A15:36a


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Höö sommar laß
                                                                                                                                Leer och           Hårdbruka          Grundh och           Sijdländ          Hårdh   Måß
                                                                                                                              klappurjord2            leera               skogzjordh             jordh.             wall      bottn3

        Tibble består af 6: grannar och en uthjordh till Gränbergz gårdh 127: öresland
A.    Uthsäde i trädesgierde af leer och klappur jordh, sampt en deel hårdhbrukat     57      20            22      16
        Grund och skogzjordh, sampt sijdländjordh i samma gierde                                                                                     6      20           14      20
                                             Summa summarum 101: tunnor 12: cappar
B.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leer och klappurjordh2                           47        6
NB. Noch leerjord wijdh byn belägen, som fuller är godh jordh i sig sielf,
        men ligger lågot lågländt, kan derföre intet rächnas högre
        än till 2: graden4                                                                                                                         22
        Skogzjordh, sampt löös och sijdländjordh i samma gierde                                                                                        9      12           16        8
                                             Summa summarum 94: tunnor 26: cappar
C.    Engarna. Stoorengen af hårdhwall till 8 7/16: tunlandz widd a 2: laß
        på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                                                16 7/8
D.    Noch starrtofwor i samma eng till 19 7/16: tunland a 3: laß på tunland blifwer                                                                                                                         58 5/16
E.     Norrengen af skarp hårdwall medh enebyske5 bewäxt der å war
        till 16 3/8 tunlands widd a 3/4: laß på tunlandet giör                                                                                                                                                   12 9/32
F.6    Äro 6: skiften i hammars engen belägne, af hårdhwall till 14 3/4
        tunlandz widd a 1 1/2 laß på tunlandet giör                                                                                                                                                                22 1/8
        Måßbottn3 på samma skifften till 1 1/2: tunland a 2: laß på tunlandet                                                                                                                                        3       
        Men är att märka att deße Hammarengz fiellarne som wijdh hoos-                                                                                         Summa summarum    22         58 5/16
        fogade bladh igenfinnes, ligga fuller i norr streek rätt, men
        intet i disstancie från war andra.
G.    Elliest äro 3: stycken fall på samma bladh att finna till Numero 1 Numero 6: som
        nedanföre af grannarna sees kan : hwilka ligga icke heller i disstancie
        ifrån fiellärna . af orsaak dhe ligga något långdt ifrån warandra
H.    Äro betzhagar till byn af dhe hwilkor som nedan före sees kan
        Vthmarken till denne by består af något hårdhwalsbeet, der
        hoos och något kierrbeet der år war, att der kan finnas nödh-
        torfftigt muhlbete, är der hoos medh lijtet tall och granskogh
        bewäxt, dock icke till nödhtorfften i längden, ty han är mäst
        uthuggen. Kåhl och kalftompter, inga flere lägenheeter7.

                                Grannarna.
No 1:  Iöhran Larson skatte crone hemman 1: a 24 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet klappur8 och hårdhbrukat, sampt
          en deel skogz och sijdländjordh till                                                                 10      28 60/127    4        8 8/127       1         8 8/127     2        2 56/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet leer och klappur8, sampt en
          deel skogz, löös och sijdlandjordh9 till                                                              8      29 45/127    4        5 5/127       1       24 88/127    3        2 34/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                    9      28 116/127  4        6 70/127      1       16 48/127    2      29 45/127
                                        Summa summarum 18: tunnor 17 25/127: cappa:
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn till                                                                                                                                        9 81/127  11 272/508
    G.  Ett lijtet fall af hårdhwall i Hammarengen belägit                                                                                                                                                         1/2                     
                                                                                                                                                                                                  Summa summarum   10 35/254
    H.  En lijten betzhaga af hårdhwalsbeet medh medelmåtig biörck
          gran och aspskogh öfwerwäxt.
No 2:  Hans Mattson crone hemman 1:    a 18: öresland
    A.  Hafwer uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af  jordmon som åfwan sagdt            8        5 45/127   3        6 6/127                 30 6/127     2        2 42/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af  jordmon som åfwan sagdt                     6      22 2/127     3        3 99/127      1       10 66/127    2        9 89/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                    7      13 87/127   3        4 116/127     1         4 36/127    2        6 2/127
                                        Summa summarum 13: tunnor 28 114/127: cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måß och starrbottn                                                                                                                                7 29/127   8 88/127
    H.  En betzhaga i hoop medh Numero 3: som består af något hårdhwalls
          beet medh lijtet biörck och granskogh bewäxt, men mest uthuggen.
No 3:  Gustaf Anderson skatte crone hemman 1:  a 23: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af  jordmon som åfwan sagdt är                 10      13 121/127  4        2 50/127       1         6 50/127   2      20 96/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                                 8      17 59/127    3      31 63/127       1       22 42/127   2      30 22/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   9      15 90/127    4           120/127      110    14 46/127   2      25 59/127
     I.  Är och ett torp till detta hemman som hafwer 2ne wreetar af skogzjordh
          a.11 Sädeswreetn 29: cappar  b11 Trädeswreetn 1: tunna 9: cappar Åhrligit uthsäde                                               1         3
                                        Summa summarum 18: tunnor 27 61/12712 cappar
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn till                                                                                                                                       9 30/127 11 211/2032
          Hööslag still torpet af hårdhwall                                                                                                                                                                            2                           
                                                                                                                                                                                                  Summa summarum  11 30/127
    H.  I samma betzhaga som Numero 2: äger uthi; af de hwilkor som näst
          åfwanföre nämbdt är.
No 4:  Iohan Anderson skatte crone hemman 1: a 24: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet                                                                 10      28 60/127    4        8 8/127         1         8 8/127    2      24 56/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                                 8      29 45/127    4        5 5/127         1       24 88/127  3        2 34/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   9      28 116/127   4        6 70/127       1       16 48/127  2      29 45/127
                                        Summa summarum 18: tunnor 17 25/127: cappa.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn till                                                                                                                                        9 81/127  11 273/508
    H.  En lijten betzhaga medh smått granbyske5 bewäxt, hwarest en deel
          har warit åker, som nu ligger i fast linda.
No 5:13 Pär Iöhranson frälsehemman 1/2:  a 8: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet                                                                   3      20 20/127    1      13 45/127                 13 45/127          29 61/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                                 2      31 15/127    1      12 44/127                18 88/127  1            96/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   3        9 81/127    1      12 108/127               16 16/127          31 15/127
                                       Summa summarum 6: tunnor 5 93/127: cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn till                                                                                                                                        3 27/127   3 219/254
    H.  En betzhage i hoop medh Numero 6: som har warit mäst upkiördh
          till åker, men är nu till trädesgierde slagit, och ligger
          i fast linda.
No 6:  Erich Anderson skatte crone hemman 1: a 24: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet                                                                 10      28 60/127    4        8 8/127         1         8 8/127    2      24 56/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                                 8      29 45/127    4        5 5/127         1       24 88/127  3        2 34/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   9      28 116/127   4        6 70/127       1       16 48/127  2      29 45/127
                                        Summa summarum 18: tunnor 17 25/127: cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn till                                                                                                                                        9 81/127  11 273/508
    G.  Hööslag på 2ne fall i Hammarengen af hårdhwall till 3 1/4: tunland
          a 2: laß på tunlandet                                                                                                                                                                                              6 1/2                     
                                                                                                                                                                                                  Summa summarum   16 35/254
    H.  Äger och denne uthi samma betzhaga som den näst åfwan-
          stående, af samma wilkor.
No 7:  En frälse uthjordh till Gränbergh om 6: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet                                                                   2      23 15/127    1        2 2/127                  10 2/127           22 14/127
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                                 2        7 43/127    1        1 33/127                14 22/127          24 72/127
                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   2      15 29/127    1        1 81/127                12 12/127          23 43/127
                                       Summa summarum 4: tunnor 20 38/127 cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn                                                                                                                                             2 52/127  2 911/1016
          En lijten betzhaga af lijtet hårdhwalls beet, medh smått
          granbyske5 öfwerwäxt.

#14      Af skattläggnings instrumentet öfwer detta hemman som är uprättat den 11 maij 1723
          är at finna at jordemånnerne ähre upförde                                                     1      22 1/4                30 3/4            1       31            1      15 1/4        3 1/4     3 7/8
          Hemmanet är upgifwet i byte af herr cammarern von Walckev hwildet här till effter 2
          rättelse annotationer blifwa. Stockholm den 21 marti 1728 af Jacob Nordencreutz


1 Gällande A15:35, Tibble.
2 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
6 Till vänster om andra och tredje raden i detta stycke står antecknat i marginalen Fins i boken Numero 20. Charta 17.
7 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
8 Jfr SAOB K 1096 KLAPPER, sbst.¹ 2.
9 Fel för -länd-?
10 Ändrat från 2. 4:an i följande heltal är ändrad från något annat, och inte helt säker läsning.
11 Med rött bläck.
12 Bråktalet har tillfogats efter att "cappar" skrivits.
13 I vänster marginal står tecknet # såsom hänvisning till anteckningen från 1728 längst ner på sidan.
14 I vänster marginal. Jfr föregående not.