A15:28


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Höö sommar laß
                                                                                                                                   Godh             Hårdhbruka           Grundh              Sijdländ          Hårdh    Måß
                                                                                                                                 leerjordh              leera                   jordh                  jordh.             wall      bottn2

        Littsberga består af 2: hemman a 12: öresland
A.    Uthsäde ena ahret i trädesgierdet af leerjordh                                                   11      16
        Hårdhbruka leera, och grund, sampt sijdländjordh i samma gierde                                                3      12                6      26                    29
                                             Summa summarum 22: tunnor 19: cappar
B.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leerjordh                                               12        2
        Hårdhbruka leera, sampt grund och sijdländjordh i dito gierde                                                      3      14                2      28            1      16
                                             Summa summarum 19: tunnor 28: cappar
C.    Engarna. Lillengen af hårdhwall till 3: tunlandz widd a 2 1/2 laß
        på tunlandet giör                                                                                                                                                                                                        7
D:    Stoorengen af hårdhwall till 7 3/8 tunland a 1: laß på tunlandet                                                                                                                                     7 3/8
E:     Steenwaßengen af hårdhwall till 6: tunland a 2: laß på tunlandet                                                                                                                               12
        Starrbottn i samma eng 1 5/8: tunland a 4: laß på tunlandet giör                                                                                                                                              6 1/2
                                                                                                                                                                                                    Summa summarum  26 3/8
F:     En betzhaga af något hårdhwalls beet, medh ungdt gran och en-
        byske3 öfwerwäxt. Kalftäppor, sampt wreetar och warsin
        lijten eng är till deße hemman, som nedanföre af grannar-
        na seendes warder. inga flere lägenheeter4

                                Grannarna.
No 1:  Siergsanten Daniel Olofson cronehemman 1: a 6 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                               5      24
          Hårdhbruka leera, samp<t> grund och sijdländjordh i samma gierde                                          1      22                3      13                    14
     a.  Kåhlmåhls wreeten af löösländjordh5                                                                                                                                             2        7
    B.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                               6        1
          Hårdhbruka, sampt grund och sijdländjordh i samma gierde                                                       1      23                1      14                    24
     b.  Stoora Engzwreeten af löösländjordh5                                                                                                                                           3      18     
                                Åhrligit uthsädhe                                                                       5      28 1/2         1      22 1/2           2      13 1/2       3      15 1/2
                                             Summa summarum 13: tunnor 16: cappar
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn                                                                                                                                            13 3/16    3 1/4
     c.  En lijten eng som kallas kåhlmåhlen af hårdhwall till 3 7/8: tunland
          a 1 1/2: laß på tunlandet. giör                                                                                                                                                                                   5 13/16
          Starr och fräkenbottn i samma eng 1 3/4: tunland a 2: laß på tunlandet                                                                                                                                  3 1/2
                                                                                                                                                                                                    Summa summarum  19          6 3/4
     2:  Anders Erikson fräslehemman 1: under Fåhnöö a 6 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan förmählt är                                             5      24              1      22                3      13                    14
    B.  Åhrs uthsädhe                                                                                                 6        1              1      23                1      14                    24
No 3:  Är ett torp till detta hemman som brukar 2ne wreetar af löösjordh6
          d. ena åhret                                                                                                                                                                                  3      19
          e. andra åhret                                                                                                                                                                               1      18    
                                Åhrligit uthsädhe                                                                       5      28 1/2         1      22 1/2           2      13 1/2       3        5 1/2
                                             Summa summarum 13: tunnor 6: cappar
          Hööslag i en<g>arna af hårdhwall och en deel starrbottn                                                                                                                                       13 3/16    3 1/4
     F.  En lijten eng som kallas kåhlmåhlen af hårdhwall till 5 1/8: tunland
          a 1 1/2: laß på tunlandet giör                                                                                                                                                                                   7 11/16
          Starr och fräken bottn 1 1/8 tunland a 2: laß på tunlandet giör                                                                                                                                              2 1/4
                                                                                                                                                                                                    Summa summarum  20 7/8     5 1/2
          Hummelgårdh till detta hemman.


1 Gällande A15:27, Lötsberga.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE.
6 Jfr SAOB L 1915 LÖS, adj. 23.