A15:48


                               Notarum Explicatio1

<Littera>                                                                                                                     Tunnor    Cappar          Åhrligit                        Höö
                                                                                                                                                                         uthsäde                   sommar laß
        Dräggesta är effter byamåhl 48 öresland och 1 ortug
A.    Hafwer uthsäde ena åhret i Norrgiärdet af leerjordh till                                             38          22
B.    Moblanda leera i dito giärde                                                                                    18          16
C.    Kors wreetn som är af Båthengen up tagen, består af mojordh                                   9            2 
                                        giör till hopa                                                                            66            8
D.    Andra åhret i Södergiärdet leerjordh                                                                        50          26
E.    Nygiärdz åkrana i samma giärde af moblanda leera till                                              22            3
F.     Uptagit ett stycke af Lillengzen2 till åker, består och af moblanda lera                         8          23
G.    Är ett stycke åker som ligger nedan för Folßberga fiälln, moblanda lera                     1          16 
                            giör till hopa                                                                                        83            4
H.    Är en uthfiäll till Folßberga som ligger i samma giärde, af
        hwilken uthfiäll Dräggestaborna pretenderar ett stycke, effter
        dhe 3ne röör 3-No 1: 2: 3:-3 : som af chartan sees kan. Nu warandes
        fuller 2ne af deße röör godhe och medh sina fulla steenar,
        men af det tredie röret är intet mehr än 1: steen i behåll,
        hwilket en atest uthwijser dedh wara rubbat för 30: åhr
        sedan.
I.     Är och en uthfiäll nedan för Folßberga fiälln som hörer
        till Kroby, i hwilken fiäll cronbonden Erich Erßon hafwer
        en ängzteegh.
K.    Engarna, Båthengen något tufog, består af hårdhwall och
        en deel måßbottn4 till                                                                                                                                                                        80
L.    Lill engen af hårdhwall och en deel måßbottn4, öfwer tufwog                                                                                                              40
M.   Öster engen måßbottn4 till                                                                                                                                                                   2 
                            giör till hopa                                                                                                                                                               122
N.    En lijten engzfiäll i Öster engen Folßberga tillhörig.
O.    En liten engzfiäll i samma eng till Österby.
P.     Är en cron äng, tredingz eng, eller Knapphagen kallat,
        liggiandes på allmenningen, hwilken eng häfdas af herr
        rådhman Anders Johanßon för arende. Pretenderandes
        nu Dräggestaborna att bemälte eng har fordom bru-
        kas till Dräggestaby för skatt och uthlagor, men hweet
        ingen säija huru hon är från byn kommen. Är
        nu engens godheet af hårdhwall och en deel måß-
        bottn4 till 25 sommar laß: liggiandes nu ett torp i
        engen som en engzwacktare åbor, hwilken hafwer och
        uptagit der samma städes 2ne wreetar.
Q.    Äro betz hagar till heela byn af medelmåtig beet.
R.    Uthmarken till denna by består af en skogz baka medh
        ung granskogh bewäxt, och skarp beet
S.    Är en allmening Horndöön benembd, som säges wara
        begrijpen effter denne åhn, hwilken sträcker sig på begge
        sijdor neder åth siöökanten, dhen dee nu hafwa till skild-
        nadt millan sochnen och allmeningen, effter som der
        inga andra råstenar finnas; så är fuller lijkt att effter
        som åhn är skildnadt, att Ecka gårdh på östra sijdan belägen
        som af herr Åke Oxcenstierna possideras, ligger på bemälte
        allmening, och äger der på sijdan en eng och en haga
        medh grof granskogh öfwerwäxt som sees kan af char-
        tan; är altså engen medh 3-AE: Littera-3 och hagan medh 3-BE :-3
        Der hoos och 3ne stycken torp 3-No 1-3 Smedz torpet ligger in i Ecka
        haga 3-No 2:-3 Kijlåhß torpet ligger straxt uthan före hagen
        3-No 3 :-3 Swartgetz torpet ligger wijdh Breewijken, hafwa
        och nu deße torp sina tillhörigheeter, medh åker, men intet
        mehr än Smedz torpet hafwer eng.
        Liggiandes nu på wästra sijdan Hoonö gårdh, som af herr
        maijor Päls åbos, och hafwer der samma städes åker eng och en
        haga medh granskogh öfwerwäxt, hwilka åkergiärden äro
        medh 3-CE: Littera-3 och hagen medh 3-DE :3 engen med 3-EE: Littera-3 der
        hoos ett torp in i hagen liggiandes som kallas Ölandz torpet,
        är och med 3-No 4:-3 betecknat. Nu ligger straxt bredwijdh
        ett torp till Österby, som och kallas Ölandz torpet är med
        3-No 5 :-3 betecknat, hwilka torp hafwa åker men ingen
        eng. Hafwer nu och Österby 3: stycken engar, 3-FE-3 Trätz engen 3-GE :-3
        Broo engen 3-HE .-3 Nyengen, liggiandes dhe på Nårra sijdan
        på allmeningen wijdh åhn. 3-IE-3 ligger nu der näst wijdh åhn
        en eng till Gymminge. 3-KE-3 är en liten6 wreet och en haga
        till bemälte by.
No 6 Är ett torp Sifwersengz torpet benämbdt.
    7: Färg kars torpet wijdh Korßgrans udden. Hwilka torp begge
        äro Cronan tillhörige.
        På hwilken allmening Dräggestaborna hafwa litet muhl bete
        litet byske till brandh7 af skogen, och effter denne skogh är
        mäst uth huggen sampt af nästliggiande säthegårdar mycket
        inkränktat, dy påstå dhe att der öfwer måste syn hållas
        och hwadh som orättmätigt kan wara intaget, åter
        till allmeningen läggias. Här hoos hafwa dhe ett heller
        tu nothwarp wijdh Hoornö udd, och inga flere lägenheeter8

                                Grannarna
No 1.  Erich Erßon cronehemman 1: a 10 2/3 öresland uthsädhe ena åhret i Norrgiärde
          af samma jordhmon som general disscreption förmähler 14: tunnor 19 25/29 cappa
          Andra åhret i Söder giärdet af samma jordhmon som åfwanföre
          nämbdt är 18: tunnor 11 1/29 cappa  Åhrligit uthsäde                                                                                  16          15 13/29
          9Deß föruthan uptagit åker af mojordh i sin haga, som stundom såås
          och stundom ligger i linda, till 6: tunnor 2 1/2 cappa  Noch ett stycke åker
          wijdh byn af leerjordh 29 cappar giör till hopa begge wreetarna 6: tunnor 31 1/2 cappa
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn4 till                                                                                                                26 134/145
No 2.  Johan Matßon frälße under Hacksta, hemman 1/4 a 5 1/3 öresland uthsäde dhet ena
          åhret 7: tunnor 9 27/29 cappa  Andra åhret 9: tunnor 5 15/29 cappa Ahrligit10 uthsäde                                    8            7 21/29
          Ett stycke åker wijdh byn af leerjordh 17 1/2 cappa  ett åker stycke i sin haga af
          mojordh 11 1/4 cappa giör till hopa 28 3/4 cappa  Hööslag i engarna                                                                                               13 67/145
No 3.  Erich Erßon skatte crone 1 heelt a 16 1/3 öresland, ena åhret 22 tunnor 12 12/29 cappa
          Andra åhret 28 tunnor 2 26/29 cappa  Åhrligit uthsädhe                                                                               25            7 19/29
          11Der hoos en wreet i sin haga af moblanda leera12 4 tunnor 29 3/4 cappa.
          Hööslag i engarna                                                                                                                                                                          41 33/145
No 4.  Lars Hanßon cronehemman 3/4: a 8 öresland  uthsädhe ena åhret 10: tunnor 30 26/29 cappa
          Andra åhret 13 tunnor 24 8/29 cappa  Åhrligit uthsäde                                                                                12          11 17/29
          Hööslag i engarna                                                                                                                                                                          20 28/145
No 5.  Enkian hustru Anna Hindricksdotter cronehemman 3/4 deels a 8 öresland
          ena åhret 10: tunnor 30 26/29 cappa Andra åhret 13: tunnor 24 8/29 cappa Åhrligit uthsäde                         12          11 17/29
          13En wreet i hagen af mojordh14 1: tunna 6 cappar.
          Höösl<a>g i engarna                                                                                                                                                                     20 28/145


1 Gällande A15:47, Dräggesta.
2 Troligen fel för Lillengen.
3-3 Med rött bläck.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5-5 Med rött bläck. F är nödtorftigt ändrat från No.
6 n är rättat från ett delvis raderat t (som troligen skrevs i antecipation av nästa ords slut).
7 Dvs. vedbrand, bränsle; se SAOB B 4143 BRAND sbst.1 7.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 I vänster marginal står med samma eller snarlik handstil antecknat Deße wretar höra till No 5.
10 Fel för Åhr-.
11 I vänster marginal står med samma eller snarlik handstil antecknat Denne wret hörer till No 1.
12 Över detta ord står en svårläst anteckning, troligen av samma hand och med samma bläck som marginalanteckningen enligt föregående not. Tolkningsförsök: ell?sk??jo?.
13 I vänster marginal står med samma eller snarlik handstil antecknat Denne wretill No 1. Skriften är komprimerad och i slutet något osäker; kanske i stället N 4, dvs. "Numero 4".
14 Ändrat från moblanda.