A15:34


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                  Tunnor  Cappar                                                                Sommar laß höö
                                                                                                                                Leerjordh             2-Löös lanna-2   Skogz jordh          Hårdh       Måß       Starr
                                                                                                                                                             och hårdh                                      wall         bottn3     bottn
                                                                                                                                                                leera
        Boglösa by medh sätegården har fordom bestådt af 8 1/2: hemman
        a 76 1/2: öresland hwar af är till säterijet lagdt 3: hemman som hafwer warit
        20: öresland, och äre nu medh egor till åker och eng från båhlbyn
        af deelat, som här nedanföre wijdh Numero 7: sees kan. Är alt så
        böndrens öhretahl i behåll i byn 56 1/2: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af godh leerjordh, sampt en deel lööslända4  55         24               4         12
B.    Deß uthan några fall af leerjordh i samma giärde                                                16         16
        I hwilket fall 2ne cronehemman äga, som sees kan af special disscription.
C.    Uthsädhe andra åhret af dito jordmon i sädesgiärdet                                         41         16               2
D.    Deß uthan äga deße 2ne cronehemman några fall i detta giärde af leerjordh        11         24
E.    Engarna. Starrhagz engen af starrbottn till 23 1/2: tunlandz widd, hwarest
        kan fåås på tunlandet 3: sommar laß blifwer                                                                                                                                                                      70 1/2
F.    Löötengen af hårdhwall till 11 1/2: tunlandz wjdd a 3/4: laß på tunlandet                                                                                                   8 5/8
G.    Måßbottn3 i samma eng till 9 1/4: tunland a 2 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                         21 1/4
H.    Lillengen af måßbottn3  till 8 1/2 tunland a 2 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                           25 5/8
I.     Nyengen af måßbottn3  till 3 3/4 tunlandh för uthan prästegårdzteegar-
        na i samma eng a 2 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                     9 3/8
        Giärdz höö på linder och dijken till                                                                                                                                                      20                                    
                                                                                            Summan                                                                                                         28 5/8      56 1/4      70 1/2
K.    Äro hästhagar till byn af godh måßbeet5.
L.    Noch hagar up i skogen, hwarest cronhemmanens hagställen6 ligga
        till muhlbeet, och skogen alldelse uthuggen; men skattehemmanens
        är inhägnat och består af något hårdhwalls beet, är och medh me-
        delmåtig tall och granskogh bewäxt att dhe kunna hafua lijtet
        weedh och gierdzle, dock icke till nödhtorfften.
        Vthmarken till denne by består af liung och hårdhwals beet, medh
        smått tall och granbyske7 bewäxt, dock icke aff något wärde. Kåhl
        och kalf tompter, sampt wreetar till byn som här nedanföre på
        grannarna är observerat.

                                Grannarna.
No 1  Olof Olofson skatte frälse hemman  1:  a 13 5/6: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och en deel lößlända4 till                                                15           8 2/3          1           6 1/4
    C.  Åhrs uthsädhe i sädes giärdet af dito jordhmon                                               11         11 5/6                     17 3/6
     a.  Ett wreetstycke i trädesgierdet af lößlända4 till 2 1/3 tunland, hwarest
          skatteböndren No 2: 3: äga och uthi, löper på detta hemman effter öhretahlet                                              27
     b.  Är ett åkerstycke i härrgårdz sädes giärdet belägit af leerjordh, som alla 3
          skatthemmanen äga uthi, till 3: tunland, hwar af lööper på detta hemman           1           6 1/2
     c.  Noch ett åkerstycke i heergårdz sädesgiärdet af leera, up i norra endan belägit  2         16
     d.  I en lijten wreet af hårdh leera, åfuan för Starrhagen belägen till                                                                    4 1/4                  
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  15           5 1/2          1         16 1/2
    E.  Engarna, Starrhagz engen af starrbottn, hwarest inga andra
          än dhe 3ne skatte hemmanen i byn No 1: 2: 3: råda uthi. blifwer då på detta hemman                                                                                                           28 111/414
 FG.  Hööslag i Lööthengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                 2 879/2424  6 811/2424
    H.  I Lillengen måßbottn3 på ett engzstycke som alla 3: skatthemman hafua
          till 6: sommar laß, hwar af löper på detta hemman                                                                                                                                            2 5/8
          Giärdz höö på linder och dijken                                                                                                                                                       5 145/303                                     
                                                                                            Summan                                                                                                       7 2039/2424  8 1163/1212  28 111/414
          En lijten hummelgårdh8.
No 2  Caplan herr Iohan Palundius 9-skattewrakz hemman-9 1:  a 9: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och en deel 10-löös lända-10 till                                           9         29 9/10                   24 5/8
    C.  Åhrs uthsädhe                                                                                                  7         12 3/4                    11 2/5
     a.  I wreetstycke af 10-löß lända-10 i trädesgiärdet belägit                                                                                 18
     b.  i11 Ett åkerstycke i heergårdzgiärdet af leerjordh                                                          25 1/4
     d.  Sädes wreetn åfuan for Starrhagen af hårdh leera                                                                                        4 1/4                  
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                    9           2                         31 61/80
    E.  Hööslag i Starhagz engen af starrbottn till                                                                                                                                                                           18 9/23
 FG.  Lööthengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                   1 217/404  4 49/404
    H.  I Lillengen måßbottn3                                                                                                                                                                                         1 1/2
          Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                               3 57/101                                   
                                                                                            Summan                                                                                                           5 41/404   5 251/404  18 9/23
No 3:  Iohan Iohanson skatte frälse hemman  1:  a 11 2/3: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                                12         28 2/15         1             2/3
    C.  Åhrs uthsädhe                                                                                                  9         18 5/6                     14 2/3
     a.  I wreetstycke af 10-löß lända-10                                                                                                                   23
     b.  Åkerstycke i heergårdz giärdet af leerjordh                                                       1              1/4
     c.  Ett wreetstycke i herrgårdz giärdet up i norra endan af leera.                                        22
     d.  I sädes wreetn åfuan för Starrhagen af hårdh leera                                                                                     12 1/4                  
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  12           2 7/12         1          9 7/24
    E.  Hööslag i Starrhagen af starrbottn                                                                                                                                                                                      23 174/207
  FG.  Lööthengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                               1 401/406    5 415/1212
    H.  I Lill engen måßbottn3                                                                                                                                                                                       2 1/8
          Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                               3 57/101                                   
                                                                                            Summan                                                                                                           6 74/123  7 1/2          23 174/207
     4.  Olof Sefredson crone hemman 1: a 10: öresland
    A:  Åhrs uthsädhe af leer och en deel 10-löös lända-10 till                                         11           1                         27 5/8
    C:  Ahrs12 uthsädhe af dito jordhmon                                                                      8           6                         12 3/5
     F:  En wreet i härrgårdz sädesgiärdet af leerjordh                                                   1         16
     g.  Noch en wreet af moblanda leera, wjdh grinden i trädesgiärdet belägen                                                     28                   
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  10         11 1/2           1          2
 FG.  Hööslag i Lööthengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                    1 143/202  4 217/202
    H.  I Lillengen måßbottn3, hwarest 2ne cronehemman till detta äga nembligen No 5: 6:
          hafwandes fuller sine tegar der ine, dock icke i proportion effter deens
          öretahl, uthan till detta hemman är 3 1/4: tuneland a 2 1/2: laß på tunlandet                                                                                                           8 1/8
    I.   Nyengen af måßbottn3, der ey heller dhe hafua effter öretahlet,
          äger denne bonde intet mehra än 3/8: tunland 13-a 2 1/2-13 blifwer                                                                                                                             15/16
          En engzteeg för sig sielf i Lööthengen af måßbottn3                                                                                                                                                 3/4
          Höö slag på linder och dijken                                                                                                                                                              4                                    
                                                                                            Summan                                                                                                           5 143/202  14 7/8
No 5:  Anders Larson cronehemman  1:  a  8: öresland  Men går
          intet i sielfwa giärde mer än medh 6: öresland och hafuer 2: /öresland
          i fallet medh cronbonden Lars Pährson, som sees kan af chartan
    A   Åhrs uthsädhe                                                                                                  6         19 8/10                   16 5/8
    B.  I fallen af leerjordh för 2: öresland                                                                    5         16
    C:  Åhrs uthsädhe                                                                                                  4         29 3/4                       7 1/5
    D.  Fallen i samma giärde af leerjordh för 2: /öresland                                            3         29 1/3
     h:  Ett wreetstycke i herrgårdz sädesgiärde af leera                                                1         24                                                  
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  11         11 1/2                     11 3/4
 FG:  Hööslag i Lööthengen af måßbottn3 och en deel hårdhwall                                                                                                                    1 5/202     2 151/202
     I   Är ett fall i Lööth engen af måßbottn3 till 2: tunland a 2 1/2: på tunlandet, hwar
         af löpper för 2: öresland på denne                                                                                                                                                                      1 2/3
    H.  I Lill engen lijka mycket emot den näst åfwanstående som hafwer 10 /öresland                                                                                                  8 1/8
    I:   I Ny engen och lijka mycket medh den åfwanstående                                                                                                                                             15/16
          Giärdz höö på linder och dijken för 6 öresland                                                                                                                                    2 38/101                               
                                                                                            Summan                                                                                                           3 81/202  13 3/8
No 6:  Lars Pärson har 14-för hwarit-14 cronehemman 1/2 men är förmedlat till 3/8 a 4: öresland
    B:  Åhrs uthsädhe i fallet af leerjordh                                                                    11
    D.  Åhrs uthsädhe i fallet leerjordh                                                                         7         26 2/3
     K:  En wreet i herrgårdz giärdet af leera                                                                 1         22                                                  
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  10           8 1/3
     I:   Fallet i Lööthenengen som innehaller15 2: tunland a 2 1/2: laß på tunlandet
          hwar af löper på 4: öresland                                                                                                                                                                              3 1/3
    H.  I Lill engen är till detta hemman 2: tunland a 2 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                      5
     I.   I Ny engen hafwer han 3 tunland. a 2 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                      7 1/2                                                                                                                      Summan                                                                                                                        15 5/6
          Ingen slåtter i gierderna.
No 7:  Sätegården  som är af 3: hemman bygder, och hafwer bestådt af 20: öresland
          hwilkens egor norr om den bruu<n>a ilumminerade linien af chartan
          sees kan.
    N:  Uthsädhe ena åhret i sädesgiärdet af leerjordh                                                 34          8
    O:  Uthsädhe andra åhret i trädesgiärdet af skogz leera                                                                                                  28
          Leerjordh i samma giärde som kan rächnas för godh                                         1          8
    P.   Ett lijtet giärde Kyrkgiärde kallat af godh leera                                                  8                                                               
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                  21         24                                        14
    Q.  Engarna Norrengen af [af] godh hårdhwall till 18 1/4: tunlandz wjdd hwa-
          rest kan fåhs på tunlandet 2 1/2: laß blifwer                                                                                                                                        45 5/8
    R.  Askengen af måßbottn3 till 12: tunlandz wjdd a 1 1/4 sommar laß på tunlandet                                                                                                  15
          Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                             12                                    
                                                                                            Summan                                                                                                         57 5/8      15
    S.   En koohage som ligger öde till uthmarken, och har bestådt af godh hårdhwals beet
    T.   Har warit hummelgårdh som och nu förtijden ligger öde.
    V.   Är en lijten trägårdh af någre gemene fruchträn.
          Uthi samma uthmark häfdar denne säthe gårdh som båhlbyn äger uthi
          Inga flere lägenheeter16. allenast effter fölliande torpare.
No 8:  Olof Pärßon i Smedztorpet L:17 uthsädhe ena åhret af skogzjordh 3: tunnor
          M:17 andra åhret af hårdhbruka leera 1: tunna 12: cappar åhrligit uthsädhe                                                 22            1      16
No 9:  Swän Staffanson i Skomakar torpet N:17 i sädeswreetn af moblanda leera 1: tunna
          3: cappar O:17 andra åhret i trädeswreetn af dito jordh 1: tunna 1: cappe åhrligen                            1          2
No 10: Matz Staffanson i Backtorpet P17 2ne stycken wreetlappar i hergårdhz
          giärde af leera 1: tunna 18: cappar Q17 Ett åker stycke i hergårdz trädes giär-
          de af skogzjordh 24: cappar åhrligit uthsädhe                                                              25                                                 12
No 11: Johan Matßon i Gnällbäckz torpet R.17 i sädeswreetn af sandblanda
          leera 2: tunnor 6: cappar S:17 trädeswreetn af dito jordhmon 1: tunna 18: cappar åhrligen              1        28
No 12: Johan Larßon i Elundz torpet T:17 En sädes wreet af sandmylla 2: tunnor 22: cappar
          V17 i trädes wreetn af dito jordhmon 1: tunna 24: cappar åhrligit uthsädhe                                                                  2        7
          Ligger elliest 2ne stycken torp till detta säterij som i<a>g för tijdzens kortheet
          icke hinde att ransaka om. Men förmenar att landt mätaren
          Braun dhe samma refuat hafwer hälst effter som dhe liggia
          i skildnan mellan allmeningen Sneden kallat, och Guds egor,
          ty han har dhe samma egor reefuat.
          W17 är till Numero 11: en lijten hårdhwals eng till                                                                                                                                 1 1/2
          X:17 är och till Numero 12: en lijten eng af star18 bottn                                                                                                                                                          4 1/2


1 Gällande A15:33, Boglösa by med sätesgården.
2-2 lan fel för län-. Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Jfr not 2.
5 Jfr SAOB M 1421 MOSSE sbst.² och B 1893 BET sbst.² 3.
6 Dvs. (platser för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
7 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
8 Ordets slut till stor del dolt av en lagningslapp, men okomplicerad läsning i sammanhanget.
9-9 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
10-10 Jfr not 2.
11 Något osäkert om detta ska betraktas som en bokstav, men i så fall ifylld i efterhand.
12 Fel för Åhrs.
13-13 Över raden med införingsstreck. (laß på tunlandet el. dyl. är underförstått.)
14-14 Dvs. 'förr varit' (med verbet vara felstavat).
15 Fel för -håller.
16 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
17 Med rött bläck.
18 Troligen att uppfatta så, men kan också läsas stor.