A15:18


                               Notarum Explicatio1

Lit:2                                                                                                                        Tunnor    Cappar    <Tunnor  Cappar>    <Tunnor  Cappar>        Höö sommar laß
                                                                                                                                Leer och steen              Moblanda                     Sijdländh               Hårdh        Måß
                                                                                                                                kloppur3 jordh:                 leera                            jordh.                   wall          bottn4

        Säby består af 7 hemman    a  56    öresland

A.    Uthsädhe ena åhret i sädesgierdet af leer och steenklappurjordh3                         62         14
        Moblanda leera, sampt sijdländig jordh i samma giärde                                                                                       29                  2          20
B.    Andra åhret i trädesgiärdet leer och en deel steenklappurjordh3                           38          24
        Moblanda leera i samma giärde                                                                                                            10            4
C.    Noch ett lijtet giärde af leer och steenklappurjordh3                                            22          12
        Moblanda leera i samma giärde                                                                                                             1            4
        Deß uthan är wreeta till byn som nedanföre på grannarna
        obsserverade äro.
D.    Engarna, Kijlengen af hårdwall till 9 1/4 tunlandz wjdd, kan fåhs på
        tunlandet 1 1/2 sommar laß blifwer                                                                                                                                                                             13 7/8
        Måßbottn4 i samma eng 1 3/4 tunlandz wjd  a 3 laß på tunland giöör                                                                                                                                              5 1/4
                                       giör till hopa på heela engen 19 1/8 sommar laß
E.    Slåtter engen af swag måßbottn4 till 7 1/8 tunlandz wjdd a 1 laß på tunlandet                                                                                                                                  7 1/8
        Tofug hårdhwall i samma eng till 2 1/4 tunland a 3 laß på tunlandet blifwer                                                                                                                      6 3/4
                                       giör på heela engen              13 7/8 sommar laß
F.    Ett engzfall nedan för Flasta egor, beläget mellan Flasta haga och eng,
        som af bemälte charta sees kan. Hwilken eng består af hårdwall
        till 14 1/8 tunlandz wjdd, hwarest kan fåhs på tunlandet 2 1/4 laß giör                                                                                                                           31 3/4
        Rööbottn5 i samma eng, som är något igen wallat, och är 7 1/8 tunlandz
        wjdd, hwarest kan[s] fåhs 1 1/2 laß på tunlandet, blifwer                                                                                                                                                             10 5/8
        Noch hårdhwall i samma eng till 5 1/2 tunland a 1 laß på tunlandet giör                                                                                                                         5 1/2
                                       blifwer på heela engen 47 7/8 sommar laß.
G.    En koohaga till byn af något hårdhwals beet, medh ungdt granbyske6 öfwerwäxt
H.    Vthmarken till denne by, är belägen söder om byn, hwilken
        består af medelmåtig hårdhwals beet, och är medh ung granskogh
        bewäxt, dock icke af det wärde att böndren kunna hafua
        nödtorfftig weedh och gierdzle.
I.     Noch en utmark, Korßbacken kallat, öster om byn belägen, hwilken
        är heel bergug och oländig, kan derföre icke finnas stort beet,
        och är derhoos skogen heelt uthuggen. Kalftompter af hårdwalls-
        beet, der hoos ett nothwarp i 7-Häckelboo siöön-7. inga flere lägen-
        heeter8.
                                Grannarna
No 1.  Ahron Olofson cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret af leer och en deel moblanda leera, sampt sijdlandig9 jordh  8          29 3/7                            4 1/7                         12
    a.   En wreet till samma åhr af hårdbrukat leera                                                                                           1          12
 BC.   Andra åhret af leer och steenklappurjordh3, sampt en deel moblanda leera        8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          17 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn10 till                                                                                                                                         10 3/14        3 2/7
    2.   Enkan hustru Anna Ivarsdotter cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret                                                                                           8          29 3/7                            4 1/7                         12
    b.   En wreet till samma åhr af leerjordh något hårdhbruka                                                                           1          20
 BC.   Uthsädhe andra åhret                                                                                        8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          21 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn10 till                                                                                                                                         10 3/14        3 2/7
No 3.  Iohan Iöhranson cronehemman  1  a  8  öresland
          lijka mycket i åker och eng med den första. En lijten hummel-
          gårdh äger denne.
No 4.  Påfvel Larson cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordhmon som åfwan nämbt är                                                8          29 3/7                            4 1/7                         12
    d.   En wreet till samma åhr af leerjordh något hårdh bruka                                                                          1         24
 BC.   Andra åhrs uthsädhe                                                                                         8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          23 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn10 till                                                                                                                                         10 3/14        3 2/7
No 5.  Erick Anderson cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret                                                                                           8          29 3/7                            4 1/7                         12
    e.   2ne små wreetstycken i hoop medh sina grannar af moblanda leera                                                        1          19
 BC.   Andra åhret                                                                                                      8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          21 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdh wall och en deel måßbottn10                                                                                                                                            10 3/14        3 2/7
No 6.  Erick Olofson cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                                   8          29 3/7                            4 1/7                         12
     f.   En wreet af moblanda leera                                                                                                                 1          12
 BC.   Andra åhrs uthsädhe                                                                                         8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          17 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn10                                                                                                                                             10 3/14        3 2/7
No 7.  Anders Abrahamson cronehemman  1  a  8  öresland
    A.  Ena åhrs uthsädhe                                                                                             8          29 3/7                            4 1/7                         12
     g.  En wreet af moblanda leera                                                                                                                  1          18
 BC.   Andra åhrs uthsädhe                                                                                         8          23 3/7              1          19 3/7                             
                                       Åhrligit uthsädhe                                                                  8          26 3/7              1          20 11/14                        6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn10                                                                                                                                             10 3/14        3 2/7


1 Gällande A15:17, Säby.
2 Utläses "Littera".
3 Jfr SAOB K 1096 KLAPPER, sbst.¹ 2.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Jfr SAOB R 4235 , sbst.² 1 och B 4099 BOTTEN II 2 b.
6 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.¹.
7-7 Troligen identisk med den senare utdikade sjön Häcklan. Jfr A15:1 inkl. not 6.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 Fel för -ländig? Jfr SAOB S 2120 SID-LAND och SID-LÄNDIG.
10 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.