A15:46


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                          Tunnor    Cappar          Åhrligit              Höö
                                                                                                                                                                                          uthsäde        sommar laß
        Ledingby består af 7 grannar  a    89:  öresland
A.    Uthsäde ena åhret af leerjordh                                                                                                    74           2
B.    Moblanda leera i samma giärde                                                                                                  25         22
                                                        giör till hopa                                                                               99         24
C.    Andra åhrs uthsäde af leerjordh                                                                                                  66         22
D.    Moblanda leera i dito giärde                                                                                                        7         14
                                                        giör till hopa                                                                               74          4
E.    Dhes uthan är ett fall i samma giärde, af leerjordh till 1: tunna 19: cappar som intet
        mehr än tre grannar gå2 uthi i skiffte nembligen 3-No 1: No 2: No 3-3 och är ey heller
        inräknat på dhem; der emoth de andra grannarna säga Prästegården
        i sochnen brukar deras fall, som sees kan af chartan wijdh 3-Signo NB-3
F.     En wreet af moblanda leera up wijdh hagarna belägen, som dhe gå i tegskiffte
        medh warandra; men hafwa olijkheet i åker der samma städes, warest
        skiffterna äro aftagne och i special disscription obsserverat; hwilken
        wreet och ligger till C3 åhrs uthsäde, innehåller genneraliter                                                          36         10
                                    giör till hopa medh andra åhret                                                                     110          14
G.    Engarna Marstall engen af skarp hårdhwall, medh småt byske bewäxt                                                                                                   16
H.    Bähr engen af måßbottn4, belägen millan Hämsta och Håningby egor,
        i hwilken eng Sycklingebona hafwa och 2ne stäns5 uthi                                                                                                                           29
I.     Är ett stycke hårdhwalls eng som är af gärdet C3 stängdt, inhägnat
        i Prästegårdz engen till                                                                                                                                                                            8
        Hööslag på linder och dijken                                                                                                                                                                12 
                                                        giör till hopa                                                                                                                                         65
K.    Ähro hagställen11 till heela byn, af så goda wilkor som special disscription
        uthwijsar. Deß uthan hafwa dhe kalfhagar wijdh byn, af skarp beet,
        för den orsak att där är så hälgrunt7.
        Vthmarken till denne by består mästedeelen af hårdhwals mark,
        är och kiänligt till giöra wreeta där å war neder wijdh byn,
        der hoos bewäxt medh tall och gran skogh att dhe kunna hafwa
        wedebrandh och gerdzlefång8, sampt medelmåttigt muhlbete
        Ett nothwarp i Hult wijken, inga flere lägenheeter9.

                                Grannarna
No 1.  Carl Larson skatte cronehemman 1: a 21 1/2 öresland
    A.  Åhrs uthsäde af leerjordh, och en deel moblanda leera                                                             24           3 9/89
    C.  Andra åhret af leerjordh, sampt något moblanda till                                                                  17         29 1/89
    F.   I wreetn moblanda lera, hwilken teeg är heel uptagen                                                                 6           8
    L.   Uptagit 2ne wreet stycken i sin haga af skogz leera till                                                                  2         10        
                    giör till hopa andra åhret medh wreetarna                                                                       26         15 1/89
                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                                               25       9 5/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                        15 125/178
    M.  En rödning i sin haga af måßbottn4                                                                                                                                                       3
    N.  En slåtter haga nedan för stora wreetn af sältwall10                                                                                                                               2             
                                    giör till hopa                                                                                                                                                            20 125/178
    K.  Betz hagen11 består af gran och tallskogh, sampt medelmåtig beet.
No 2.  Skatte frälse hemman 1/2 som herrn Maijor Päls brukar: a 9: öresland
    A.  Ena åhret                                                                                                                                 10           2 70/89
    C.  Andra åhret                                                                                                                               7         15 77/89
    F.   I wreetn en teeg12 af moblanda leera som liger i linda                                                                  4          4         
                    giör till hopa medh andra åhret                                                                                       11         19 77/89
                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                                               10     27 29/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                          6 51/89
    K.  En medelmåttig betz haga af ung granskogh.
    O.  En lijten skarp betz haga, belägen bredhwijdh Carl Larßons slåtter haga
No 3.  Erich Erson cronehemman  1:  a    18 öresland
    A.  Ena åhret af leerjordh, och en deel moblanda lera                                                                    20           5 51/89
    C.  Andra ahret13 af leerjordh, sampt något moblanda                                                                   14         31 65/89
    F.   I wreetn en tegh som liger i linda, något löngrunt14 up i endan                                                      8         18         
                                    giör till hopa                                                                                                  23         17 65/89
    P.   Dhes uthan en wreet syd: väs: om Marstall engen af lerjordh, men ligger öde                               1         10
                                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                               22     16 58/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                        13 13/89

    Q.  En slåtter haga wijdh Marstall engen belägen af hårdhwall                                                                                                                     2             
                                    giör till hopa                                                                                                                                                             15 13/89
    K.  Betz hagen består af medelmåtig beet, men är mäst uthuggen.
No 4.  Iohan Erson frälsehemman 1 under Adlerhielms arfwingar. a 17 öresland
          Hwilket Konglig Maijestätt och Cronan up drager i wederlag
    A.  Uthsäde ena åhret af leerjordh, och en deel moblanda                                                              19           1 63/89
    C.  Andra åhret af leerjordh, sampt något moblanda                                                                      14           5 7/89
    F.   En teeg i wreetn moblanda lera, som är till en deel upkiördh och en del i linda                             6           2
          Deß uthan en tegh i samma wreet neder i södra låttn till                                                               2         10        
                    giör till hopa andra åhret medh wreetn                                                                            22         17 7/89
                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                                               20     25 35/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                        12 37/89
    K.  Hans hagställe15 ligger till uthmark, är och aldeles uthugget.
No 5.  Tomas Grilson cronehemman 1/4  a  6: öresland
    A.  Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är                                                                 6         23 17/89
    C.  Andra åhret                                                                                                                               4         31 81/89
    F.   En tegh i wretn som är all uptagen, men något löngrundt14                                                           4         16         
                    giör till hopa andra åhret medh wreetn                                                                              9         15 81/89
    R.  Dhes uthan en wreet i sin haga af mojordh                                                                                             24
                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                                                 8     15 49/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                          4 34/89
    K.  En lijten betz haga af medelmåtig beet.
No 6.  Pär Anderson cronehemman 1/2:  a    9 1/2: öresland
    A.  Ena åhret                                                                                                                                 10         20 64/89
    C.  Andra åhret                                                                                                                               7         29 17/89
    F.   En teeg i stora wreetn af moblanda leera                                                                                    2         20           
                                    giör till hopa                                                                                                  10         17 17/89
                                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                               10     18 85/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                          6 167/178
    K.  En betz haga medh ung granskogh bewäxt, något hårdhwals beet
          som är och duglig till att giöra åker uthaf.
No 7.  Erich Anderson frälsehemman 1/2 under Adlerhielms arfwingar a 8 öresland
    A.  Ena åhret                                                                                                                                   8         30 82/89
    C.  Andra åhret                                                                                                                               6         21 19/89
    F.   En tegh i stora wreetn af moblanda leera                                                                                    1         28           
                                    giör till hopa                                                                                                    8         17 19/89
                                    Åhrligit uthsäde                                                                                                                                 8     24 6/89
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4                                                                                                                          5 75/89
    K.  En uthuggen betz haga af hårdwalls beet, är och duglig till åkermark


1 Gällande A15:45, Lidingby.
2 Egentligen ga troligen med u-diakrit av misstag över a:et, men sannolikt att uppfatta som ett avsett .
3-3, 3 Med rött bläck.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Se SAOB S 11009 STANS, adv.
6 Dvs. (platser för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
7 Sammansättning till SAOB H 1933 HÄLL, sbst.2.
8 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL-FÅNG 2.
9 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
10 Troligen betydelsemässigt samhörigt med SAOB S 16183 f. SÄLTA, sbst.2 och sbst.3, och S 16185 f. SÄLTING; jfr SÄLTINGS-VALL.
11 Över raden med införingslinje.
12 Därefter upprepningen en teeg struken.
13 Fel för åhret.
14 Ett adjektiv som saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst.
15 Dvs. (plats för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.