A15:54


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                                    Tunnor  Cappar        Tunnor  Cappar        Tunnor  Cappar          Höö sommar laß
                                                                                                                                Leer och steen-           Hårdhbruka                   Grund                   Hårdh       Måß
                                                                                                                                 klapur2 jordh                   leera                          jordh.                    wall          bottn3
        Huusby och Bergh består af 7: hemman och ligga skifft om skifft medh
        war andra, hwarest dhe äga i byalått 59: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leer och steenklappurjordh2 till                    62          22
B.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af dito jordhmon                                          55          28
        Hårdhbruka leera i samma gierde                                                                                                           2          26
C.    Grund leerjordh                                                                                                                                                                      14          22 
                                                        Summa summarum 73: tunnor 12 cappar
        Elliest äro åkerfiellar till denne by i Österby gierdet belägne, hwilka
        iag för tijdzens kortheet skull intet hinde aftaga; måste för den skull
        effter böndernas berättelse i dhe samma fiellar upptechna, och
        består af swartmylla heel mager till 13 7/8: tunland; der till hörer
        och en eng /:på Horndöö allmening belägen:/ af måßbottn3 3 1/2: laß,
        som alt sammans nedanföre af special disscription sees kan.
D.    Engarna. Stoorengen af hårdhwall till 40 1/2: tunlandz widd, hwarest
        kan fåås på tunlandet 2: laß giör                                                                                                                                                                                81
        Skarp hårdhwall i samma eng 7 1/2 tunlandz wjdd a 1/4: laß på tunlandet giör                                                                                                               1 3/4
E.    Lillengen af måßbottn3 till 18 1/4: tunlands wjdd a 2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                              36 1/2
F.    Hårdhwall i samma eng till 10 1/2: tunland a 3: laß på tunlandet giör                                                                                                                            31 1/2                
                                                                                                                                                                                                     Summa summarum  114 1/4
G.    Är en betz haga till byn, Swartbäckz hagen kallat, af godh hårdhwals
        beet, och är medh ung granskog öfwerwäxt, dock icke af något
        wärde.
        Vthmark4 till denne by är ingen annan än Horndöö all-
        mening, der dhe kunna hafua lijtet muhlbet; men skogh ha-
        fua dhe hwarken till gierdzle heller weedbrand.
        Är elliest en lijten holma hwarest dhe och kunna hafua lijtet
        beet, som sees kan af Ecknääs chartan. Kahl5 och kalftompter
        sampt hummelgårdar, der hoos och lijtet fiske i siöön. inga
        flere lägenheeter6.
                                Grannarna.
No 1   Nils Erikson crone hemman 1: a  8: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe i trädesgierdet af leer och steenklapurjordh2                                 8          16
    B.  Åhrs uthsädhe af dito jordhmon                                                                          7          18 26/59
          Hårdhbruka leera i samma gierde                                                                                                                     12 12/59
    C.  Grund leer jordh.                                                                                                                                                                    1          31 43/59 
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                  8            1 13/59                        6 6/59                        31 51/59
          Deß uthan är åker i Österby giärdet af swartmylla heel mager till
          2: tunnor hwilken åker är intet inräknadt, aff orsaak dhe för
          sin wjdlöfftiga häfd icke kunna giöra sig synnerlig nytta af
          bemälte jordh, elliest är der till eng af måßbottn3 1/2: sommar laß.
          Hööslag i hemengarna af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                       15 59/118   4 56/59
No 2.  Iean Danielson frälse hemman 1 under Eka a 8 3/5: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och 2-steenklapur jordh-2                                                    9            4 118/295
    H.  Deß uthan åkerfiellar i samma gierde i hoop medh Österbona, af leerjordh                       13 43/215
    B.  Åhrs uthsädhe af leer och steenklapurjordh2, sampt hårdhbruka leera                  8            4 184/295                   13 35/295
    C.  Grund leerjordh i samma gierde                                                                                                                                              2            4 150/295 
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                  8          27 1/12                        6 165/295         1            2 75/295
          Noch i Österby gierdet swartmylla heel mager till 2 tunnor, der hoos eng af
          måßbottn3 1/2: sommar laß.
          Hööslag i hemengarna af hårdhwall och en deel måßbottn3 till                                                                                                                              16 771/1180  4 189/590
No 3.  Iean Anderson frälsehemman 1: under Eka a 8 3/5: öresland
No 4.  Olof Anderson frälsehemman 1: under Eka a 8 3/5: öresland
No 5.  Clämmet Mårtenson frälsehemman 1: under Eka a 8 3/5: öresland
N
o 6.  Giöran Tohmson frälsehemman 1: under Eka a 8 3/5: öresland
          Hwilka hafua lijka mycket i åker och eng medh den näst åfuan-
          stående. Så när som No 5 eger en slåtter täppa af hårdhwall
          till 2 1/2: sommar laß.
No 7.  Staffan Mattson cronehemman 1: a 8: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af leer och steenklapurjordh2                                                       8          16
    B.  Åhrs uthsädhe af dito jordh, sampt en deel hårdhbruka leera                               7          18 26/59                      12 12/59
    C.  Grundjordh i samma gierde                                                                                                                                                     1          31 43/59 
                                        Åhrligit uthsädhe                                                                  8            1 13/59                        6 6/59                        31 51/59
     I.   En wreet af moblanda leera 1: tunna 2: cappar, åhrligen der af                                                                        17
          I Osterby7 gierdet swart mylla heel mager till 2: tunnor  Eng der
          till af måßbottn3 1/2: sommar laß:  Hwilket iag har intet inräknadt
          för åfwanstående skiehl skull, som af dett öfwersta crone-
          hemmanet wjdh No 1 sees kan.
          Hööslag i hemengarna af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                       15 59/118   4 56/59
     K.  Elliest äro fiellar i trädesgierdet som äro Österby tillhörige, och medh
          guhl ferga iluminerade.


1 Gällande A15:53a, Husby och Berg.
2, 2-2 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Troligen ändrat från Vthmarken genom strykning av ändelsen.
5 Fel för Kåhl.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Fel för Ö-.