A15:8


                               Notarum Explicatio1

                                                                                                                                             Tunnor    Capar          Åhrligit        Höö
                                                                                                                                                                                vthsede       sommar laß

        Flastad består af 4 halfwa cronehemman  a 20  öresland

A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af leerjordh, till                                                              18          25
B.    Sand och steenörblanda leera i samma giärdhe                                                                     5            5
                                                 giör till hopa2                                                                             23         30
C.    En lijten wreet till samma åhr, af mager leerjordh i engen uptagen, till                                                 28
                                          giör till hopa ena åhret                                                                      24         26
D.    Andra åhret i sädesgiärdet leerjordh, medh sandh och steenörn3 ibland,                               21         14
E.    Stoor wreetn af engen uptagen, som består af sijdländ leera                                                   5         15
                                       giör till hopa andra åhret                                                                      24         26
F.     Hafwa böndren änu hwar sitt wreetstycke, Lööthwreetarna kallat, som består
        af moblanda leera, hwilka ligga mestedeeln i fast linda, och ähre på
        grannarne i Special Disscription noterade.
G.    Engen af måßbottn4 något tofwug till 32 tundlandz widd, hwarest kan
        fåås på tunlandet 2 1/4 sommar laß, blifwer                                                                                                                             69 1/2
H.    Är en godh betz haga till byn, som är medh smått enbyske5 bewäxt
I.     Elliest är ett hagställe ofwan för Lööthwreetn, af skarp6 beet, och är medh
        ungdt granbyske5 bewaxt7, dock icke af den godheet att dhe kunna
        hafwa hwarken nödtorfftig weedebrand heller gierdzle. Inga flere
        lägenheeter8.
                                Grannarna
No 1.    Erich Erson, cronehemman  1/2  a  5 öresland
     A.    Åhrs uthsädhe i trädes giärdet af leerjordh, och en deel sand sampt steen-
            öhrblanda leera                                                                                                                6            6 1/2
     D.    Andra åhret i sädesgiärdet, leerjordh medh sand och steenörblanda, der
            hoos och något löngrundt9                                                                                               6          23 1/4
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                             6  14 7/8
     F.     Deß uthom10 i  Lööthwreetn moblanda leera, som en deel ligger i fast linda, och
            en deel up tagit,    1 tunna11 23 cappar12, åhrligen der uthaf                                                                                 27 1/2
     G.   Höö slag i engen af måßbottn13 något tofwug till                                                                                                                   17 3/8
No 2.    Anders Erson, cronehemman  1/2  a  5 oresland14 lijka mycket i åker och
            eng medh den föregående, allenast i Lööthwreetn moblanda leera 1 tunna11
            23 cappar12, åhrligen der af giör                                                                                                                         27 1/2
No 3.    Erich Hanson, cronehemman 1/2  a  5 öresland lijka mycket i åker och eng
            medh dhe första, alenast i Lööthwreeten, 1 tunna11 25 cappar12, åhrligen                                                             28 1/2
No 4.    Olof Abrahamson, cronehemman 1/2  a  5 öresland lijka mycket i åker
            och eng med dhe föregående; för uthan i Lööthwreeten 1 tunna11
            30 cappar12, giör åhrligen der af                                                                                                                          31


1 Gällande A15:7, Flasta by.
2 Därefter ena åhret struket.
3 Se SAOB S 11495–6 STEN-ÖR.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.¹.
6 Dvs. 'mager, karg'.
7 Fel för -wäxt.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 Ett adjektiv som saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst.
10 Egentligen uthonm:et har en stapel för lite.
11 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
12 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'kappland'; jfr SAOB K 482 KAPPE, sbst.³ 4.
13 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
14 Fel för öres-.