A15:42


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                          Tunnor    Cappar          Åhrligit              Höö
                                                                                                                                                                                          vthsäde            sommar
                                                                                                                                                                                                                   laß
        Hacksta består af 4: grannar    a    24  öresland
A.    Hafwer uthsäde ena åhret i Södergiärdet af leerjordh                                                                  61           8
B.    Andra åhret i Norrgiärdet af leerjordh                                                                                         49         12
C.    En wreet till samma åhr, af leerjordh till 5: tunnor 2: cappar, I
        hwilken wreet rustningz hemmanet intet äger, 2-mehr än 24: cappar-2 af orsaak, detta
        hemman häfdar ett stycke tompt mehr än dett böhr äga, som medh 3-Signo
        NB-3 betecknadt är.
D.    Engarna Siööengen af hårdhwall, medh något sält4 och måßa beblan-
        dat, till 27 3/4: tunlands widd, hwarest kan fåhs 2 1/4: laß på tunlandet blifwer                                                                                      62
E.    Lill engen af skarp hårdhwall till 12: tunlandz widd, och är medh
        ungdt granbyske5 bewäxt, hwarest kan fåhs 1/2 laß på tunlandet, giör                                                                                                     6   
                                                        giör till hopa                                                                                                                                        68
F.     En koohaga medh medelmåtig granskogh bewäxt, hwarest finnes
        något hårdhwals beet.
G.    Äro betzhagar neder moth siöön af medelmåtig hårdhwals beet, och
        äre medh granskogh bewaxte6, hwarest kan finnas något gertzle7
        och wedebrandh, dock icke att dhe kunna hafwa till nödtorfften.
H.    Lööth hagen af skarp hårdhwals beet, och är medh ung granskogh bewäxt.
I.     En holma som kallas Nackholmen, och består af lijtet skarp beet.
K.    Hafwa dhe hwarsin lijten hummelgårdh. Något fiske i siöön
        inga flere lägenheeter8; alenast en uthjordh som kallas tarfz-
        jordh9, som hörer till Prästegården, hwilken jordh är på samma
        hemman i special disscription observerad.

                                Grannarna.
No 1.  Herr capitein Anders Prents. cronehemman  1  a 8 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i Södergiärdet af leerjordh                                                                          20         13 1/3
    B.  Andra åhrs uthsädhe af samma jordhmon                                                                                  16         14 2/3
    C.  I wreetn af leerjordh                                                                                                                              24
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                                         18     26
          Hööslag i engarna af hårdhwall, medh en deel salt10 och måßwall beblandat                                                                                         22 2/3
    L.  En lijten slåttertäppa af måßwall till 1/2 tunland, blifwer                                                                                                                          2     
                                                        giör till hopa                                                                                                                                        24 2/3
    G.  En betzhaga som är medh medelmåtig granskogh bewäxt, hwarest
          kan finnas lijtet weedh och gierdzle7, dock icke till nödhtorfften, är
          och där hoos af något hårdhwals beet.
No 2.  Erich Anderson, skatte cronehemman 1 a 5 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                                                        12         24 1/13
    B.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                                                        10           9 1/6
    C.  I wreetn, leerjordh                                                                                                                      1         11 1/8
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                                         12       6 7/16
          Höös<l>ag i engarna af samma slagz waldh som åfwan nämbt är                                                                                                        14 1/6
    G.  En betz haga af medelmåtig hårdhwals beet, och är medh smådt
          granbyske5 bewäxt, ty han är mäst uthuggen.
No 3.  Erich Erson frälsehemman 1/2 under Fåhnöö  a 3 öresland
    A.  Ena åhret af leerjordh                                                                                                                 7         21
    B.  Andra åhret af leerjordh                                                                                                              6          5 1/13
    C.  I wreetn leerjordh                                                                                                                                 25 7/8
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                                           7       9 3/4
          Hööslag i engarna                                                                                                                                                                               8 1/3
    G.  En lijten betz haga af något beet, men skogen är mäst uthug<g>en.
No 4.  Passtor herr Andereas Envallius. cronehemman 1  a  8  öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                                                        20         13 1/3
    B.  Åhrs uthsädhe af leerjordh                                                                                                        16         14 2/3
    C.  I wreetn leerjordh                                                                                                                       2          5
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                                         19     16 1/2
          Hööslag i engarna af hårdhwall, medh en deel sält4 och måßwall                                                                                                         22 2/3
    G.  En betz haga medh granskogh bewäxt, och är där hoos af något hårdhwalls beet
    M.  Hörer till samma hemman en uthfiell som kallas tarfzjordh9 och är i
          Söder giärdet belägen, af leera till 6: tunnor 5: cappar
    N.  Där till är en lijten ängzfiell i Lillengen af skarp hårdhwall
          till 1/2 tunland, hwarest kan fåhs 1/4 sommar laß höö, deß uthan på lindan
          i gierdet straxt bredwijd 1/2: laß, giör till hopa                                                                                                                                          3/4
    O.  Är till samma tarfzjordh9, en betz haga, medh grof granskogh
          bewäxt, hwarest och är något beet.
    P.   Noch ett hagställe11 till Prästegården, som är wijdh koohagen be-
          läget, hwilken haga prätenderas af dhe andra grannarna,
          af orsak där inga rör igenfinnes, hwarest är lijtet ung
          granskogh, där hoos och något beet.


1 Gällande A15:41, Hacksta.
2-2 Över raden med införingslinje.
3-3 Med rött bläck.
4 Troligen betydelsemässigt samhörigt med SAOB S 16183 f. SÄLTA, sbst.2 och sbst.3, och S 16185 SÄLTING.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
6 Fel för bewäxte.
7 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 Bör vara en sammansättning till substantivet tarv, se SAOB T 510 ff. TARV, eller möjligen adjektivet tärv/tarv, se SAOB T 3672 TÄRV, men saknas i ordboken och dess arkiv.
10 Fel för sält? Jfr not 4.
11 Dvs. '(plats för) betesmark'; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.