A15:52


                               Notarum Explicatio1

<Littera>                                                                                                                             Tunnor    Cappar            Åhrligit                        Höö
                                                                                                                                                                                   uthsäde                     sommar
                                                                                                                                                                                                                       laß
        Honungby består af 6: hemman  a    81    öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i Södergiärdet, af leerjordh medh en deel lönstenar2                           43          28
B.    Swartmylla3 i samma giärde                                                                                               3          24 
                            giör till hopa                                                                                               47          20
C.    Norrgiärdet något löngrundt4, af leer och steenklapurjordh5                                             24
D.    En wreet af swartmylla3, i Söderengen upptagen                                                              12          12 
              giör till hopa begge gerderna medh wreetn ena åhret                                                  84
E.     Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh, ligger något sijdländt neder
        åth södra ändan till                                                                                                          87
F.     Engarna, Söderengen af hårdhwall, något tofwg i södra ändan                                                                                                                  104
G.    Norrengen af måßbottn6 till                                                                                                                                                                        40
        Skarp hårdhwall i samma eng                                                                                                                                                                      8
        Giärdz höö på linder och dijken                                                                                                                                                                 16 
                                                                                                           Summan                                                                                               168
H.    Hafwa alla grannarna hwar sin betz haga af den godheet som special
        disscription uthwijser. Der hoos hafwa dhe hummelgårdar, och kalf
        täppor af skarp beet, för den orsaak där är något hällgrundt.
I.      Vthmarken till denne by består af något hårdhwals marck, medh
        en deel liung upp i bergen, hwarest finnes medelmåtigt
        muhlbete, och är derhoos medh ung tall och granskogh bewäxt,
        att der finnes lijtet gierdzle7, och något byske till wedebrandh,
        men dock intet så mycket, att dhe kunna hafwa till nödhtorfften,
        ty skogen är mäst uthuggen.
K.    Är änu en skogzparck bakom hagarna belägen, som kallas Östra
        uthmarken, hwilken är något bergug, hwarest kan finnas lijtet
        liungbeet, och är skogen af dhe wilkor som den åfwanstående
        uthmarken förmähler. Elliest är wreetar, och små rödningar
        där å hwar på samma uthmarck belägne, som här nedan
        före på grannarna äro obsserverade. inga fleere lägenheeter8

                                    Grannarna
No 1.  Herr rådhman Anders Iohanson skatte cronehemman 1  a 16 2/3 öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret af leer och en deel steenklapurjordh5, något löngrundt4                     17            9 21/243
     a:  En wreet  på i sin haga uptagen, af swartmylla3                                                                 4            2           
                                    giör till hopa ena åhret                                                                         21          11 21/243
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh                                                                               17          28 68/81
     a:  Ett åkerstycke i rödningen uptagit, af moblanda leera                                                                   30
     c:  Noch en wreet Hultwreetn kallat, af af moblanda leera, som är på uthmarken brukat       1          28           
                            giör till hopa andra åhret medh wreetarna                                                     20          22 68/81
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                                                                   21               78/81
NB.Q Är ett torp till detta hemman Skrädar torpet kallat, på östra uthmarken be-
          läget, som hafwer wreetar af moblanda leera R9 ena åhret 22: cappar S9 andra åhret
          1 tunna 26: cappar  Åhrligit uthsädhe 1 tunna 8: cappar  ingen eng.
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                           34 138/243
     d:  En rödhning upp i hagen af starrbottn                                                                                                                                                     14           
                                                giör till hopa                                                                                                                                                    48 138/243
    H.  En betz haga af lijtet beet, medh medelmåtig tall och granskogh bewäxt,
          der hoos och något timberskogh. Kåhl och kalftompt sampt
          hummelgårdh
No 2:  Erich Erson, cronehemman  1    a  12  öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret af leer och en deel steenklappurjordh5, något löngrundt4                   12          14 18/81
     e:  Ett åkerstycke af swartmylla3, som är i Södergiärdet beläget                                             1            9           
                                            giör till hopa ena åhret                                                                 13          23 18/81
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh                                                                               12          28 36/81
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                               13            9 68/81
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                           24 72/81
    H.  En betz haga af något beet, som han till hopa medh 2ne sina grannar
          inom en hägna hafwer, hwarest är och medelmåtig tall och granskogh.
          Hummelgårdh kåhl och kalftompt.
No 3:  Pär Erson, cronehemman  1    a  12  öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordhmån som åfwan nämbdt är                                                          12          14 18/81
     f.  En wreet af moblanda leera i ett lijtet hagställe på stoora uthmarken                                  1          16           
                                            giör till hopa ena åhret                                                                 13          30 18/81
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh                                                                               12          28 36/81
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                               13          13 27/81
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                           24 72/81
    H.  En betz haga af medelmåtig tall och granskogh, sampt något hårdh-
          walls beet. Der hoos hafwer han10 hummelgårdh, kåhl och kalftompt.
No 4:  Hans Bengdtson cronehemman  1    a  14    öresland
    A.  Åhrrs uthsädhe af jordhmon som de åfwanstående                                                         14          16 48/81
     g.  En wreet af moblanda leera, i hans haga belägen till                                                         1          13           
                                            giör till hopa ena åhret                                                                 15          29 48/81
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh                                                                               15            1 15/81
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                               15          15 7/8
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                           29 3/8
     h:  En rödhning i sin haga, af skarp hårdhwall                                                                                                                                                3        
                                                                                                                                                                                     Summa summarum  32 3/8
    H.  Betz hagen består af medelmåttig tall och granskogh, sampt något
          hårdhwals beet; hummelgårdh kåhl och kalftompt.
No 5.  Matts Ioha<n>son, skatte cronehemman  1  a  16 öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                                               16          30 2/81
     i.   En wreet af moblanda leera i hans haga belägen till                                                          1          31           
     k.  Noch en lijten wreetlapp på uthmarken af moblanda leera                                                           12           
                                            giör till hopa ena åhret                                                                 19            9 2/81
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh                                                                               17          17 31/81
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                               18          13 11/81
          Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                           33 71/81
    H.  En betz haga af godh hårdhwals beet, belägen millan uthmarken
          och Leeringeby, hwilken haga är bewäxt medh ung biörkskogh.
          Hummelgårdh kåhl och kalftompt.
No 6:  Olof Sefferson, cronehemman    1    a  14    öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                                               10          11 69/81
     L.  En wreet på stoora uthmarken af leerjordh                                                                                   28           
                                            giör till hopa ena åhret.                                                                11            7 69/81
    E.  Andra åhret i Stoorgiärdet leerjordh,                                                                              10          23 57/81
                                            Åhrligit uthsädhe                                                                                                               10          31 63/81
    M.  Ett torp i sin haga som hafwer uptagit 2ne wreetar der samma städes af skogz-
          leera, N:9 ena åhret 1: tunna 28: cappar O9 andra åhret 1 tunna 2: cappar åhrligit uthsäde                                     1          15  ingen eng
          Hööslag till hemmanet af hårdhwall och en deel måßbottn6                                                                                                                     20 60/81
     P.  En lijten eng i hagen af måßbottn6, medh ahl skogh bewäxt.                                                                                                                      6         
                                                                                                                                                                                                                      26 60/81
    H.  Betz hagen består af medelmåttig tall och granskogh, sampt
          något hårdhwals beet. Hummelgårdh kåhl och kalftompt.


1 Gällande A15:51, Hånningby.
2 Se SAOB L 1859 LÖNN-STEN.
3 Ändrat från "Swartmyllblanda". Därefter leera struket.
4 Saknas i SAOB, men jfr L 1856 LÖNN-GRUND sbst. och LÖNN-STEN ovan.
5 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
6 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
7 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2 b.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9 Med rött bläck.
10 Över raden med införingslinje.