A15:30


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Boglösa Sochn och Boglösa-Gånsta


(Karttext:)

Eng till Haga möther
Prästegårds eng till Enkiöping möther
Stadsgånsta engsfall möther
Prästegårds eng till Enkiöping möther
Enkiöpings egor mötha på denne sijdan
Här mötha Rickeby egor på denne sijdan
Stadsgånsta egor mötha på denne sijdan

2-Tuist platz-2
Detta röör är rubbat till 2 steenar men är dock giltigt och odissputabelt
Soldat stuga
wreet till Enkiöping

wägen åth Enkiöpingh
2-Twist platz-2
Back stuga
Geet slättan
Geet torpet
åker i fast linda
Danck kierre
Vthmarken.
Wannakle kiärre
Winter kiärre

wägen åth Enkiöpingh
Skogz leera
På denne tracht har warit
betzhagar till byn, men ligga
nu alldeles öde till uthmar-
ken, och äre medh biörk och
asp skogh öfwer waxte3.

Sijdländ leerjordh
Sijdlanda4
5-Warg kula-5
Moblanda
Röömyllblanda
Sijdland6 åker i linda
Skogzjordh
Betzmarck i gerdet

grund-jordh
Sijdländ-jordh
7-Detta kallas engzfall till Stadzgånsta, men är så med enbyske8 öfwerwäxt att dett icke kan kallas slåtter.-7

Kåhltäppa till byn
Hårdhwall
Kalf och kåhl täppor
Boglösagånsta
Kalf täppa
linda
linda
grund

Afmätt Anno 1692 in Iunij
et Iulij af
Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 30 och nere till höger kartnumret 15.
2-2 Dvs. omstridd mark; se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.
3 Troligen fel för wäxte.
4 Fel för -lända? Jfr SAOB S 2120 SID-LÄNDE.
5-5 Varggrop; jfr SAOB K 3131 KULA sbst.⁴ 1 c. Det sista a:et rättat från l.
6 Troligen fel för -länd.
7-7 Se A15:32 Littera K.
8 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.