A15:14


                               Notarum Explicatio1

                                                                                                                                                     Tunnor    Cappar          Åhrligit        Höö
                                                                                                                                                                                           vthsäde       sommar laß

        Amnöö har fordom bestådt af 14 hemman, hwarest nu för tijden intet är
        mehra än 8 halfwa hemman,    a  36 öresland

A.    Uthsäde ena åhret i Sohlbergzgiärdet af sand och steenörblanda leera                                          44         20
B.    Stark2 leera i samma giärde, neder mot engen                                                                              36         30
                                         giör till hopa ena åhret                                                                               81         18
C.    Andra åhret i Stoorgiärdet, sand och steenörblanda leera, der hoos och något
        mehra löngrundt3 an4 i dett åfwanstående giärdet, till                                                                    64         30
D.    Något starkare2 jordh i samma giärde af leera, neder moth engen                                                 19         12
                                         giör till hopa andra åhret                                                                            84         10
        Elliest hafua dhe fuller åker lappar af mojordh in i Ekholms skogen,
        hwilka iag5 ny6 aftogh7, af orsaak dhe råda intet längre där att häfda, än
        som Kongzgården will effterlåta dhem.
E.    Engarna Sohlbergz engen af måßbottn8, sampt en deel starr tofwor till 43 1/4
        tunlandz widd; och effter böndrens berättelse intet kan fåås öfwer 1/2
        sommar laß på tunnelandet, har iag dock lijkwähl räknadt uth a
        1 sommar laß på tunnelandet hwilket blifwer 43 1/4 sommar laß; der uthaf häfdar
        Österby en halfpart som är 2 1/4 öresland, emoth en gårdh i Amnöö som
        hafwer 4 1/2 öresland, löper då på Österby 2 1/2 sommar laß i samma eng, blifwer på Amnöö by
        40 3/4 sommar lass.
        Nu efter ransakningen uthom tunnelanden, giorde böndren bekien-
        nelse att kunna få 8 sommar laß i bemelte eng på hwart hemman, och
        der emoth för Österby en halfpart emoth en gårdh i Amnöö, som
        belöper sig 4 laß, blifwer på Amnöö by                                                                                                                                              64
F.     9-Lööth engen-9 af måßbottn9, något tofwug till 27 1/2 tunlandz10 widd; der
        bönderna giorde lijka bekiennelse på tunnelandet, effter som dhet
        har warit alt en eng medh Sohlbergz engen, har iag dock äfwen uth-
        räknadt effter 1 laß på tunnelandet som blifwer 27 1/2 sommar laß på heela byn
        Men effter ransakning uthom tunnelandet, bekiende dhe sig
        kunna få 6 laß på gården, blifwer                                                                                                                                                        48
                                                                                                                                                                            Summa summarum    112
        Men är att markia11 att Österby kommer intet till att hafda12 mehr
        än bara i Sohlbergz engen skifft om skifft.
G.    En betzhaga till byn af något måßbeet13 neder moth siöön, men är elliest
        öfwer bergug, och är bewäxt medh tall och granskogh.
        Vthmarken till denne by är belägen på södra sijdan om byn som wijd
        Signo NB: av chartan sees kan, hwilken uthmarck består af tall och gran-
        skogh till wedh och gierdzle, har och warit något timber skogh som
        af elden förskiembd är. Medelmåttigt muhlbete af hårdhwall
        af något liung, elliest hafwa dhe och gagn uthaf Gåås holmana
        till betzmarck, hwilka holmar på Ekholms chartan obsserverade äre.
        Der hoos kunna dhe och hafwa några nothwarp i siöön, hwarest
        och wijdh stranden kan finnas något bladhwaß till bodskapz föda,
        inge flere lägenheeter14.

                                Grannarna.
No 1.    Anders Johanson cronehemman  1/2  a 4 1/2  öresland
     A.    Uthsädhe ena åhret i Sohlbergzgiärdet af sand och steenorblanda15 leera,
            medh en deel starck2 leera neder moth engen, till                                                                     10           6
     C.    Andra åhret i Stoorgiärdet samma slagz jordhmon allenast något
            mehr löngrundt16, till                                                                                                                10         17
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                                       10  11 1/2
            Höö slag i engarna af måßbottn8, sampt en deel starrtofwor till                                                                                                         14
No 2.    Anders Tomson cronehemman    1/2        a        4 1/2 öresland
No 3.    Mårten Erßon cronehemman       1/2        a        4 1/2 öresland
No 4.    Johan Giöranßon cronehemman  1/2        a        4 1/2 öresland
No 5.    Pähr Anderßon cronehemman    1/2        a        4 1/2 öresland
No 6.    Matz Erßon cronehemman           1/2        a        4 1/2 öresland
No 7.    Erich Pährßon cronehemman       1/2        a        4 1/2 öresland
No 8.    Johan Erßon cronehemman         1/2        a        4 1/2 öresland
            Hwilka hafwa lijka mycket i åker och eng medh den första


1 Gällande A15:13, Amnö.
2 Dvs. 'hård, tung' eller 'bördig, fet'; jfr SAOB S 11038 och 11044, STARK 1 b resp. 4 c.
3 Ett adjektiv som saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst.
4 Fel för än.
5 Två prickar över ia, tydligen av misstag.
6 Över raden med införingslinje.
7 Dvs. 'uppmätte, karterade'; jfr SAOB A 645 AFTAGA II 1 c.
8 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
9-9 Jfr SAOB L 1956 LÖT sbst.².
10 Först skrivet med förkortning efter tun. Något otydligt skrivet nd i slutet.
11 Fel för mä-.
12 Fel för hä-.
13 Jfr SAOB M 1421 MOSSE sbst.² och B 1893 BET sbst.² 3.
14 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
15 Jfr SAOB S 11470 STEN-OL.
16 Ett adjektiv som inte står i SAOB, men jfr substantivet LÖNN-GRUND i SAOB L 1856.