tunnor 10 1/2: cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                               13 1/12      5 1/4
     I.  En betz haga af något beet, medh medelmåttig gran-
          skogh öfwer wäxt.


1 Gällande A15:69, Vålhammar.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Ändrat, möjligen från 3ne.
4 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Även i nästa spalt, dvs. antalet tunnor "Sijdländ och blåleera", står 7, men med stor sannolikhet raderat.
7 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE.