A15:38


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                          Tunnor    Cappar                                  Hoo2 sommar laß
                                                                                                                                                        Starck leera               Åhrligit               Hårdh       Måß
                                                                                                                                                        något hårdh                vthsäde               wall         bottn3
                                                                                                                                                            bruka
        Kromsta består af 3 hemman  a 50 3/4: öresland
A.    Uthsäde i Sädesgiärdet af stark leerjordh som är hårdh brukat till                                                53         16
B.    Andra åhret i trädesgiärdet af dito jordh, allenast något grundt der och hwar                                52         12
C.    Engarna Siööengen af måßbottn3 som kan rächnas för duglig mark till 20:
        tunlandz widd, hwarest effter proba intet kan rächnas mehra än 1: laß på tunlandet blifwer                                                                                       20
D.    Lill engen af hårdhwall till 11 1/2 tunlandz widd a 1 1/2 laß på tunlandet blifwer                                                                                         17 1/4
E.    Skogzengen medh wijbyske4 öfwerwäxt, hwilken består in alles till 29 1/4 tunlandz
        widd, hwarest är skarp hårdhwall 19: tunland a 1/4 laß på tunlandet blifwer                                                                                              4 3/4
        Måßbottn3 i samma eng 6 1/4 tunland a 3/4 laß på tunlandet giör                                                                                                                                 4 11/16
        Fräknbottn i samma eng 4 tunland a 1 laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                   4
F:     Är 2ne engzfiellar af hårdhwall, som äre belägne 1 1/2 fierdingzwäg ifrån
        byn i Hammars engen, hwilka innehålla 15 tunlandz widd a 3/4: laß
        på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                                11 1/4
        Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                                    8                           
                                                                                    Summan                                                                                                                     41 1/4        28 3/4
G.    En koohage af något hårdhwalls beet der och hwar, men är till en deel
        heel sank och oländig att bondren5 medh största fahra kunna haf-
        wa6 sin boskap der höst och wåhr.
        Elliest hafua dhe kalf tompter och kåhl täppor. Lijtet fiske i siöön medh
        hwarsin katßa7, inga flere lägenheeter8.

                                Grannarna.
No 1.  Anders Anderson cronehemman  1  a 16: öresland
    A.  Uthsädhe i sädesgiärdet af hårdbruka leera                                                                               16         27 157/203
    B.  Andra åhret i trädesgiärdet af dito jormon, något grund der å hwar                                            16         16 80/203
                                Åhrligit uthsäde                                                                                                                                    16     22 34/203
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn3 till                                                                                                                      13 1/203        9 13/203
No 2.  Iohan Iohanson skatte cronehemman 1 a 20: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan nanbt9                                                                             21           2 138/203
    B.  Andra åhret af jordmon som sagdt är                                                                                        20         20 100/203
                                Åhrligit uthsädhe                                                                                                                                  20     27 119/203
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn3 till                                                                                                                      16 52/203     11 67/203

No 3.  Olof Anderson skattcronehemman 1 a 14 3/4: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af stark leera som är hårdh brukat till                                                                  15         19 111/203
    B.  Åhrs af uthsädhe af dito jordmon, något grund der å hwar                                                          15          7 23/203
                                Åhrligit uthsädhe                                                                                                                                  15     12 67/203
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel maßbottn10 till                                                                                                                     11 803/812     8 289/812
     a.  En lijten hummelgårdh.


1 Gällande A15:37, Kromsta by.
2 Fel för Höö.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Dvs. videsnår; jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
5 Fel för bö-.
6 Därefter sine eller sina struket.
7 Se SAOB K 814 KATSA sbst.² 1.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 Fel för nämbt el. dyl.
10 Fel för måß-. Jfr not 3.