A15:22


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                    Tunnor  Capar                                                                              Höö sommar laß
                                                                                                                                                                 Grund och                  Löös och                   Hårdh-     Måß-
                                                                                                                                 Leermylla                  öhrblanda                   sijdländ                     wall          bottn2
                                                                                                                                                                                                      jordh
                                                                                                                                  1: grad:3                    3: grad:3                     4: grad:3
        Råby och Häßleby ligga i skiftte med warandra, hwilka
        består af 5: grannar a 32: öresland

A:    Uthsäde i sädesgierdet af grund och öhrblanda jordh.                                                                            26           8
B:    Löös och sijdländjordh i samma gierde                                                                                                                                   39          18
                                               Giör till hopa 65: tunnor 26: capar:
C:    Uthsäde i trädesgierdet af leermylla.                                                                      7           2
D:    Grund och öhrblanda jordh i samma gierde.                                                                                         26         16
        Sijdländjordh i dito gierde.                                                                                                                                                      2          25
E:    Engzwreeten, millan stoorengen och vthmarken belägen, af skogzleera                                                     6         26                                  
                                               Giör till hopa 43: tunnor 5: capar:
        Deß utan äro wreetstycken till alla gårdarna, undantagandes
        cronehemmanets wreet ligger öde, som nedanföre af gran-
        narna sees kan.
F:     Stoorengen af måß och en deel dybottn4 till 32 1/2 tunlands wjdd
        a 2 1/2: laß på tunlandet.                                                                                                                                                                                                          81 1/4
G:    Skarp hårdhwall i samma eng mäst öfwer tofug till 29 1/8 tunland
        a 3/4: laß på tunlandet, giör.                                                                                                                                                                                    21 27/32
H:    Lillengen af måßbottn2 med starrtofwor mäst öfwer wäxt
        till 21 1/4: tunland a 3: laß på tunlandet.                                                                                                                                                                                    63 3/4
        Hårdhwall i samma eng till 4 3/4: tunland a 1: laß på tunlandet                                                                                                                                   4 3/4                 
                                                                                                                                                                                                   Summa summarum  26 19/32   145
I:      En koohaga af medelmåtig hårdhwalsbeet.
K:    Vthmarken till deße byar består af en skogz backa, emellan
        trädesgierdet och Stoorengen belägen, hwilken är af lijtit
        hårdhwalsbeet, med ungdt granbyske5 bewäxt, dock icke
        hwarken skogh heller muhlbete af dett wärde, att dett
        kan rächnas för något.
        Kåhl och kalftompter till deß gårdar, Inga flere lägenheeter6

                                Grannarna:
No 1:  Lars Iorth i Råby, cronehemman 1/4: a 4: öresland
          Hafwer7 Åhrligit uthsäde.                                                                                              14 1/8              3         23 1/8             2          20 11/16
                                         Summa summarum 6: tunnor 25 15/16: capa
          Hööslag i engarna af hårdhwall, och en deel måß och starrbottn.                                                                                                                             3 83/256    18 1/8
                                                                                                                                                                                Summa summarum8 21 125/256
No 2:  Iohan Larson i Häßleby skattehemman 1: a 4: öresland
          Hafwer Åhrligit uthsäde.                                                                                               28 1/4              7         30 3/4             5             9 3/8
    a.   En wreet af skogzjordh till 1: tunna 1: capa: åhrligen der af 16 1/2: capa
          hwilken är i åhrligit uthsäde inrächnadt till 3: graden9
                                         Summa summarum 14: tunnor 4 3/8: capa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måß och starrbottn.                                                                                                                              6 38/128    36 1/4
                                                                                                                                                                                Summa summarum8 42 115/128
No 3:  Mats Olofson i Råby skatte cronehemman 1: a 9: öresland
                    Åhrligit uthsäde.                                                                                                 31 25/32           8         12 1/32            5           30 35/64
    b.   2ne små wreetstycken till sammans 1: tunna: 13: capar: som består
          af skogzjordh åhrligen der af                                                                                                                           22 1/2                                      
                                         Summa summarum 16: tunnor 55/64: capar:
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måß sampt starrbottn.                                                                                                                          7 49/1024   40 25/32
                                                                                                                                                                                Summa summarum8 47 849/1024
No 4:  Enkan hustru Carin Hindrichs dotter i Häßleby skatte frälsehemman
          1/2 under Bädarö, a 5 1/2: öresland
                    Hafwer åhrligit uthsäde.                                                                                      19 27/64          5           3 51/64           3           20 57/128
    c.   2ne små wreetar af skogzjordh till 26 capar: åhrligen der af                                                                              13                                             
                                         Summa summarum 9: tunnor 24 85/128: capa:
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måß och starrbottn till:                                                                                                                        4 1169/2048  24 59/64
                                                                                                                                                                                Summa summarum8 29 1009/2048
No 5:  Iohan Matson i Häßleby frälsehemman 1/2 under Bädaröö
          a 5 1/2: öresland
                    Hafwer åhrligit uthsäde                                                                                       19 27/64          5           3 51/64           3           20 57/128
    d.   2ne wreetstycken af skogzjordh: 1: tunna 1 capa: åhrligen der af                                                                      16 1/2                                         
                                         Summa summarum 9: tunnor 28 21/128: capa:
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måß och starrbottn                                                                                                                             4 1169/2048  24 59/64
                                                                                                                                                                                Summa summarum8 29 1009/2048


1 Gällande A15:21, Råby och Hässelby.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Troligen förkortat. Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h, och möjligen G 791 GRADERA 1 a.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.¹.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Står trångt; troligen tillfogat efter att följande ord skrivits.
8 Avser tydligen antalet hölass i spalterna till höger strax ovan.
9 Ej helt säker upplösning av förkortningen, men jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h. En annan möjlighet är kanske "graderingen"; jfr SAOB G 791 GRADERA 1 a.