A15:27


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Lööth Sochn och Littsberga By


(Karttext:)

Hummelsta egor mötha på denne sijdan
Vppeby egor
Eneby egor mötha
Tängby egor mötha

Grund
Lind
2-Sijd lända-2
Grundjordh
Kalf tappa3
Littsberga
Krydd täppa
Kalf <täppa>
Trägård
Grund jordh

Grund jordh
Grund

åker i linda
åker i linda
Tofug marck medh enbyske4 öfwer-wäxt  Kan derföre icke räch-nas till slåtter
Linda duglig till hafwer-land
Sijdlanda5
Hårdhbruka leera
Grund jordh
Hårdhbruka leera
Sijdlända2

Starr bottn
Starr bottn
Starr bottn
Duglig åker mark
Skarpt
Swijn wall
Torp till Eneby
Såldat stuga till Eneby

Afmätt Anno 1692 in Augustij
              af
      Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 27 och nere till höger kartnumret 14.
2, 2-2 Jfr SAOB S 2120 SID-LÄNDE.
3 Fel för täpppa.
4 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
5 Fel för -lända? Jfr ovan och nedan inkl. not 2.