A15:50


                               Notarum Explicatio1

<Littera>                                                                                                                     Tunnor    Cappar            Åhrligit                        Höö
                                                                                                                                                                           uthsäde                     sommar
                                                                                                                                                                                                               laß
        Gymminge består af ett enstacka cronehemman  a  4  öresland
            och bebos af bonden Michel Michelßon.
A.    Uthsäde ena åhret i trädesgiärdet af leerjordh                                                           12          12
B.    Swartmyllblanda leera i samma giärde                                                                       1          10
C.    En wreet  på Horndöö allmening af swartmyllblanda leera                                          1            5 
                        giör till hopa medh wreetn ena åhret                                                         14          27
D.    Andra åhret i Sädesgiärdet af leerjordh                                                                     15           4
        Är elliest en åkerfiel i samma giärde som klåckarn brukar.
E.     Äro 3ne stycken åkerfiellar i Österby giärdet belägne, af swartmyllblanda leera,
        som är aldeles uthmagra, till                                                                                       5          10 
                        giör till hopa andra åhret medh fiellarna                                                    20          14
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                           17          20 1/2
F.     Engarna tomptengen af hårdhwall                                                                                                                                                        6 1/2
G.    Krooktomptengen af skarp hårdhwall                                                                                                                                                  3 1/2
H.    En lijten eng på allmenningen af måßbottn2                                                                                                                                           5 1/2
        Hårdhwall i samma eng                                                                                                                                                                          1/2
I.      Ett stycke slåtter i hans gaga och wreet som ligger på allmeningen af måßbottn2                                                                                   6
K.    Noch 2ne engzteegar i Österby engen belägne, af måß, och något hårdhwall                                                                                          2      
                                                            giör till hopa                                                                                                                                  24
L.     En lijten betz haga af medelmåtig beet, medh något biörckskogh bewäxt
M:    En lijten betz haga på allmeningen af något beet, medh enbyske3 bewäxt
        Ingen annan uthmarck till detta hemman än på Horndöö allmening,
        hwarest finnes lijtet hårdhwalls beet, men ingen skogh. inga flere
        lägenheeter4.


1 Gällande A15:49, Gymminge.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.