A15:25


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Lööth Sochn och Ramby


(Karttext:)

Långarns egor mötha
Dahlby utiord i Weekholm sochen möther
Vtjordh till Skiählby i Weekholm sochn
Wthjord till Tängby möther
Vthjords eng till Dahlby möther
Wallby egor mötha
Hummelsta egor mötha

Wärnsta egor mötha här
Mösa egor
2-Blak Fiärden-2
Tängby egor mötha här

Betzmarck till Dahlby in-nom denne guhla ilumminer-inngen
wägen åth Willberga
ödes åker till byn
linda
Torp till Skiehlby

Dya
Torp till Weekholms prästegård
Åker i fast linda
Åker i fast linda till byn
2ne torp till Tängby

Dya
Betzhaga till Grysta åhl3 och prästegarden4 i Veekholm sochn.
En betzfiel5 och ett åkerstycke till Hacksta prästegårdh.
Åker-linda
Betzhaga till Numero 3: 5:
Kalf haga till Numero 1: 2: 3: 6:

linda
Hårdhbru-ka leera
grund och örblanda jordh
örblanda
6-Löös lända-6
Linda
Linda
6-Löös lända-6
Örblanda jordh
Vthmarken
Back stuga
Kyrck wägen

Dybottn7
Denne tracht kan intet brukas till slåtter
Röömyllblanda8 jordh
Sijdlända
Åker i linda för sijd-lända skull
Sijdlända
9-warg kuhla-9
Röömyllblanda8 leera
Linda
Kalf täppor till byn
Ramby
Swijn wall
Kalf
Kalf
Kalf
Runsteen
Tompt till åker
linda
Moblanda leera
Linda
örblanda
Linda
Backstugor
Soldat stuga
Åker i linda till10
Vthmarken

6-Löös lända-6
sijd åker linda
örblanda
gam<a>l linda

Afmätt Anno 1692 in Augustij
et September af
Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 25 och nere till höger kartnumret 13.
2-2 Blackfjärden, utdikad runt mitten av 1800-talet.
3 Fel för gåhl, dvs. gård?
4 Fel för -gården.
5 Jfr SAOB B 1893 BET sbst.² 3 och F 694 FJÄLL sbst.³.
6-6 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
7 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
8 Troligen samhörigt med SAOB R 4283 RÖD-MYLLA.
9-9 Varggrop; jfr SAOB K 3131 KULA sbst.⁴ 1 c.
10 Fortsättning saknas av misstag, eller "soldatstuga" underförstått?