A15:10


                               Notarum Explicatio1

                                                                                                                                             Tunnor    Cappar          Åhrligit        Höö
                                                                                                                                                                                  vthsäde       sommar laß

        Nybo, består af ett enstaka cronehemman    a 4  öresland

A.    Hafwer uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af leerjordh något sandblandat                            14         16
B.    Andra åhret af sand och steenörblanda leera i sädesgiärdet                                                  12         24
C.    En wreet af sandjordh till                                                                                                      1         10
                                    giör till hopa andra åhret                                                                         14           2
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                                                                      14  9
D.    Engarna, hem engen af hårdhwall, medh biörck och ahl skog bewäxt, till
        3 1/2 tunlandz widd, hwarest kan får på tunlandet 1 1/2 sommar lass. blifwer                                                                                5 1/4
E.    Slåtter hagen af skarp2 hårdhwall till 6 tunlands widd, och är medh biörck
        och ahl skogh öfwerwäxt, kan fås höö slag på tunelande 1 sommar laß blifwer                                                                            6
        Fläsklösa engen af hårdhwall till 9 1/2 tunlandz widd, och är medh alle-
        handa slagz skogh bewäxt, hwilken en<g> ligger i disstans neder moth
        Ekholms diurgården på en udd, som af Ekholms chartan sees kan,
        hwarest kan fås höö slag på tunlandet 2 sommar laß. blifwer                                                                                                     19
        Noch ett engzstycke i Amnöö eng beläget, af måß och en deel starr-
        bottn till 5 tunlands widd, a 1 laß på tunlandet                                                                                                                              5   
                                                                    giör till hopa                                                                                                                  35 1/4
F.    En betzhaga af något hårdhwallsbeet, och är medh biörckskogh öfwerwäxt
G.    Vthmarken till detta hemman, är en deel inhägnadt i dett ena
        giärdet, men finnes dock ingen skildnadt millan Amnöö skogh
        och detta hemman, uthan häfda i skogen 3-hwar om ahn-3, hwarest kan
        finnas weedh och giärdzle, men timberskogen ar4 af elden mest
        förskiämd, fiske i siöön. inga flere lägenheeter5, allenast deße
        2ne efter fölliande torp.
No 1.    Torpet Lugne a6 åker ena åhret af sandjordh 1 tunna7 2 cappar8 b6 andra
            åhret 22 cappar8 Åhrligit uthsädhe 28 cappar ingen eng.
No 2.    Fläsklösa torpet, uptagit små åker lappar af sandjordh till 22 cappar
            Åhrligen 11 cappar ingen eng.


1 Gällande A15:9, Nybo.
2 Dvs. 'mager, karg'.
3-3 ahn kan vara felskrivning för ähn, i betydelsen 'en'. Betydelsen av frasen torde vara 'var och en' eller 'om varandra' el. dyl.
4 Fel för är.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Med samma röda bläck som bokstäverna och siffrorna i vänstermarginalen.
7 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
8 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'kappland'; jfr SAOB K 482 KAPPE, sbst.³ 4.