A15:72


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar           Åhrligit                       Höö
                                                                                                                                                                                   uthsädhe                  sommar
                                                                                                                                                                                                                     laß
        Nibble består af ett heelt enstaka cronehemman som bonden Mårten
        Jonanson åbor, och hafwer    14: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i Siöögärdet af leerjordh                                                                    16          14
B.    Andra åhret i Norrgiärdet, leerjordh, något mager upp wijdh nårra ändan                         15          18
                                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                         16
C.    En lijten slåtterhaga af starrbottn                                                                                                                                                                 102
D.    En eng straxt bredhwijdh, som Nibble och Wääsby hafwa warsina
        3 teegar så breeda som deeras spiel i giärdet äro, kan finnas
        hööslag till Nibble gården, af starrbottn till                                                                                                                                                  10
        Hårdhwall i samma eng på hans siööteegh, som doch på några åhr
        är brukader under Sundby                                                                                                                                                                           8 
                                    giör till hopa                                                                                                                                                                  34
E.    Är en hästhaga af godh beet, som är medh medelmåttig granskogh beväxt
F.     En koohaga neder wijdh siöön, af något skarp beet, är och medh
        medelmåttig granskogh bewäxt.
G.    Der straxt bredh wijdh en liten kalf haga af godh beet
H.    En koohaga af mager beet; lagder under Sundby, hwilken är medh
        biörck och granskogh bewäxt.
I.     Ny lagder hummelgårdh, som består af  60 små rutor
        Vthmarken till detta hemman består af medelmåtig gran-
        skogh, att der finnes lijtet wedebrandh och gierdzle; men är
        något bergugh och oländig, att der intet är storrt muhlbete.
        Fiske i Skarfwen, men är något gallstrand, doch hafwa dhe
        några nothwarp.
K.    Äro 3 stycken åker fiällar som höra till Wäsby  1 tunna 24: cappar
L.    Noch 3 stycken engzteegar till Wäsby af starrbottn                8: laß
                                            ibidem hårdhwall                              6 sommar laß
                                                                Summa summarum  14: laß


1 Gällande A15:71, Nibble. Denna bebyggelse kan nu vara försvunnen, kanske i samband med att Svea Livgarde flyttade ut från Järvafältet i Stockholm till Västra Ryd i slutet av 1960-talet; jfr http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Ryds_socken,_Uppland.
2 Eller möjligen 16; svårt att se pga slitage och oförsiktig lagning.