A15:45c


(Notarum Explicatio:)1

          Ledingeby består af 7 grannar à 89 öresland
                                                                                                       Tunnor    Cappar        Höö
                                                                                                                                           sommar laß
No 1.  Carll Larson. Hafwer åker af leerjordh åhrligen i
          heela byn som kan räcknas för godh                                        17            11 2/89
          Af moblanda leera som räcknas för sämbre                               8              9 3/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall                                                                                      8 62/89
          Engh af moßbottn2.                                                                                                     12 1/178
          Betes hage, sampt humblegård och kalftompt
          och kåhltäppa; på skogen finnes wedebrandh
          och giärdzlefång sampt medell måttigt muhlbethe.
No 2.  Herr major Päls. Hafwer åker af leerjordh                                 7              8 1/2
            Moblanda leera                                                                      3            22
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    3 57/89
            Af moßbottn2                                                                                                              2 83/89
          Twenne betes hagar sampt kalf och kåhl-
          täppa; på skogen finnes wedh, och giärdzle-
          fång sampt medell måttigt muhlbethe.
No 3   Erich Erson, hafwer åker af leerjordh                                       15              6
            Af moblanda leera                                                                  7             17 1/2
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    9 25/??3
            Af moßbottn2                                                                                                              5 ?/?3
          Betes hage sampt kåhl och kalftäppa; på sko-
          gen finnes wedh och giärdzle4 sampt medell måttigt
          muhlbethe.
No 4.  Johan Erson hafwer åker af leerjordh                                       13             14 1/2
            Moblanda leera                                                                      7             11
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    6 78/89
            Af moßbottn2                                                                                                              5 48/89
          Hans hagstelle5 ligger ödhe; deß uthan kåhl-
          och kalftäppa; på skogen wedh och giärdzle4
          sampt medell måttigt muhlbethe.
No 5   Tomas Grilson. åker af leerjordh                                                4             23 3/4
            Moblanda leera                                                                      3             23 3/4
          Hööslagh i engarna af hårdhwall                                                                                    2 38/89
            Af moßbottn2                                                                                                              1 85/89
          Betes haga sampt kåhl och kalftäppa; på
          skogen wedh och giärdzle4 sampt medell
                                              måttigt muhlbethe.


1 Uppe till höger står antecknat "Numero 46", troligen med blyerts. Detta och ett par följande blad strax efter kartan på folio 45 verkar dock till stor del innehålla konceptartade anteckningar inför Notarum Explicatio på volymens folio 46, varför de här har numrerats 45c osv.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Några siffror saknas eftersom en bit av papperet är bortriven.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Dvs. (plats för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.