A15:6


                               Notarum Explicatio1

                                                                                                                                             Tunnor    Cappar        Åhrligit        Höö
                                                                                                                                                                                vthsede       sommar2 laß

        Härearöö består af 4 halfwa hemman a 16 öresland hwarest och Österby går
        i samma by skift om skift i åker och eng för ett halft hemman a 4 öresland,
        blifwer altså Hariaröö3 medh Österby till hopa 20 öresland   Men är Österby
        dock lijkwähl ett heelt hemman, och hafwer för sig sielf dhen andra halfua
        deelen, som här nedan före af Special Discription sees kan.

A.    Uthsädhe ena åhret i Stoorgiärdet af sand och steenörblanda leera                                     40          30
B.    Andra åhret i Lillgiärdet af dito jordhmon                                                                           22          31
C.    Sijdländ swartmylla i samma giärde, neder moth engen                                                         3            3
                                                                                                           Summa summarum      26           2
D.    Noch ett lijtet giärde, af sand och steenörjordh, något leerachtigt                                         13         14
                    Giör till hopa begge små gierderna ena åhret                                                           39         16
E.    Hafwer Häriarööborna ett åkerstycke i Stoorgiärdet af moblanda leera, som
        Österby intet kommer att häfda uthi, till 6 tunnor4 28 cappar5
F.     Noch i en wreet af moo och swartmyllblanda leera, 5 tunnor4 5 cappar5, som ey
        heller Österby får äga uthi, hwilken wreet gränsar i hoop medh Korpbo torp wret
          6-Signo NB-6 Effterfölliande wreetar till Österby som bör wara
                               hemmanetz halfdeel / förutom det som i Häriaröö är beläget
G.    Ena åhret i Sädes wreeten af sand och steenörblanda leera                                                   7          10
H.    Andra åhret i Sädes wreeten af leerjordh något sandblanda                                                  7            1
I.     Ett åker stycke i giärdet B. beläget, af jordhmon som åfwan sagdt är                                     1            7
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                             7  25
K.    Engarna Hem engen af måßbottn7 medh något granskogh bewäxt, till 34 1/2 tunlands
        widd, hwarest kon fåås 7/8 laß på tunnelandet, giör                                                                                                                 30 3/4
        Ett engzstycke i Amnöö Sohlbergz eng af måßbottn7, till 7 1/4 tunland, kan fåhs på
        tunnelandet, 1 1/8 laß. blifwer 6 1/6 sommar lass, i hwilket engzstycke Österby
        intet kommer till äga uthi, uthan hafwer eng teegh om teegh medh amnöö-
        boorna, som här nedan föhre förmählt är.
        Vthmarken till denne by består af groof tall och granskogh, att dhe
        hafwa wedebrandh och gierdzlefång, något timberskogh, sampt medel-
        måtigt muhlbete, dhet8 dhe kunna hafwa gagn uthaf öfwer heela
        Amnöö skogh, af orsak dhe intet weeta någon wijß skildnadt
        sigh emellan, uthan hugga och hwar om annan in till uddarna,
        där Häriaröö och Österbyborna dhem förneka.
L.     Liggia 5 stycken holmar uthi Biörckfierden, Häriaröö och Österby tillhörige,
        hwilka ligga öster ifrån Österby udd 1 1/2 fierdingzwäg; hwarest dhe
        kunna hafwa lijtet beet, där hoos äre dhe och medh allerhanda
        lööfskogh bewäxte, att där finnes lööfbrodt9 till bodskapz föda.
        Fiske i siöön rundt om sig; inga flere lägenheeter.

                                Grannarna.
No 1.    Lars Anderson cronehemman    1/2    a  4 oresland10
     A.    Åhrs uthsädhe af sand och steenörblanda leera                                                               8            6
     B.    Åhrs uthsädhe af leerjordh, något sand och steenörblanda                                               7          28 4/5
     E.    Hafwer i åkerstycket som i Stoorgiärdet är beläget, af moblanda leera                             1          23
     F.    J wreeten af moo och en deel swartmyllblanda leera                                                         1            9 1/4
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                             9  17 9/10
     K.   Höö slag i Hemengen af måßbottn7                                                                                                                                      6 3/20
            Höö slag i Amnöö eng, af måßbottn7                                                                                                                                    2 1/24
                                                                          giör till hopa                                                                                                          8 ?/??11
No 2.    Iohan Hanson cronehemman  1/2    a  4 öresland
No 3.    Erich Bengdtson cronehemman  1/2    a  4 oresland10
No 4.    Anders Anderson cronehemman  1/2    a  4 öresland
            Hwilka hafwa lijka mycket i åker och eng medh den första
No 5.    Erich Iohanson i Österby cronehemman  1    a  8 öresland, men
            hafwer intet mehr an12 4 öresland i Häriaröö
     A.    Uthsädhe ena åhret                                                                                                         8            6
     B.    Andra åhret                                                                                                                    7          28 4/5
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                             8  1 2/5
     K.   Höö slag i Hemengen af måßbottn7                                                                                                                                      6 3/20
            Höö slag i Amnöö Sohlbergz eng, där han ligger i skifte medh Amnöö
            boorna, till                                                                                                                                                                           4      
                                                          giör till hopa                                                                                                                        10 3/20
            Dhe andra 4 öreslandens åker finnes igen i General Disscription
            wijdh 6-Signo NB-6


1 Gällande A15:5, Härjarö och Österby.
2 Egentligen son- då det utskrivna m:et har en stapel för lite. Jfr SAOB S 8811 SOMMAR-LASS.
3 Fel för Här-.
4 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
5 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'kappland'; jfr SAOB K 482 KAPPE, sbst.³ 4.
6-6 Med samma röda bläck som versalerna i vänstermarginalen.
7 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
8 Rättat från dhedh.
9 Se SAOB L 1961 LÖV-BROTT.
10 Fel för ö-.
11 Bråktalet är dolt av lagning.
12 Fel för än.