A15:76


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar          Åhrligit                   Sommar laß
                                                                                                                                                                                   uthsä-de                        höö

        Skählby består af 4 hemman 23 1/2 öreslandh i byamåhl
A     Åker i östra gierdet af leer och swartmylla till                                                                   39          16
Aa   En fiell till No 32                                                                                                                 1          24
Ab   fiell till Syllta.                                                                                                                     1          16
B     I dhet andra gierdet gruus och klapperjordh                                                                     27
                                            blifwer åhrligen förutan fiellarne                                                                                         33            8
C.    Engh till heehla byn hårdhwall till                                                                                                                                                               150
        Skogh till heehla byn intet synnerligh stoor något gärdzle
        men intet att dhet förslåår till weddebrandh. Fiske
        några noothwarpp i Broofiehlnn sampt widh Skagarn3,
        Jtem löfskogh på Skogarn mäst uthhuggen.

                Grannarna.

No 1.  Befallningzman Paul Jonßon a 5 öreslandh. Åker det ena
          åhret 8 tunnor 12 44/47 cappe. Dhet andra åhret 5 tunnor 23 39/47 cappe, i en wreeth
          af leerjordh till 3 tunnor blifwer åhrligit uthsädhe                                                                                                   8              18/47
          Höö in alles till                                                                                                                                                                                         31 43/47
          En betes haga wedh siön.
     2.  Johan Erichßon, afstådd i byte till Konglig Mayestätt och Cronan
          af sahlig greef Anderß Torstenssons erfwingar a 5 öreslandh.
          Åker det ena åhret 8 tunnor 12 44/47 cappa, det andra åhret 5 tunnor
          23 39/47 cappe, i wreetar <af> moojordh 3 tunnor blifwer åhrligit uthsädhe                                                           8              18/47
          Höö in alles af hårdhwall                                                                                                                                                                          31 43/47
          En betes haga widh siön, fiske widh stranden medh dhe andra grannar-
          na kringh hallfve Skogarn.
     3.  Erich Hanßon frällsehemman a 9 öres landh. Åker dhet ena
          åhret 15 tunnor 4 4/47 cappe andra åhret 10 tunnor 11 1/47 cappe, i wree-
          tar af leerjordh till 6 tunnor 16 cappar. blifwer åhrligit uthsädhe                                                                           15          31 52/94
          Höö in alles af hårdhwall till                                                                                                                                                                      57 21/47
          En betes haga.
     4.  Erich Mattßon frällsehemman Sahlig herr Georg Gyllenstiernas
          a 4 1/2 öreslandh. Åker dhet ena åhret 7 tunnor 18 2/47 cappe, dhet
          andra åhret 5 tunnor 4 9/47 cappe, i wreetar af leerjordh till 2 1/4 tunna,
          blifwer åhrligit uthsädhe                                                                                                                                         7          15 11/94
          Höö in alles af hårdhwall                                                                                                                                                                          28 34/47
          En betes haga medellmåttigh.
          NB Vthägorne som bestå af wreetar och beteshagar äro eij rätt
          effter byamåhl skifftadhe, derföre böra dhe gå i annan dhehl-
          ningh.
          Skogarn är en holma i Broofierden hvar uthi Skählby boerna
          participera, och består allenast till lijtet löfskogh och muhl-
          bete men är här på eij observerad 4-eller afmätt-4


1 Gällande A15:75, Skälby.
2 Siffran står med rött bläck.
3 Delvis något osäker läsning, men avser tydligen Skoggarn, en ö västsydväst om Skälbys strandremsa. Jfr flera omnämnanden nedan.
4-4 Med annat bläck och annan handstil. Kan ha tillfogats vid revisionen 1707 som nämns längst ner till höger på kartbladet.