A15:23


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Lillkyrka Sochn och Mösa By


(Karttext:)

Währnsta egor mötha
Ramby egor
2-Black Fiärden-2
Segla bys egor mötha här

Viggeby egor mötha
Kyrkwägen
Hässlinge egor mötha
Hässlinge Siöön
Solkesta egor mötha här
Kongzhuusby egor

Sijdländ åker i linda
Klåckar fallet
Sijdländ linda

Åker fast linda
3-Gierdz backe-3
Linda
Hårdhwall
Skarpt och odugligt till slåter

Denna tracht består
mäst af dybottn4, och
är medh wijdhbyske5
öfwer wäxt, att dett
icke kan 6-rächnas
får-6 engzslåtter.

Måßbottn7
Kåhltäppor
Kalf täppor till byn
Mösa Siöön
Mösa by
Kåhl
godh betzmark
linda

Hässlinge Siöön
godh betzmarck
linda
linda duglig till åker
linda
linda
godh betzmark
godh betzmark.
linda
Hårdh wall

Tuist-platz8
Back stuga
Soldat stuga
Vthmarcken.
wägen åth Weekholm sochn

Kiärr
Kiärr

Afmätt Anno 1691 in Augustij
                 af
        Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 23 och nere till höger kartnumret 12.
2-2 Blackfjärden, jämte Mösasjön och Hässlinge sjö utdikad runt mitten av 1800-talet.
3-3 Se SAOB G 1620 GÄRDES-BACKE.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
5 Dvs. videsnår; jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
6-6 Delvis osäker läsning, men förefaller kunna innehålla uttrycket "räkna för", 'räkna som, anse vara el. utgöra'. Jfr SAOB F 2290 FÖR, prep., adv.¹ o. konj. 21 f och R 3823 RÄKNA 13 c.
7 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
8 Dvs. omstridd mark; se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.