A15:12


                               Notarum Explicatio1

Lit.2                                                                                                                                       Tunnor    Cappar          Åhrligit        Höö
                                                                                                                                                                                   vthsäde       sommar laß

        Hällsta består af ett heelt enstaka cronehemman a    4  öresland

A.    Uthsäde ena åhret i Södergärdet af leerjordh, något sijdländigt i södra endan                         9           2
B.    Sijdländ swartmyllblandad leera, af lilla fallet uptagit                                                              2
C.    En wreet af leerjordh                                                                                                            2         27
                                       giör till hopa ena åhret                                                                         13         29
D.    Andra åhret i Norrgiärdet godh leerjordh                                                                              6           3
E.    Sandh och steenorblanda3 leera i samma giärde                                                                    1         22
F.    En wreet af heel mager leerjordh                                                                                           3         13
                                       giör tillhopa andra åhret                                                                       11          6
                                       Åhrligit uthsäde                                                                                                                     12  17 1/2
G.    Engarna, en lijten eng af hårdhwall, något måßachtig neder moth
        söder ändan, till 8 3/4 tunlands widd, hwarest kan fåhs på tunelandet
        2 sommar laß, blifwer                                                                                                                                                               17 3/4
H.    Fallet af skarp4 hårdhwall, till 4 3/4 tunland hwarest kan fåhs 3/4 sommar
        laß på tunelandt blifwer                                                                                                                                                               3 1/2
                                                                                                                                                    Summa summarum                     21 1/4
I.     En medelmåttig betzhaga, medh smådt granbyske5 bewäxt
K.    Ligger en lijten skogzbacka mellan begge wreetarna belägen,
        som är medh smådt byske5 bewäxt, dock icke af så stort wärde,
        att där kan finnas warken nödhtorfftig weedh heller giärdzle.
        inge flere lägenheeter6.


1 Gällande A15:11, Hällsta.
2 Utläses "Littera".
3 Jfr SAOB S 11470 STEN-OL.
4 Dvs. 'mager, karg'.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.¹.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.