A15:43


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Hacksta sochn och Wppeby


(Karttext:)

Hummesta egor mötha
Litsberga egor
Vthjordh till Eneby egor mötha
Tängeby egor mötha
Hälliesta egor mötha på denne sijdan
Skiöhrby egor

Hummel wijken
Eneby egor mötha här

Skarp hårdh-wall
Skarp wall
Duglig till åker marck
Skogzbacke i engen
Back stuga
Soldat stuga

Linda
wreetar till byn:
Gierdz backe
Linda.
Löös jord
Linda.
Löös och sijdländ jordh:
Torp till Numero 3:
Ödes torp till Numero 2:
Vthmarkan

Starr bottn
Torp till eneby
Åker i linda
Linda.
Linda
Åker i fast linda som har warit hafwerland2
Linda
Wägen emellan Hacksta och Lööth sochn:
Skarpt och odugligt
Linda.
Linda
Löös jordh:
Linda.
Gierdz backe
Denne haga brukas till skattehemman
Numero 1: I stället för dhe 4: penninge-
land som dett bör /: effter skatt brefuet
hafua i åker.

Torp till Hälliesta
Sijdländt3
grund jordh:
Sijdländjordh:
grundjordh:
Kalf4
grundjordh:
grundjordh:
Linda
Sijdländjordh:
Kier
Vppeby
Kalf täppa
5-Tuist platz-5
grund jordh

Afmätt Anno 1693 in September
              af
      Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 43 och nere till höger kartnumret 22.
2 Se SAOB H 590 HAVRE-LAND.
3 Svårläst ordslut; möjligen Sijdlända eller Sijdlände eller bara Sijdländ.
4 Med täppa eller tompt bortglömt eller underförstått.
5-5 Dvs. omstridd mark; se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.