A15:78


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar          Åhrligit                   Sommar laß
                                                                                                                                                                                   uthsäde                        höö

        Sylta består af 4 grannar à 21 öreslandh.
No
   1.  Erich Hinderßon är effter byamåhl 5 5/6 öreslandh, men effter Cronones
        jordbook 6 5/8 öreslandh.
  A.  Hafwer åker det eena åhret af leer och swart mylla till                                                      11            3 70/126
  B.  I en wreet sandjordh till                                                                                                     1            3 70/126
  C.  Det andra åhret af leer och swartmylla                                                                               9          23 14/126
        Hwilket blifwer till åhrligit uthsädhe äquerat2                                                                                                         10          31 89/131
        En fiell i Skählby gärdet såås hwart annat åhr till                                                                 1          16
  D.  Höö, i Stoorängen af hårdhwall till                                                                                                                                                               7 98/126
  E.  I Kåhlängen                                                                                                                                                                                                 8          
                                                                                        giör in alles                                                                                                                15 98/126
   2.  Larß Joenßon lijka stoor medh den förre i alla stycker.
   3.  Anderß Mattßon oppdragen Konglig Mayestätt och Cronan i byte af
        sahlig greeff Anderß Torstenßons erfwingar, är lijka
        stoor i alla stycker som dhe förre bägge.
   4.  Erich Ehrßon frällsehemman a 3 1/2 öreslandh. hafwer åker dhet ena
        åhret 3 tunnor 10 2/3 cappe, i wreeten 13 1/3 cappe. Det andra åhret 2
        tunnor, 29 1/3 cappe, vthi en fiell i Skählby gärdet hvart annat åhr
        8 cappar. blifwer åhrligit uthsädhe                                                                                                                          3          14 2/3
        Äng in alles                                                                                                                                                                                                 4 5/6
        Här wijdh är till märckiandes att denne uthräkningh är
        giordh effter öhr och örtugh oachtadt att dhe nu något an-
        norlunda hefda, och lyder i synnerheet hemmanet No33
        som Anders Mattßon åboor, i dhet dhe bästa åkrarna
        äro bortt häfdade af dhe andra grannarna, och har dhet
        hemmanet igen fått åker i wärsta läge, långt från byn
        derföre är af nöden att heehla byn går i skiffte effter öre och
        örtigh.
        Till denna byn är och skogh sampt muhlbete till nödtörfften
        Item fiske i Qvarnsiön och Ornäs siön.
        Hwadh rågången emellan Tibble och Sylta widhkommer så voro
        fuller Tibble boarna till sägde genom fierdingzmannen att
        wara till städes då rågongen oppgåås skulle, men som ingen
        af dem kom, altså opwijste Sylta boarna forst4 ifrån gärdz gården
        der Tibble åker tager widh änna norr tvenne gilltige röör i
        en rätt linia på södra sijdan om Qvarnsiön; sedan wijste
        the inga fleere röör, uthan ginge dher ifrån snedt öfwer   Qvarnsiöö
        norra wijken åth damarens haga gärdz gårdh, 5-i Tibble på norr sijdan om bemälte siöö effter-5 hvillken wij folgde6
        till Ornäs siön, till en lijten holma i samma siöö, der Sylta,
        Tibble, Ornäs och Raskebo mötas åth.


1 Gällande A15:77, Sylta by.
2 Eller möjligen æquate. Jfr vad gäller betydelsen eng. equate 'likställa, utjämna' m.m.
3 Med rött bläck.
4 Dvs. först (eller möjligen felskrivning för detta); jfr SAOB F 3222 FÖRSTE.
5-5 Över raden med införingsstreck.
6 Eller möjligen fölgde, med diakriten dold av den därefter tillfogade skriften över raden.