A15:35


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Litzleena Sochn och Tibble by


(Karttext:)

Österwällinge egor mötha
Skohlsta egor mötha
Humelsta egor mötha här
Ullstäm-na egor mötha på denne sijdan

Wästervällinge egor mötha
Skohlsta skogh möther
Wästervällinge skogh möther
Allmenningen Sneden möther
Grillby egor mötha

Kiärr
Kiär
Vthmarken
Eng till torpet
Effter denne prickningh
har warit skogz eng, som
nu ligger alldeles öde
till uthmarken slagen.
Effter denne linia ifrån Numero 1 till Numero 2 prätenderar Grillbyborna att willia gå,
men Tibbleborna påstå att hafua gådt medh sin engz rödning alt uth till
Numero 3, hwarföre dhe icke willia släppa sin häfd.
Marck myra kiärre
Kiärr

Hårdhbruka leera.
Sijdländ jordh
Fiel till Öster wällinge
Sijdlända
Hårdhbruka leera.
Sijdlända

torp till Wällinge
2ne torp till Skohlsta
Såldatstuga
torpstuga
åker i fast linda
åker i fast linda
Linda som en deel är duglig till åker
Skogz-jordh
Skogzjordh
Gierdz backe
Sijdländ linda

Sijdländ-jordh
Grund jordh
Swinwall
Tibble by
Kalf tompter
Skarpt odugligt till slåtter medh enbyske2 öfwerwäxt

Linda duglig till 3-hafwer land-3
Sidh och löösländ jordh
Linda duglig till hafwerland3
Lööslända4
Gamal linda
Skogz jordh
Linda.
Linda
Skarpt och odugligt till slåtter
Skarpt och odugligt till slåtter
Sijdlända
Denna tracht är af Stoorengen
tagen, som är upkiörd till 3-hafwer-
land-3, men är intet inräknadt
af orsak sombliga har sina tegar
upkiörda och sombliga i fast linda
Back stugor

Afmätt Anno 1692 in September et October
                              af
                    Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 35 och nere till höger kartnumret 18. Nedtill på mitten har antecknats något som kanske ska uttydas "10. Riksdaler". Längst ner till höger står "Revideradt 1723 utan särdels fundne differentier ./.". Det förmodade s:et i slutet av särdels är för slitet för att kunna urskiljas, men jfr SAOB S 16295 ff. SÄRDELES.
2 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
3-3, 3 Se SAOB H 590 HAVRE-LAND.
4 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.