A15:74


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                                                 Åhrligit                          Eng
                                                                                                                                                                            vthsädhe                    sommar laß
                                                                                                                                                                            tunland2
        Stäcks kongzgårdh hwilken nu rustas före af präsidenten greffwe
        Fabean Wrede hafwer vthsäde det ena åhret till 24 tunnor 5 cappar der af         <Tunnor    Cappar>
A     god lerjord i Hemgärdet till                                                                                      11            6
B     dito moo och lera beblandat till                                                                                  4
C     Färjekars gärdet af mäst lerjord till                                                                            5          17
D     En wreet wed gården af mojord till                                                                                        26
E     Grön engz wreten af sand och mojord till                                                                   2          20
        Det andra åhrs vthsäde wed gården bestiger till 22 tunnor 26 cappar der af
F     god lerjord till                                                                                                          12          11
G     dito moblandat lerjord till                                                                                           1            8
H     Färjekars gärdet af lerjord och swartmylla till                                                             5            1
I      Kort wreten uthaf sweksam mojord till                                                                       4            6
        Vthaf föreskrefne vthsäden blifwer åhrligen 23 tunnor 15 1/2 cappa der af
        god jord af första graden3                                                                                                                              17            1 1/2
        af andra graden3                                                                                                                                              2          20
        af fierde graden3                                                                                                                                              3          26
                  Alle engiarna berächnas i medellmåttige åhr till 218 laß
K     Ströms engen af hård wals höö till                                                                                                                                                        62
L      Broengen af små star något buskog till                                                                                                                                                 42
M    Arfz engen halfparten hård wall och den andre delen små star till                                                                                                           40
N     Hemengen af godt hård wals höö mycket tor och skarp till                                                                                                                   24
O     Grön engen af godt hårdwals4 höö till                                                                                                                                                   505
P     Torpet Öhn hafwer vth säde det ena åhret af moo och sandjord till 2 <tunnor> 24 <cappar>
Q     Dett andra åhret till 2 <tunnor> 8 cappar, hwilket gör åhrligen                                                                        2          16
        Eng här till uthi en rödning på skogen af groft starhöö till                                                                                                                         3
R     En wreet som mölnaren brukar af sandjord om 12 cappeland gör åhrligen6                                                                     6
S     En engztäppa wedh stäckz muhr som fång den brukar af hårdwall                                                                                                           1
T     Torpet Stäckz backen hafwer en rödning wed wägen af groff star till                                                                                                       2
        Vthmarken bestående af tall och granskog sampt något tim-
        berskog7, godt muhlbete, betes hagar inga af någon dugligheet
        föruthan en som tilförne waret brukatt för eng; fiskewattn
        omkring hela öhn godt, som i synnerheet i Stäckz sundet
        En trägård af åth skilliga fruchtbara trän, såsom och en hum-
        blegård af 1000 kupor


1 Gällande A15:73, Stäkets kungsgård.
2 Varvid den högra kolumnen får antas avse kappland.
3 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
4 Först verkar början av ett h ha skrivits efter r.
5 Sista siffran något osäker pga pappersslitage.
6 Otypiskt h; ser snarare ut som f.
7 ber tillfogat efter att skog skrivits.