A15:56


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                                                 Tunnor    Cappar            Sandjord                    Sommarlaß
                                                                                                                                             Leerjordh något               något                         hårdwalls
                                                                                                                                                hårdbrukat                  leerblanda                      höö
        Eknäs består af 2: halfwa hemman  a  12:  öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af sandjordh något leerblanda                                                                           14          16
B.    Uthsädhe andra åhret i sädesgiärdet af hårdhbrukat leera, der hoos en
        deel sandjordh något leerblanda                                                                                      14          22                      1          26
C.    Engarna. Siööengen af hårdhwall något tofug till 8 1/2 tunlandz wjdd, hwarest
        kan fåhs på tunlandet 2: laß. blifwer på heela engen                                                                                                                                     19 1/8
D.    Norrengen af hårdhwall till 3 1/2: tunlandz wjdd som är duglig marck,
        a 1 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                     5 1/4 
                                                                                            Summan                                                                                                                 24 3/8
E.     Äro betz hagar till byn af något hårdhwals beet, och äre medh medelmåtig
        granskogh öfwerwäxte, sampt lijtet timmer skogh.
F.     Hafua dhe en deel i en holma medh Huusby borna, Lillholmen kallat,
        hwarest är lijtet beet, och är medh haßel och biörckbyske2 öfwerwäxt.
        Vthmarken till denne by består af medelmåtig hårdhwals beet, och
        är medh granskogh öfwerwaxt3, att dhe kunna hafua nödtorfftig weedh
        och giärdzle4. Något fiske i siöön der som intet gallstrand5 är, der
        hoos kunna dhe hafua lijtet bladwaß till bodskapz föda. Hum-
        melgårdh kåhl och kalftompter, sampt wreetar som här nedan före
        specificerade äre, inga flere lägenheeter6

                                    Grannarna
No 1.  Erick Pährson: Cronehemman 1/2:  a  7: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet sandjordh något leerblandat                                                                              8          14 2/3
     a:  En wreet till samma åhr af sandjordh                                                                                                                      2           2
    B.  Uthsädhe andra åhret i sädesgiärdet af hårdhbrukat leera, der hoos
          en deel sandjordh något leerblanda                                                                                 8          18 1/6                 1           1 5/6
     b.  En wreet i hoop medh sin granne af sandjordh                                                                                                       3                    
                                                    Åhrligit uthsädhe                                                                   4            9 1/12               7            9 1/4
          Hööslag i engarna af hårdhwall                                                                                                                                                                  14 7/32
No 2:  Lars Ioha<n>son fralsehemman7 1/2: under Eka a 5: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan nämbdt är till                                                                                               6            1 1/3
     c:  En wreet af sandjordh till samma åhr                                                                                                                     1          22
    B.  Åhrs uthsädhe af hårdhbrukat leera, der hoos en deel sandjordh något leerblanda            6            3 5/6                            24 1/6 
     d:  En wreet af sandjordh: 1: tunna 24: cappar Åhrligit uthsädhe                                           3            1 11/12             5            3 3/4
          Hööslag i engarna af hårdhwall                                                                                                                                                                  10 5/32


1 Gällande A15:55, Eknäs.
2 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
3 Troligen fel för -wäxt.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2 b.
5 Se SAOB G 44 GALL-STRAND. Interpunktionen verkar göra det något oklart huruvida ordet här syftar bara på avsaknad av vass eller också på brist på fisk. Det första der (efter siöön) kan möjligen läsas Der, i vilket fall det bara handlar om vasstäkten.
6 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7 Fel för frälse-.