A15:26


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Höö sommar laß
                                                                                                                               Godh jordh.       Moblanda          Grundh och        Röö och loos2     Hårdh  Dybottn3
                                                                                                                                 af leera                 leera.               örjordh.            jordh sampt         wall   
                                                                                                                                                                                                              sijdlända
        Ramby består af 8: halfua hemman a 48: öresland
A.    Uthsäde ena ahret4 i trädesgierdet af leerjordh                                                  53        2
        Moblanda leera                                                                                                                           1        2
B.    Grund och örblanda jordh i samma gierde                                                                                                                8      10
        Römyllblanda och sijdlända, sampt löösländjordh5 i samma gierde som alt
        kommer till en grad:6                                                                                                                                                                        6      10
                                             Summa summarum 68: tunnor 24: cappar
C.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet leerjordh                                                   48      24
        Hårdhbrukat leera                                                                                                                       2      26
        Grund och örblanda leera i samma gierde                                                                                                                8        6
D.    Röömyllblanda och löösländjordh5 i samma gierde                                                                                                                         48      12
                                             Summa summarum 73: tunnor 4: cappar
E.     Engen af hårdhwall till 29 3/4 tunlandz widd a 2 1/4: laß på tunlandet blifwer                                                                                                             67
        Elliest är i denne eng dybottn3, hwarest bönderna kunna
        i torra åhr få en 6: laß på gården, dock medh stoor mödha dedh
        samma inberga; Men när wååtåhr är /: som nu i detta åhr
        har warit :/ kunna dhe intet stråå inberga för wattens
        öfwerflödande. Blifwer altså effter 6 laß på gården räcknadt                                                                                                                                                 48
F.     Är en koohaga till byn af hårdhwalsbeet, medh en deel dybottn3
G.    Äro betzhagar till hwardera gården af dhe wilkor som nedan-
        före af grannarna sees kan.
        Vthmarken till denne by består af något muhlbete, medh
        lijtet granskogh bewäxt i norra ändan på skogen, dock
        icke att der finnes nödhtorfftig gierdzle och wedebrand.
        Kåhl och kalftompter, sampt lijtet fiske i träsket som kallas
        Blackfierden. Hwilket intet är af synnerligit wärde. Inga
        flere lägenheeter7.

                                Grannarna.
No 1:  Hans Mikelson cronehemman 1/2: a 6 öresland
    A.  Uthsäde ena åhret i trädesgierdet af leera                                                          6      20 1/4
          Mooblanda leera                                                                                                                                 4 1/2
    B.  Grund och örblanda jordh i samma gierde                                                                                                             1          1/4
                                             Summa summarum 8: tunnor 18 1/4: cappar
    C.  Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af leera                                                       6        3
          Hårdhbrukat leera sampt grund och örblanda jordh i sam-
          ma gierde                                                                                                                                          11 1/4          1          3/4
    D.  Röömyllblanda och löösländjordh5 i samma gierde                                                                                                                      1      21 1/2
                                             Summa summarum 9: tunnor 4 1/2: cappa.
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa.
     a.  Eger denne bonde en wreet af skogzjordh i sädes gierdet belägen
          till 27: cappar. Åhrligen der af                                                                                                                                      13 1/2
          Hööslag i engen af hårdhwall och en deel dybott<n>3                                                                                                                                              8 3/8      6
    G.  En hästhaga af godh hårdhwall, och en deel måßbeet8 medh lijtet gran-
          byske9 öfwerwäxt.
No 2:  Lars Iohanson cronehemman 1/2 a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     b.  En wreet af skogzjordh åfwan ??????? hästhaga belägen. 23 cappar åhrligen                                                              11 1/2
     c.  Noch en wreet af löösjordh10 wijdh uthjordzengen till Dahlby belägen
          till 7: cappar. Åhrligen der af                                                                                                                                                                     3 1/2
          Hööslag i engen af hårdhwall och en deel dybottn3                                                                                                                                                  8 3/8      6
    G.  En hästhage af godh hårdhwall, och en deel måßbeet8 medh lijtet
          granbyske9 öfwerwäxt.
No 3:  Föraren Iacob Malm cronehemman 1/2 a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     d.  En wreet af lööslända11 till 29: cappar. Åhrligen der af                                                                                                                             14 1/2
     e.  Noch en wreet af örblanda jordh till 18: cappar. Åhrligen                                                                                                9
          Hööslag i engen af hårdhwall och en deel dybottn3                                                                                                                                                  8 3/8      6
    G.  En hästhaga af godh hårdhwalls beet, medh lijtet gran och en-
          byske9 öfwer wäxt.
No 4:  Caplan Herr Erich Lodijn cronehemman 1/2 a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     F:  En wreet af leerjordh, åfwan för trädesgierdet belägen till 1: tuna
          2 1/2: cappa. Åhrligen der af                                                                                     17 1/4
     g.  En wreet i sädesgierdet belägen af löösländjordh5 till 22: cappar åhrligen                                                                                                 11
     h.  Noch en wreet af örjordh till 18: cappar. Åhrligen der af                                                                                                 9
          Hööslag i engen af hårdhwall och en deel dybottn3                                                                                                                                                  8 3/8      6
    G.  En hästhaga af godh hårdhwalls beet, medh lijtet gran och enbyske9
          bewäxt
No 5:  Eljas Essbiörnson cronehemman 1/2 a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     I.  En wreet i sädesgierdet belägen af örblanda jordh 1: tunna 14: cappa. Åhrligen                                                             23
     K. Ett lijtet wreetstycke i sädesgierdet af löösjordh10 6 1/2 cappa. Åhrligen                                                                                                      3 1/4
          Hööslag i engen af hårdhwall, och en deel dybottn3                                                                                                                                                 8 3/8      6
    G.  En hästhaga af godh hårdhwalls beet medh lijtet gran och enbyske9 wäxt
No 6:  Erich Matson cronehemman 1/2 a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     L.  En wreet af skogzleera i sädesgierdet belägen till 29: cappa. Åhrligen                                                                            14 1/2
          Hööslag i engen af hårdhwall, och en deel dybottn3                                                                                                                                                 8 3/8      6
    G.  En hästhaga af godh hårdhwallsbeet medh granbyske9 öfwerwäxt.
No 7:  Anders Erson cronehemman 1/2: a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     M: En wreet i trädesgierdet belägen af grundjordh 18 1/2 cappe. Åhrligen                                                                             9 1/4
     N:  En wreet i sädesgierdet belägen af örblanda jordh till 16 1/2: cappe. Åhrligen der af                                                        8 1/4
     O:  Noch en wreetlapp af skogzjordh till 16 1/2: cappe. Åhrligen der af                                                                                 8 1/4
          Hööslag af hårdhwall och en deel dybottn3                                                                                                                                                              8 3/8      6
    G.  En hästhaga af något hårdhwalsbeet medh enbyske9 öfwerwäxt.
No 8:  Proforsen Petter Törner cronehemman 1/2: a 6: öresland
                                Åhrligit uthsädhe                                                                        6      11 5/8                   7 3/4          1          1/2          1        7 3/8
                                             Summa summarum 8: tunnor 27 1/4: cappa
     P.  En wreet wijdh Dahlby uthjordzengen belägen af löösjordh10 till
          16 cappar. Der af åhrligit uthsädhe                                                                                                                                                            8
          Hööslag i engen af hårdhwall och en deel dybottn3                                                                                                                                                  8 3/8      6
    G.  En hasthaga12 af något hårdhwallsbeet medh lijtet gran-
          byske9 bewäxt.


1 Gällande A15:25, Ramby.
2 Fel för löös.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
4 Fel för å-.
5 Jfr lööslända nedan inkl. not 11.
6 Förkortning? Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h och G 791 GRADERA 1 a.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8 Jfr SAOB M 1421 MOSSE sbst.² och B 1893 BET sbst.² 3.
9 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
10 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23.
11 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE.
12 Fel för häst-.