A15:45a


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wallby sochn och Ledingeby


(Karttext:)

Haga egor mötha
Sycklinge egor mötha här2

Klista egor
Myrby egor mötha
Hånningby egor mötha på denne sijdan2

Lång kiärre

Ledingbona påstår att willia gå up till denne
vise Numero 1. som säges, Haga, Klista, och Myhrby gå
till; hwilket Haga gårdh dhem förnecka, och willia
dhe intet skola gå längre up, än Hånningborna
går, till Gräßgårdz åhs Numero 2: Hwarst intet rör
fans, sedan der ifrån till Numero 3, beståendes
altså denne twistplats3 af bahra berg och backar,
ty skogen är för några åhr sedan afbrunnen.

Detta är en skogzwäg, som skillier Hånningby och Ledingeby åth
Saaf kiärre
Lilla blåbärs kiärre

ifrån detta rör Numero 3 pretenderar
Ledingebona att willia gå åth
Kåhlar torpet neder till Kåhlar
bäck, der som nu intet rör
fans; men påstå Ledingebona
att dhet skulle hafwa legat ett
rör up wijdh torpet, och torparen
skulle hafwa dhet samma
bort kiört

Stora blåbärs kiärre
Tall och gran skogh

Denne gula linea willia Ledingebona gå up till sina haga
dett nu brukas till Hånninge by, till hagställe4

Denne tracht har aldrig warit åker, men kan dock til en deel upgiöras
Gammal linda

Kåhlar torpet till Haga gårdh
torp egor
Kåhlar bäck
Hult wijk
Hult torpet till Rustningz gården Numero 1.
Brottoms kiärre
wägen till Haga hergårdh
Kafuelbo kiärre
wreet
Ryttar stuga
Soldat stuga
2ne torp stugor
Soldat stuga
Torp stuga till gården Numero 2
Kalf haga
Kål täppa
Kalf haga
Kalf haga
Kalf haga Numero 1
Kalf tompt
Ledingeby
Kål 1
Kalf haga
Kal 6
Kål 1
Kalf haga
Kål tapa5 3

Hämsta egor mötha här
Hånningby egor mötha
Syklinge eng inom denne bruna linien.
Sycklinge engz tegh

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 45 och nere till höger kartnumret 23. Nedtill på sidan står något som kanske ska uttydas "10. Riksdaler".
2 Sista ordet står på nästa kartfaksimil.
3 Dvs. omstridd mark; se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.
4 Dvs. (plats för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
5 Troligen fel för täppa el. dyl.