A15:20


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                          Tunor  Cappar                                                                                       Höö sommar laß
                                                                                                                       Godh leera        Hårdhbruka          Grundh            Sijd och löös-           Hårdh       Måß
                                                                                                                                                     leera.                jordh               länd2 jordh.               wall         bottn3

        Kåhrsta består af 4: grannar, som hafua i byamåhl
        33: öresland

A.    Uthsäde ena åhret i trädesgierdet af godh leera, och en deel hårdhbruka    14      26            11      20
        Grund och sijdländ jordh i samma gierde.                                                                                                        2       8            16      8
                                             Summa summarum 44: tunnor 30: cappar
B.    Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leera, medh
        en deel sijdländ jordh.                                                                              29      20                                                                  9    10
C.    Är ett åker stycke till denne by in emoth Ersta belägit, som
        består af godh leera, sampt en deel 2-löös länd-2 jordh.                                4        8                                                                  4      2
                                             Summa summarum 47: tunnor 8: cappar
D.    Siöö engen af hårdhwall något tofug der å war till 34 3/4 tunland
        wjdd a 1 1/2: sommar laß på tunlandet, blifwer                                                                                                                                                       65 5/8
        Starrbottn i samma eng till 12: tunland a 3 1/2 laß på tunlandet                                                                                                                                                  42
E.    En engzfiell4 som hörer till den åfwannämbde åkerfieln4
        i Ersta by belägen, och består af hårdhwall något tofug
        till 15: tunlandz wjdd a 1: laß på tunlandet giör.                                                                                                                                                       15                
                                                                                                                                                                                                    Summa summarum 80 5/8
F:     Äro hagar, Gierdz hagarna kallade, som består af lijtet hårdh-
        wals beet.
G.    Noch en lijten hage till byn, Engz hagen kallat, af godh
        hårdhwals beet, och är medh lijtet granskogh bewäxt,
        dock icke så mycket att den är af något wärde. Kåhl och
        kalf täppor till byn, sampt lijtet fiske i Sißhammars
        wijk. Unga flere lägenheeter5, allenast deras muhlbete
        hafua dhe på Hammars allmenning.

                                Grannarna
No 1:  Carl Olofson cronehemman 1/2: a 6 öresland Men hafwer nu
          för tijden intet mehra än 5: öresland, dock lijkwähl effter
          proba, bör hafua 6: ??? war effter detta hemman är blefuet
          skattlagdt, och uthrächnadt.
    A:  Åhrs uthsäde af godh leera, medh en deel hårdhbruka.                              2      22 2/11        2        3 7/11
          Grund och sijdländ jordh i samma gierde.                                                                                                             13 1/11       2    30 6/11
    B:  Åhrs uthsäde af godh leera, sampt en deel sijd och 2-löös länd-2 jord,         6        5 1/11                                                           2    13 9/11
                                    Åhrligit uthsäde.                                                             4      13 7/11        1        1 9/11                 6 6/11       2    22 2/11
                              6-Summa summarum 8: <tunnor> 12 2/11 capa-6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn.                                                                                                                                          14 29/44       7 7/11
No 2:  Erich Pärson skatte cronehemman 1: a 9 2/3 öresland
    A:  Åhrs uthsäde af godh leera medh en deel hårdhbruka leera.                       4      10 22/33       3      12 32/33
          Grund och sijdländ jordh.                                                                                                                                    21 3/33        4    24 32/99
    B:  Åhrs uthsäde af godh leera, sampt en deel sijd och lööslända7                    9      29 53/99                                                          3    29 34/99
                                    Åhrligit uthsäde.                                                             7        4 10/99       1      22 16/33             10 18/33      4    10 28/33
                              6-Summa summarum 13: <tunnor> 15 27/99 capa.-6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn.                                                                                                                                          23 163/294  12 10/33
No 3:  Hans Erson skatte cronehemman 1: a 12 1/3 öresland
    A:  Åhrs uthsäde åfwanskrefne jordhmoner.                                                   5      17 5/33         4      11 1/33
          Grund och sijdländ jordh i samma gierde.                                                                                                             26 30/33      6      2 44/99
    B:  Åhrs uthsäde af godh leera, medh en deel sijd och löösländ2 jordh.          12      21 13/99                                                          4    31 95/99
                                    Åhrligit uthsäde.                                                             9        3 14/99       2        5 17/33             13 15/33      5    17 20/99
                              6-Summa summarum 17: <tunnor> 7 31/99 capa.-6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn.                                                                                                                                          30 105/792  15 23/33
No 4:  En bebygd skatte uthjordh till Hårmsta i Biskopz Kulla sochn, som
          bonden Pär Mårtenson åbor, a 5: öresland
    A.  Åhrs uthsäde af dhe grader8 som åfwan nämbde äro till.                            2        7 9/11        1      24 4/11               10 10/11      2    14 26/33
    B:  Åhrs uthsäde                                                                                            5        4 8/33                                                            2         28/33
                                    Åhrligit uthsäde.                                                             3      22 1/33                28 2/11                 5 5/11        2      7 27/33
                              6-Summa summarum 6: <tunnor> 31 16/33 capa.-6
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn.                                                                                                                                          12 19/88       6 4/11
    H:  Elliest är att obsservera, för denne uthjordh är 2ne teegar
          i åker och eng borta på den fielln9 som är belägen i Ersta
          som sees kan af chartan wjdh Signo Littera E: C: hwilken och bru-
          kas till ett skatte hemman i Råby. Hafwer iag lijkawähl in-
          räcknadt dhe samma teegar på bemälte uthjordh, lijka
          som skulle han ega i proportion efter sitt öretahl medh
          sine grannar.
          Är elliest den åker som borta är för uthjorden medh ondh
          och godh jordh _____ :1: tunna10 8 10/33: capa11.
          Engen der till 2 3/11: sommar laß.


1 Gällande A15:19, Kåhrsta.
2, 2-2 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och L 1634 -LÄND l. -LÄNDT, p. adj.¹.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
5 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6-6 Tillfogat mellan raderna i efterhand.
7 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE.
8 Osäker upplösning av förkortningen, men jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h. En annan möjlighet är kanske "graderingar"; jfr SAOB G 791 GRADERA 1 a.
9 Se SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
10 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
11 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'kappland'; jfr SAOB K 482 KAPPE, sbst.³ 4.