A15:29


                               Notarum Explicatio.1

Littera                                                                                                                    Tunnor  Cappar      Tunnor  Cappar      Tunnor  Cappar      Höö sommar laß
                                                                                                                                 Godh leer-            Moblanda leera        Sijd och löös-         Hårdh-     Måß
                                                                                                                                    jordh                      och grund               länd jordh              wall         bottn2
                                                                                                                                                                      jord.
        Gånsta består af 6: grannar   a 47 1/3: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af godh leerjordh.                                          38         24
        Grund och sijdländjordh i samma gierde                                                                                                1         26                4            7
                                               Summa summarum 44: tunnor 25: cappar:
B.    Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leera.                                                23         10
        Moblanda sampt skogzleera i samma gierde.                                                                                       14           1
        Noch sijdländ leerjordh och en deel röömylljordh                                                                                                               11          22
                                               Summa summarum 48: tunnor 23: cappar.
C.    Engarna. Heemengen af måßbottn2 till 9 1/4 tunlandz wjdd a 1 3/4 laß
        på tunlandet. giör                                                                                                                                                                                                            23 1/8
        Hårdhwall i samma eng 4: tunland a 1 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                                6
D.    Korßengen af hårdhwall till 33 1/4: tunlandz wjdd a 1 3/4 laß på tunlandet                                                                                                        58 3/16
E.    Måß och starrbottn i samma eng till 25 1/4: tunland a 2 1/2 laß på tunlandet                                                                                                                      63 1/8
                                                                                                                                                                                            Summa summarum  64 3/16      86 1/4
F.     Skinnar hagen af hårdhwall till 9 1/2 tunland, a 1 laß på tunlandet
        giör 9 1/2: laß. Hwarest alla grannarna äga uthi, så när som
        Numero 1: hafwer intet der att slå.
        Har warit betzhagar til byn, men ligga nu alldeles öde till
        uthmarken, allenast Söder och Nårrgården hafua war sin i behåll
        Vthmarken till denne by består af medelmåtig hårdhwalls
        och kierrbeet; men skogen alldeles uthhuggen. Elliest äro kåhl-
        täppor och wreetar till byn, som nedanfore3 af special disscrip-
        tion sees kan. Inga flere lägenheeter4.

                                Grannarna.
No 1:  Rådhman Iean Diure skatte cronehemman 1: a 10 1/3: öresland
    A.  Uthsädhe i trädesgierdet af leer, medh en deel grund och sijd-
          ländjordh i samma gierde                                                                                   8         14 50/71                     12 47/71                    29 67/142
    G.  I Diupwreetn 2ne åkerstycken till samma åhr af skogzleera                                                                    2         17                                        
    B.  Uthsädhe i sädesgierdet af leer, medh en deel moblanda och skogzleera,
          sampt sijdländ och röömyllblanda jordh.                                                             5          2 183/213        3          2 3/142         2         17 46/71
    a.   En wreet i sädesgierdet upp wijdh Södergårdzhagen belägen, af skogzleera                                          2        22
    b.   Noch en wreet neder wijdh korßengen belägen, Skinnarwreetn
          kallat, hwilken består af sandjordh till.                                                                                                                                 3         13
          5-Signo NB:-5 Är och ett torp till detta hemman på uthmarken belägit, som
          hafwer ett wreetstycke af skogzleera                                                                                                              11                                         
                                                   Åhrligit uthsädhe                                                       6        24 111/142        4         16 97/284       3         14 17/284
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2.                                                                                                                                 14 29/2272  18 471/568
    H.  En betzhaga,  Berghagen kallat, medh ung granskogh öfwerwäxt, och
          består af lijtet hårdhwallsbeet millan bergen.
          Är och kåhltäppa till detta hemman
No 2:  Anders Larson 6-Danwijkz hemman-6 1: a 8: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af jordmon som åfuan sagdt är                       6         17 41/71                       9 57/71                    22 58/71
    G:  Ett åkerstycke i Diuupwreetn af skogzleera                                                                                          1                                                    
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af jordhmon som åfuan sagdt är                   3         30 6/71            2         11 63/71        1         31 15/71
                                                   Åhrligit uthsädhe                                                       5          7 59/71           1         26 60/71        1         11 1/71
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  10 487/568  14 41/71
    F.   Noch i Skinnar hagen hårdhwall                                                                                                                                                                     2 2/37
          Kåhl täppa till detta hemman
     3:  Iean Iacobson cronehemman 1/2 a 7: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leer, medh en deel grund och
          sijdländjordh till                                                                                                 5         23 27/71                       8 41/71                    19 137/142
    G:  Ett åker stycke i Diuupwreetn af skogzleera                                                                                                    26                                           
    B:  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet, af jordhmon som åfwan nämbt är                3         14 23/71          2           2 57/142       1          23 22/71
     c:  Ett åkerstycke i samma gierde upp i norra ändan, af skogzleera                                                                       18                                           
                                                   Åhrligit uthsädhe                                                       4         18 121/142       1         27 139/284     1            5 181/284
          Hööslag i engarna, af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                   9 1119/2272  12 429/568
    F:   I Skinnarhagen hårdhwall                                                                                                                                                                               1 59/74
          Kåhltäppa till detta hemman
No 4:  Proforssen Hindrik Steenbergh cronehemman 1/2: a 7: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan sagdt är                                                    5         23 27/71                       8 41/71                    19 137/142
    G.  Ett åkerstycke i Diupwreetn af skogzleera                                                                                                      28                                           
    B.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan nämbt är                                                   3         14 23/71          2           2 57/142      1          23 22/71
     d.  Ett åkerstycke i samma gierde, upp i östra ändan, af sijdländ swartmyla                                                                                          28           
                                                   Åhrligit uthsädhe                                                       4         18 121/142       1         19 139/284     1         19 181/284
          Hööslag i engarna, af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                   9 1119/2272  12 429/568
    F.   Noch i Skinnar hagen hårdhwall                                                                                                                                                                     1 59/74
          Hummelgårdh och kåhltäppa.
No 5:  Fältväben Iöhran Kiärtstorsst. cronehemman 1/2: a 7: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfuan nämbt är                                                    5         23 27/71                       8 41/71                    19 137/142
    G.  I Diupwreetn skogzleera                                                                                                                                28                                           
    B.  Åhrs uthsädhe af jordmon som sagdt är                                                              3         14 23/71          2           2 57/142      1          23 22/71
     e.  Ett åker stycke i samma gierde upp i östra ändan belägit af sijd swartmylla                                                                                      28
     F:  Noch ett åkerstycke i norra endan af skogzleera                                                                                            26                                            
                                                   Åhrligit uthsädhe                                                       4         18 121/142       2             139/284     1          19 181/284
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                    9 1119/2272  12 429/568
    F.   I Skinnar hagen hårdhwall                                                                                                                                                                              1 59/74
          Kåhl och kalftäppa.
No 6:  Olof Anderson 6-Danwijkz hemman-6 1: a 8: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfuan nämbt är                                                    6         17 41/71                      9 57/71                    22 58/71
    G.  I Diupwreetn 2ne åkerstycken af skogzleera                                                                                         1          8
     g:  En lijten wreet på uthmarken af skogzleera                                                                                                    18                                            
    B.  Åhrs uthsädhe af jor<d>h som sagdt är                                                               3         30 6/71           2        11 63/71        1          31 15/71
     h.  Ett åker stycke i samma gierde up i östra ändan af skogz leera                                                                       31
     i.   2ne åkerlappar up wedh sin haga, af skogz leera                                                                                             24                                           
                                                   Ahrligit7 uthsädhe                                                       5          7 59/71           3          3 49/142       1         11 1/71
          Hööslag i engarna, af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                 10 487/568  14 41/71
    F.   Skinnarhagen af hårdhwall                                                                                                                                                                              2 2/37
    I.    Betzhagen består af lijtet hårdhwals beet, och är medh gran
          och tallskogh öfwer wäxt
          Hummelgårdh kåhl och kalftompt.


1 Gällande A15:30, Boglösa-Gånsta.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Troligen fel för -före.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Ifyllt med rött bläck.
6-6 Jfr SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.
7 Fel för Å-.