A15:40


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                          Tunnor    Cappar                                  Hoo sommar laß
                                                                                                                                                         Leerjordh                 Sijdländh            Hår<d>h  Måß
                                                                                                                                                        något hårdh                 leera.                 wall         bottn2
                                                                                                                                                           brukat:
        Östersta består af 2 hemman  a  36 1/3: öresland
A.    Uthsäde ena åhret i trädesgiärdet af leera något hårdhbruka, är där hoos
        löngrundachtigt3 där å hwar, sampt en deel sijdländ leera                                                            46           8                  2
B.    Uthsädhe i sädesgiärdet af dito jordhmon                                                                                    42           8                          10
C.    Engarna Lill engen af hårdhwall till 11 3/4: tunlandz widd blifwer rächnadt till
        1 3/4 laß på tunlandet giöör                                                                                                                                                                     20 9/16
D.    I Stoorengen der åthskillige häfda uthi, hafwer denne by måßbottns2 eng till 30 3/4
        tunlandz widd a 2 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                          76 7/8
E.     Hårdhwall i samma eng något tofug till 17 1/4: tunland a 2 1/2 laß på tunlandet blifwer                                                                              25 7/8
F.     Noch hårdhwall i samma eng som är något skarp till 6 1/2: tunland kan
        intet rächnas högre än 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                     3 1/4
G.    Är änu ett engzstycke i Stoorengen Höölösan kallat, af måßbottn2 till 1 1/2: tunlands
        widd a 2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                              3
        Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                                   12                           
                                                                                                                                                                                     Summa summarum  61 11/16    79 7/84
H.    En betzhaga af godh hårdhwalls beet medh lijtet granbyske5 öfwer wäxt
I.     Till skatte hemmanet är en lijten wattqwarn som höst och wåhr kan
        brukas då något flöö är.
        Hummelgårdh kåhl och kalftompt. inga flere lägenheeter6.

                                Grannarna.
No 1.  Enkan hustru Margareta Ersdotter skatte cronehemman 1: a 18 1/6 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af leerjordh något hårdh bruka, är der
          hoos löngrunt3 der å hwar, sampt en deel sijdländ leera till                                                        23           4                  1
    B.  Andra åhret af jordmon som åfwan nämbt är till                                                                        21           9                             5       
                                                Åhrligit uthsädhe                                                                               22            6 1/2                      18 1/2
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en del7 måßbottn2 till                                                                                                                       30 27/32     39 ?/?
          Enkan hustru Lisbeta Ersdotter cronehemman 1: a 18 1/6: öresland
          Lijka myket i åker och eng medh den föregående.


1 Gällande A15:39, Östersta.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst.
4 Bråktalet är till större delen dolt av lagning.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Över raden med införingslinje.