A15:44


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                    Tunnor  Cappar                                                                 Höö sommar laß
                                                                                                                                                                 Grund och             Löös och             Hårdh-     Måß-
                                                                                                                                 Godh jordh            steen örblanda          sijdländ               wall.         bottn.2
                                                                                                                                                                    jordh.                    jordh.

        Vppeby består af 5: grannar a: 32: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leer och klappurjordh3.                              19
        Grund och sijdländjordh i samma gierde.                                                                                               8          4                 6        20
B.    En wreet Norrwreetn kallat, af öhrjordh, medh en deel löös och sijdländjordh                                      14        16                 3        18
                                                        Summa summarum 51: tunna 26 cappar
C.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af steenöhrblanda och grundjordh till.                                           36        10
        Löösjordh i samma gierde.                                                                                                                                                   4          8
                                                        Summa summarum 40: tunnor 18 cappar
        Deß uthan äro wreetar till detta åhr, som nedanföre af grannarna
        sees kan.
D.    Engarna. Stoorengen af hårdhwall mäst öfwer tofug till 13 1/8: tunlandz
        wjdd a 1: sommar laß på tunlandet, giör                                                                                                                                                         13 1/8
        Starrbottn i samma eng till 2: tunland a 4: laß på tunlandet                                                                                                                                                  8
E.     Nyengen af hårdhwall något tofug till 13 1/8: tunlandz wjdd a
        2 laß på tunlandet. blifwer                                                                                                                                                                              26 1/4
F.     Lillengen af måßbottn2 till 13 5/8: tunland a 3: laß på tunlandet.                                                                                                                                          40 7/8
G.    Bråthengen af måßbottn2 något starrblanda till 7 1/4: tunlandz wjdd
        a 5: laß på tunlandet, blifwer                                                                                                                                                                                           36 1/4
        Hårdhwall i samma eng till 8: tunland a 2: laß på tunlandet.                                                                                                                              16                       
                                                                                                                                                                                            Summa summarum  55 3/8        85 1/8
H.    En koohaga till byn af godh hårdhwals beet, medh något granskogh öfwerwäxt
I.      En hästhaga af något hårdhwalls beet, medh ung granskogh bewäxt.
K.    Vthmarken till denne by består af något tall och granskogh till
        weedh och gierdzle4, men är intet af synnerligit begreep5 att dett
        kan rächnas till nödhtorfften, elliest är skogen mäst uthuggen
        som bör ligga på cronehemmanen och dhe 2ne frälsehemmanens låtter. Lijtet
        muhlbete, sampt något fiske i Hummelwijken. Inga flere
        lägenheeter6.
                                Grannarna.
No 1:  Enkan hustru Brijta Hörling skatte frälsehemman 1: under Fånöö
          a 11: öresland och 4: penningar7. Men äger intet i åker heller eng
          mehr än 11: öresland, af orsaak till denne gårdh ligger en tompt
          uthom lått och byte, i stället för dhe 4: penningelanden, som på
          andra sijdan af chartan sees kan.
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet, af leer och klappurjordh3 till.                         6         17
          Öhrblanda grund, och sijdländjordh till samma åhr medh Stoor wreetn rächnadt                                  7        24 7/8            3        16 1/16
    C.  Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af öhrblanda grundh, och en deel löösjordh                                  12        15 7/16          1        14 3/4
     a:  En wreet i samma gierde, wijdh Nyengen belägen, af skogzjordh.                                                         1        19
     b:  Noch en wreet i samma gierde af löös jordh till                                                                                                                   2          2       
                                            Åhrligit uthsäde                                                                3          8 1/2            10        29 21/32         2        16 7/32
                                                    8-Summa summarum 17: <tunnor> 22 3/8 capa-8
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                  19 9/256     29 67/256
          Hummelgårdh och kåhltäppa.
No 2:  Rustmästaren Petter Ek cronehemman 1: men förmedlat wjdh
          skattläggningen till9    mantahl a 5 1/2: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet, af leer och klappurjordh3 till                          3           8 1/2
          Öhrblanda grund, och sijdländjordh till samma åhr                                                                              3        28 7/16           1        24 1/32
     c:  Ett åkerstycke till samma åhr, af skogzjordh i Norr wreetn belägit.                                                        1        24
    C:  Uthsäde andra åhret i sädesgierdet, af öhrblanda grundh och en deel löösjordh                                    6          7 23/32                   23 3/8
     d:  2ne wreetstycken i sädes gierde belägne af löös jordh till                                                                                                      1        24        
                                            Åhrligit uthsäde                                                                1        20 1/4              5        30 5/64          2          3 45/64
                                                    8-Summa summarum 9: <tunnor> 22 13/32 capa-8
          Hööslag i engarna, af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                 19 265/512   14 323/512
          Kåhl täppa till hemmanet.
     3:  Enkan hustru Margareta Ersdotter frälsehemman 1: under
          Fånöö, a 6: öresland
    A:  Åhrs uthsäde medh Norrwreetn, af jordhmon som åfwan nämbdt är                    3        18                   4          7 3/4            1        29 1/8
     c:  En wreet till samma åhr, af skogzjordh.                                                                                                1          2
    C.  Åhrs uthsäde af jordhmon som sagdt är till.                                                                                          6        25 7/8                      25 1/2
     F:  Ett åker stycke i samma gierde belägit af löös jordh. som skall wara wreet.                                                                         3          8        
                                            Åhrligit uthsäde                                                                1        25                   6          1 13/16        2        31 5/16
                                                    8-Summa summarum 10: <tunnor> 26 1/8 capa-8
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2.                                                                                                                                 10 49/128    15 123/128
          Kåhl täppa till detta hemman
     4.  Mats Abrahamson frälsehemman 1/2: under Fånöö a 2 1/2: öresland
    A.  Åhrs uthsäde af jordhmon som åfwan nämbdt är.                                                1        15 1/2              1        24 9/16                    25 15/32
     g:  En wreet till samma åhr af öhrblanda leera.                                                                                                    18
    C:  Åhrs uthsäde af jordhmon som nämbdt är.                                                                                           2        26 25/32                   10 5/8
     h:  En wreet till samma åhr af skogzjordh.                                                                                                 1        12                                       
                                            Åhrligit uthsäde                                                                          23 3/4              3          8 43/64                   18 3/64
                                                    8-Summa summarum 4: tunnor 18 15/32 capa-8
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2                                                                                                                                    4 167/512    6 333/512
          Kåhl täppa i hoop medh sine grannar.
     5:  Iean Larson frälsehemman 1: under Fånöö a 7: öresland
    A:  Åhrs uthsäde af jordhmon som åfwan nämbdt är till.                                            4          5                   4        30 3/8            2          7 5/16
     f:   2ne små wreetstycken till samma åhr af skogzjordh.                                                                              1          2
    C:  Åhrs uthsäde af jordhmon som nämbdt är                                                                                            7        30 3/16                     29 3/4
     k:  En wreet af skogzjordh i samma gierde belägen.                                                                                  3        21                                        
                                            Åhrligit uthsäde                                                                2          2 1/2              8        25 25/32         1        18 17/32
                                                    8-Summa summarum 12: <tunnor> 14 13/16 capa-8
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn2.                                                                                                                                 12 29/256    18 159/256
          Hummelgårdh kåhl och kalftompt.


1 Gällande A15:43, Uppeby.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Dvs. 'omfattning, utsträckning' el. dyl.; se SAOB B 744 BEGREPP 2 b (och jfr c).
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Dvs. penningland; jfr SAOB P 3034 PÄNNING I 1 b δ.
8-8 Tillfogat i efterhand mellan raderna.
9 Därefter ett mellanrum, möjligen avsett för ifyllande av antalet mantal.