A15:13


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Weekholm Sochn och
                  Amnöö by


(Karttext:)

Ekholms egor mötha
Nybo egor mötha
Häcklan lacus
Hästöön till Ekholmen möther

linda
linda
Giärdz backe
Sijdländ linda
linda
Sijdland2 linda som till en deel har warit åker
linda
Back stuga
Torp stugor
Kalf täppa
Kalf täppa
Kalf täpa
Amnöö by
Kalf täpa
Kalf täppa
3-Hamp kupa-3 till No 2 3. 4. 5. 6. 7.
Kalf täpa
Kål
Kalftäppa
Kalftappa4
Engzfiell5 till Nyboo
oduglig mark till en
Kåhltäppa till byn
Kål
Bränd skogz backa
oduglig mark till eng
Kalf haga till byn
åker i fast linda.
Soldat stuga
Signo NB På denne sijdan sträcker sig Amnöö skogh som på
Ekholms chartan igen finnes, hwarest och Eckholmen
häfdar i samma skogh lijka medh amnööborna, af orsak
att byn ligger under Ekholmen
Engztorp af måßbottn6 till Häriaröö
Detta engzstycke
hörer till begge
Korppbo torpen und<e>r
Ekholmen, men är
mig på Ekholms cartan
intet rätt uthwijst
Sohlbergs wijken
linda

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in Augustij Anno 1690
                   af
          Hans Barckhus


1 Uppe till höger står folionumret 13 och nere till höger på sidan kartnumret 7. Uppe till vänster om rubriken har (senare?) skrivits "Numero 7." och till höger om rubriken 15/200.
2 Troligen fel för -länd.
3-3 Osäker läsning, i sht av den troligen kraftigt komprimerade senare leden. Jfr humlekupor som nämns på samtida lantmäterikartor och i SAOB.
4 Fel för -täppa.
5 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
6 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.