A15:24


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                          Tunnor    Cappar          Åhrligit              Hårdh        Måß
                                                                                                                                                       Leer och steen             vthsädhe            walls         bottn2
                                                                                                                                                           klappur3                                            hoo4         sommar5 laß
        Mösa består af 3 hemman    a  26 öresland.

A.    Uthsäde ena åhret i Sädesgiärdet af leer och steenklappur3 jordh                                                39
B.    Andra åhrwägen6 i trädesgiärdet, af dito jordhmon                                                                      35         28
C:    Engarna: Stoorengen af måßbottn2 något sank till 36 tunlandz widd, hwarest
        kan fåhs på tunlandet 2 1/2: sommar laß, blifwer                                                                                                                                                        90
        Hårdhwall i samma eng up weed giärdzgårdarna till 7 1/2: tunland a 1 laß på tunlandet blifwer                                                                 7 1/2
D.    Lillengen af hårdhwall till 10 1/2 tunlands widd a 2: sommar laß på tunlandet blifuer                                                                               21
        Måßbottn2 i samma eng till 1 3/4: tunland a 4: laß på tunlandet blifuer                                                                                                                           7
E:     Är en engzfiel7 Stuntengen kallat, af hårdhwall till 1 3/4: tunlands widd a 2
        sommar laß på tunlandet                                                                                                                                                                        3 1/2                
                                                                                    Summan                                                                                                                   32                97
E:     Ähro betzhagar till byn af godh måßbeet8 neder moth engen, och äre derhoos9
        medh lijtet tall och granskogh bewäxte.
        Vthmarken till denne by består af medelmåtig hårdhwals marck sampt
        något liung, och är derhoos medh tall och granskogh bewäxt, att dhe
        kunna hafua något giärdzle och vedebrand, lijtet fiske i dhe små
        insiööarna, inga flere lägenheeter10. Allenast efterfölliande torp
        som nedanföre af special disscription sees kan.

                                Grannarna
No 1.  Corporaln Isak Mäjsel cronehemman  1  a  10: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och steenklappur3 jordh                                                                          15
    B:  Andra åhret af dito jordhmon                                                                                                   13         25 7/13
                                Åhrligit uthsädhe                                                                                                                                   14     12 10/13
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                         12 4/13          37 4/13
    F:   En betzhaga af godh måßbeet8, belägen neder moth åhn, i hwilken skogen
          är uthuggen :  hummelgårdh kåhl och kalftompt.
    2:   Enkian hustru Elijsabett Staffans dotter skatte cronehemman 1 a 10 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordhmon som åfwan nämbt är                                                                      15
    B.  Åhrs uthsädhe af samma jordhmon                                                                                          13         25 7/13
                                Åhrligit uthsädhe                                                                                                                                   14     12 10/13
No 4:  Är ett torp till detta hemman Löfnääs kallat som hafwer uptaget 2ne
          stycken wreetar af mojordh a11 i sädes wreetn 1: tunna 15 cappar b11 i trädes wree-
          ten 16: cappar åhrligit uthsädhe 31 1/2: cappar
    G:  Är och en uthjordh 12-Fins holmen-12 kallat, som består af en haga af godh
          måßbeet8 neder wijdh åhn och är der hoos medh något tall och gran-
          skogh bewext, hwarest och är 2ne stycken wreetar uptagne af moblanda
          leera c:11 ena åhret 26: cappar d11 andra åhret 1: tunna 30: cappar åhrligit uthsädhe 1: tunna 12: cappar
                blifwer summan af den sembre jorden åhrligen                                                                                                         2     11
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                         12 4/13          37 4/13
    F:   En betzhaga af godh måßbeet8 neder emot åhn, och är medh tall och gran-
          skogh bewäxt. Hummelgårdh kåhl och kalftompt.
No 3.  Pähr Iöranson skatte cronehemman  1  a  6: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och steenklappur3 jordh                                                                            9
    B.  Andra åhret af dito jordh                                                                                                           8           8 12/13
          Uptagit 2ne stycken wreetar i sin haga af leerjordh e:11 sädes wreetn 1: tunna 3: cappar
          F11 trädes wreetn 1: tunna 26: cappar  Åhrligit 13-uthsädhe ????derna medh wreetarna-13                                         10       3
No 5.  Är elliest ett torp till detta hemman som hafuer 2ne stycken wretar af moblanda
          leera g:11 Ena åhret 1: tunna 4: cappar h.11 andra åhret 30 cappar  Åhrligen der af                                                         1       1
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                         10 7/32          26 7/13
    F.   En betzhaga af godh måßbeet8 neder emot åhn, är och dher hoos medh lijtet
          tall och granskogh bewäxt.


1 Gällande A15:23, Mösa by.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Jfr SAOB K 1096 KLAPPER, sbst.¹ 2.
4 Fel för höö.
5 Väsentligen en konjektur, då större delen av ordet är utplånat av en frätskada orsakad av kraftigt bläck på papperets andra sida.
6 Dvs. odlingen under ett visst år.
7 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
8 Jfr SAOB M 1421 MOSSE sbst.² och B 1893 BET sbst.² 3.
9 Se SAOB D 2532 DÄRHOS.
10 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
11 Med samma röda bläck som littera-angivelserna i vänsterspalten.
12-12 Understruket med blyerts.
13-13 Svårläst pga pappersskada.