A15:36b


        Anmärkningar, gjorde af ingenieuren Olof Gerdes wid skatt-
        läggningen öfwer hemmanet Numero 3 om 23 öresland i Tibble by
        den 24 September 1745. Hwarom memorial afgeck den 6 April 1747.
Den åker som anföres så under Littera A som B för ler-
och klapperjord å 1a graden1, består af 1/4 alen diup moblandad lera, med dels
röd- och dels ?ärnings lera til bottn hwarföre den ej högre än till 2dra
graden1 kan anses
Af den linda, som är belägen S.O. i Södra gärdet, är för flere åhr
sedan 3 tunneland til åker uptagen, hwilken åker nu blef ansedd
för 4de graden1.
I beskrifningen anföres en del af ängen förr starr, men befans nu
altsammans wara hårdwall.
Det torp, som påföres detta hemman å 23 öresland är långt för detta
ödelagd2, för ägornes oduglighet skull.
Til följe häraf blifwer åhrligit utsäde til detta hemman 18 tunnor 1 1/6 kappa
                      Deraf 2dra graden1 ― 13:  16 2/3
                                3die graden1 ―  1:  14 1/3
                                4de graden1 ―   3:    2 1/6
                      Hö åhrligen af hårdhwall 20 1/3 laß


1 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
2 a är rättat från g.