A15:32


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                    Tunnor  Cappar                                                                 Höö sommar laß
                                                                                                                                 Godh leer-                Hårdbru-            Sijd och löös-         Hårdh-     Måß
                                                                                                                                    jordh                      kat leera               länd jordh              wall         bottn2

        Stadzgånsta består af 5: grannar  a 32: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af godh leerjordh, sampt en deel
        sijdlända i samma giärde till                                                                                32         24                                                            22
B.    En wreet till samma åhr, Stoorwreetn kallat, af starck leerjordh
        som är hårdhbrukat                                                                                                                              7         16
C.    Andra åhret i Lillgiärdet leerjordh                                                                       18         28
D.    Haggiärde af leerjordh, och en deel sijdlänna                                                      17                                                              3         26
E.    Engarna, Heemengen af hårdhwall till 13 1/4 tunlandz wjdd a 1 1/2: laß på
        tunlandet, blifwer på heela engen                                                                                                                                                                    19 7/8
F.    Måßbottn2 i samma eng till 9 1/2 tunlandz wjdd a 2 1/2 laß på tunlandet                                                                                                                              23 3/4
G.    Siööengen af hårdhwall till 15: tunland a 3: laß på tunlandet                                                                                                                              45
        Röödya3 i samma eng till 6 1/4: tunlandz wjdd, som är fuller mäst igen
        wallat att der icke är mycket sankt, kan fåhs på tunlandet 1 1/2
        laß blifwer                                                                                                                                                                                                                        9 3/4
H.    Ett fall i Boglösagånsta eng beläget, Korßengzfallet kallat, som består
        af måßbottn2 till 10 3/4: tunlandz wjdd a 2 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                              26 7/8
I.     Skarp hårdhwall i samma eng öfwerwäxt medh sandtofuor till 8 3/4: tunland
        kan intet blifua beräknat öfwer 1/2 laß på tunlandet                                                                                                                                            4 3/8
K.    Är elliest ett lijtet engzfall af skarp hårdhwall medh enbyske4 öfwerwäxt
        väster från byn i Boglösa gånsta giärde belägit, och innehåller
        2 1/2: tunland, men kan icke wara dugligt att rächnas för slåtter för
        deß skarpheet skull, uthan är dugligt till åkermarck. 5-Kan ses af Boglosagån-
        sta chartan wjdh Littera K-5
        Giärdzhöö på linder och dijken                                                                                                                                                                         7                      
                                                                                                    Summan                                                                                                            76 1/4        60 3/8
        Elliest är hagställen till denne by, som till en deel är mäst upgiordh
        till åker, och engzmarck som här nedanföre seendes warder.
        Vthmarken till denne by består af medel måtig hårdhwals beet, men
        skogen alldeles uthuggen att dhe icke kunna hafua hwarken weedh
        heller giärdzle på sina egor. Kåhltappor6 till byn. inga flere lägen-
        heeter7.
                                Grannarna.
No 1:  Enkan hustru Christina Wagnär cronehemman 1/4: a 3 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och en deel sijdländjordh                                                   3           2 1/4                                                         2 1/16
    B.  Stoorwreetn till samma åhr af hårdhbrukat leera                                                                                              22 1/2
    L.  En wreet af skogzleera Brunswreetn kallat                                                                                                                                      14
 CD.  Andra åhrs uthsädhe af leer och en deel sijdlandjordh                                          3         11 5/8                                                       11 7/16
   M.  En wreet Klijsta wreetn kallat, hwarest heela byn äger, dock icke effter
          proportion, och består af leerjordh något hårdhbrukat, hwar af löper
          på detta hemman                                                                                                                                1           6                                       
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                      3           6 15/16                     30 1/4                      13 3/4
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                    7 19/128     5 5/8
    N.  Är en lijten betzhaga af hårdhwals beet, som fuller brukas till slåtter, men
          kan intet rächnas till hööslag, hälst medan där intet annat hagställe8 finnes
No 2:  Erich Erson skatte cronehemman. 1 a 6 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret af leer och en deel sijdlända                                                 6           4 1/2                                                          4 1/8
    B   Stoorwreetn till samma åhr af hårdhbrukat leera                                                                                   1         13
    L.  I Bruns wreetn skogz leera                                                                                                                                                             15
 CD.  Andra åhret af leera och en deel sijdländjordh                                                    6         23 1/4                                                        22 7/8
   M.  I Klijsta wreetn hårdhbrukat leera                                                                                                        2         16                                       
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                     6         13 7/8              1         30 1/2                      21
    O.  Är till detta hemman en lijten wreet till 12: cappar som ligger i fast linda,
          kan derföre icke inrächnas medh.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  14 19/64     11 1/4
    P:  En betzhaga af hårdhwall och en deel måßbottn2 som brukas till slåtter
          haga, men kan intet inrächna honom annat än till beet effter
          ingen annan haga till hemmanet finnes.
No 3:  Anders Pärson skatte cronehemman. 1 a 10 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret af leer och en deel sijdlända                                               10           7 1/2                                                          6 7/8
    B.  I Stoorwreetn hårdbrukat leera                                                                                                            2         11
    L:  I Brunswreetn skogz leera                                                                                                                                                              21
 CD:  Uthsädhe andra åhret af leer och en deel sijdlända                                            11           6 3/4                                            1            6 1/8
   M:  I Klijsta wreetn hårdhbrukat leera, sampt en deel lööslända9                                                                 2         14               2            8        
                                                    Åhrligit uthsäde                                                     10         23 1/8              2         12 1/2          2            5
    Q:  Är åker som hafwer warit torpställe till detta hemman hwilket nu för-
          tijden ligger i fast linda och består af skogz leera 28 cappar och löös-
          lända9 1: tunna 3: cappar som intet är inrächnadt.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  23 53/64     18 3/4
    R:  En lijten betzhage af något hårdhwals beet, men skogen af intet wärde
     2:  Erich Erson skatte crone hemman. 1 a 7 öresland
    A   Uthsädhe ena åhret af leer och en deel sijdlänna                                                 7           5 1/4                                                          4 13/16
    B.  Stoorwreetn af hårdhbruka leera                                                                                                          1         20 1/2
    L.  I Brunswreetn skogz leera                                                                                                                                                              14
 CD:  Andra åhret af leer och en deel sijdlänna                                                            7         27 1/8                                                         26 11/16
    S:  En wreet i sin haga af leera något hårdhbruka, sampt en deel lööslänna9                                                 2         14               1            8
   M:  Noch ett åkerstycke i Klijsta wreetn af hårdhbruka leera                                                                                  10                                      
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                     7         16 3/16             2           6 1/4          1          10 3/4
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  16 87/128   13 1/8
    T:  Ett hagställe8 af hårdhwalls beet, och är medh lijtet ung gran och tallskogh
          bewäxt  Dock icke af något wärde.
No 5:  Anders Pärson 10-skattewrakz hemman-10 1 a 6 öresland
    A.  Åhrs uthsäde af leer och en deel sijdlänna                                                          6           4 1/4                                                          4 1/8
    B.  Stoor wreetn af hårdhbruka leera                                                                                                         1         13
 CD:  Andra åhret af leer och en deel sijdlända                                                            6         23 1/4                                                        22 7/8
   M:  Ett åker stycke i Klijsta wreetn af hårdhbrukat leera                                                                                        10
    V.  En wreet, Siööwreetn kallat som skall wara hagställe8 af lerjordh något
          hårdhbrukat                                                                                                                                        2         16                                         
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                     6         13 7/8              2           3 1/2                      13 1/2
   W:  Är en wreet till detta hemman af hårdhbruka leera till 3 1/2: tuna som
          ligger i fast linda.
    X.  Noch ett wreetstycke på uthmarken af skogz leera till 25: cappar som
          skall wara till detta hemman emot Bruns wreetn. Men ligger all-
          deles öde till vthmarken.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  14 19/64     11 1/4
          En lijten hummelgårdh.


1 Gällande A15:31, Stads-Gånsta.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Kan vara samhörigt med SAOB R 4235 sbst.² (jfr ssgn RÖ-BOTTEN) och D 2413 DY.
4 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
5-5 Tillfogat i efterhand med mindre stil och mörkare bläck. -losa- är fel för -lösa-.
6 Fel för -täppor.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8 Dvs. '(plats för) betesmark'; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
9 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
10-10 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.