A15:31


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Boglösa Sochn och Stads-
                      Gånsta


(Karttext:)

Prästegårds eng till Enkiöping möther
Boglösa-gånsta egor mötha här på sijdan

Boglösagånsta egor mötha här på denne sijdan
Eng till Enkiöping möther
Engzteegh till Nynääs möther
Klijsta egor mötha här
Myhrby egor mötha

Röödya2
wägen åth Enkiöping
Huus bergh
Vthmarken
Geet slättan

Torp till Klijsta
Betzmark
lööslanda3
linda duglig till åker
4-Löös lända-4
Sijdländ linda

Torp till Klijsta
Såldat stuga

Kåhl täppor till byn5
Såldat stuga
gamal linda

linda
Sijdländ jordh
tompt
Kåhl
Kåhl
Kåhl
Kåhl
Stads-gånsta by
Kåhl
Kåhl täppa
Sijdh lända
på denna trackt6 har warit åker som nu ligger i fast linda för sij<d>länna skull
Sijdh-lända
linda

Klijsta
Dunnerbo torpet på Klijsta egor

alnar
Scala ulnarum

Afmätt Anno 1691 in Augustij
et September af
Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 31 och nere till höger kartnumret 16.
2 Kan vara samhörigt med SAOB R 4235 sbst.² (jfr ssgn RÖ-BOTTEN) och D 2413 DY.
3 Fel för -lända? Jfr not 4.
4 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
5 Otydligt, troligen ändrat från felskrivning.
6 Otypiskt c, kanske felskrivning i antecipering av k.