A15:53b1


(Rubrik:)

Vpland Upsala lähn Trögdh häradh och Wallby socken; Husby ock Bergz
    åker ock engz-fiällar, afmätte Anno 1722 af ? ???elskough


(Karttext:)

Österby gård
Österby eng ock åker gierde moter2 här utan före.
Österby träske
Österby beteshage ock eng tager här emoth.

Gymningen åkerteg.
Wallby åkerfiäll
Gymninge åker-fiäll-lar ock dess engz-teg här emillan
Kihlarne
Wallby åker ock engsteg här emillan
Österby engsteg här emot
Österby engen
Gymningen engsteg möter
Wallby teg möter här

Scala ulnarum


                            Notarum Explicatio
Littra                                                                                                                Uthsäde                    Höö
                                                                                                                  Tunnor  Cappar          Sommar laß
                            Effter Baron och Landshöfdingens högwälborne
                            herr Magni Cronbergs order den 6 Iunii
                            1722, i anledning af Kongl: Cammar Colle<->
                            gii resolution af den 4 Iunii samma åhr, uppå
                            frijherrinnans högwälborne fru Iohanna
                            Elisabet de Geers anhållan, at refwa och
                            aftaga3 wälbemälte fru frijherrinnas frälse-
                            hemman i Husby och Berg, i Wallby socken, med flere,
                            som bemälte order innehålla, ock sedan det skiedt,
                            om skattläggningen i loco med wederbö-
                            rande correspondera:  Ock som bemälte byar
                            äro 1691 af framledne landtmätaren wählbetrodde
                            Hans Barkhus afmätte och på charta för-
                            fattade till sina hemegor, men deß uth-
                            fiällar blifwo intet då aftagne;  Dy
                            i anledning hwar af äro de nu afmätte, och
                            befundna som fölljer, nembligen.

   A  6: stycken åkerfiällar utj Österby gierde litet öster om
            gården belägne; utj hwilka Husby och Berg effter
            deß öhretal, lijka som i hemegorna, sins emillan
            dehla och skifta, bestå till en dehl af mager leer-
            jord det öfriga swartmylla, som tillsammans
            innehålla                                                                                           13          10

   B  4. stycken engs fiällar, på Hornö allmenning kallat, och
            emillan Österby egor sampt Wallby och Gymninge
            engs tegar belägne, bestå alle af sank gyttiog moß-
            wall som knapt lönar mödan at berga, innehålla
            tillsammans 5: tunnor4 30: cappelands widd, hwar uppå
            i medelmåttige åhr blifwer moßhöö                                                                                          3 1/2

                Af föregående blifwer åker och eng åhrligen
                    6: tunnor 21: cappar af tredje grad, och 3 1/2 laß moß höö.

                                    Husby och Berg består af 9 cronohemman
                                    hwardera om 8 öhresland, och 5 frälsehemman
                                    hwardera om 8 3/5 öhresland, tillsammans
                                    7 hemman och 59 öhresland.

            Efter detta öhretahl kommer ofwanstående åhrliga
                    uthsäde och eng att delas; ock belöper på
        1 cronohemman om 8: öhresland                                                                         28 52/59               28/59
        1 frälse dito, om 8 3/5 öhresland                                                                          31 14/295              301/590


1 En senare kompletterande karta som har fästs vid kanten av den äldre huvudkartan. Jfr "Elliest äro åkerfiellar till denne by i Österby gierdet belägne, hwilka iag för tijdzens kortheet skull intet hinde aftaga" i huvudkartans Explicatio på A15:54.
2 Fel för möter.
3 Dvs. uppmäta, kartlägga; se SAOB A 645 AFTAGA II 1 c.
4 Dvs. tunnland; se SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.