A15:16


                               Notarum Explicatio.1

Lit:2                                                                                                                        Tunnor    Cappar        Tunnor    Cappar        Tunnor    Cappar        Höö sommar laß
                                                                                                                                  Hårdbruka                    Grund och                    Sijdländ                Hårdh        Måß-
                                                                                                                                      leera.                        skogzjordh                      jordh.                  wall          bottn3

        Grysta består af 4 cronehemman    a  32    öresland

A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh som är något hårdhbruka              32           4
B.    Grund och sijdländ jordh i samma gierde                                                                                               15          14                  1          22
                                                     Summa summarum 49 tunnor 8 cappar
C.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af hårdhbruka leera                                      36         12
D.    Grund och skogzjordh, sampt sijdländ jordh i samma gierde                                                                    5          26                              30
                                                         Summa summarum 43 tunnor 4 cappar
E.    Engarna. Stoorengen af hårdhwall något sältachtig der å war
        till 29 1/2 tunlandz wjdd a 1 1/4 laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                               36 7/8
F.    Starrbottn i samma eng, som är swår4 att berga i wååth åhr, till 23 tunlands
        wjdd a 2 laß på tunlandet giör                                                                                                                                                                                                     46
G.    Ett fall belägit mellan Hälsta och Flasta egor, hwilket består af hårdh-
        wall till 3 tunland a 2 laß på tunlandet                                                                                                                                                                          6
        5-Signo NB:-5 är att märka att detta engzfall ligger hwarken i disstance heller
        wäderstreek ifrån denne by.
H.    Åhlandz hagen af fräkenbottn 4 1/2 tunland a 1 laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                         4 1/2
                                                                                                                                                                                                       Summa summarum  42 7/8      50 1/2
I.     En koohaga af något beet medh ungh granskogh öfwerväxt.
K.    Noch en betzhaga, afundzhagen kallat, hwilken består af lijtet hårdhwall-
        beet, och är medh lijtet granskogh öfwerväxt.
L.    Ligger ett torp på deße egor ofwanför afundzhagen, Nykelöga
        kallat, hwarest är 2ne wreetar af skogzleera, 6-a.-6 ena åhret i sades-7
        wreetn 6 tunnor 7 cappar 7-b.-7 andra åhret i trädeswreetn 5 tunnor
        11 cappar. Åhrligit uthsädhe                                                                                                                   5          25
        Ett engzfall i bysens8 stooreng af hårdhwall till                                                                                                                                                               1
        Hummelgårdar kåhl och kalftompter. inga flera lägenheeter9
        Allenast en beetzpart af hårdhwall och en deel dybottn10, i Ramby belägen, som sees kan
        af Ramby chartan.
                                Grannarna.
No 1.    Jean Olofson cronehemman  1  a  8  öresland
     A.    Uthsädhe ena åhret af leerjordh något hårdhbruka                                            8           1
     B.    Grund och sijdländ jordh i samma gierde                                                                                            3          27 1/2                         13 1/2
     C.    Uthsädhe andra åhret af dito jordhmon                                                            9           3
            Grund och skogz, sampt sijdlandjordh11 samma gierde                                                                        1          14 1/2                           7 1/2
                    Åhrligit uthsädhe                                                                                      8         18                   2          21                              10 1/2
                    Åhrligit uthsädhe af Nyckelögztorpet, till detta hemman                                                              1          14 1/4
                                                     Summa summarum 12 tunnor 31 3/4 cappar
            Höö slag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn                                                                                                                                            10 3/4        13 1/4
            Höö slag på engzfieln12 af hårdhwall som hörer till Nyckelögztorpet                                                                                                                             1/4
No 2.    Olof Erson cronehemman  1  a  8 öresland
No 3.    Michael Hinderson cronehemman  1  a  8 öresland
No 2.    Olof Anderson cronehemman  1  a  8 öresland
            Hwilka hafua lijka mycket i åker och eng medh den åfwan stående.


1 Gällande A15:15, Grysta.
2 Utläses "Littera".
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Över raden med införingslinje.
5 Förtydligat med rött bläck i efterhand.
6-6 Med rött bläck.
7 Fel för sädes-.
8 Dvs. 'byns'.
9 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
10 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
11 Jfr SAOB S 2120 SID-LAND.
12 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.